JsonElement.EnumerateArray Metoda

Definicja

Pobiera moduł wyliczający do wyliczenia wartości w tablicy JSON reprezentowanej przez ten element Jsonelement.Gets an enumerator to enumerate the values in the JSON array represented by this JsonElement.

public:
 System::Text::Json::JsonElement::ArrayEnumerator EnumerateArray();
public System.Text.Json.JsonElement.ArrayEnumerator EnumerateArray ();
member this.EnumerateArray : unit -> System.Text.Json.JsonElement.ArrayEnumerator
Public Function EnumerateArray () As JsonElement.ArrayEnumerator

Zwraca

Moduł wyliczający do wyliczania wartości w tablicy JSON reprezentowanej przez ten element Jsonelement.An enumerator to enumerate the values in the JSON array represented by this JsonElement.

Wyjątki

Ta wartość ValueKind nie jest Array.This value's ValueKind is not Array.

JsonDocument nadrzędny został usunięty.The parent JsonDocument has been disposed.

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz jak serializować i deserializować JSON.For more information, see How to serialize and deserialize JSON.

Dotyczy