JsonElement.GetByte Metoda

Definicja

Pobiera bieżący numer JSON jako Byte.Gets the current JSON number as a Byte.

public:
 System::Byte GetByte();
public byte GetByte ();
member this.GetByte : unit -> byte
Public Function GetByte () As Byte

Zwraca

Bieżący numer JSON jako Byte.The current JSON number as a Byte.

Wyjątki

Ta wartość ValueKind nie jest Number.This value's ValueKind is not Number.

Wartość nie może być reprezentowana jako Byte.The value cannot be represented as a Byte.

JsonDocument nadrzędny został usunięty.The parent JsonDocument has been disposed.

Uwagi

Ta metoda nie analizuje zawartości ciągu JSON.This method does not parse the contents of a JSON string value.

Dotyczy