JsonElement.GetBytesFromBase64 Metoda

Definicja

Pobiera wartość elementu jako tablicę bajtów.Gets the value of the element as a byte array.

public:
 cli::array <System::Byte> ^ GetBytesFromBase64();
public byte[] GetBytesFromBase64 ();
member this.GetBytesFromBase64 : unit -> byte[]
Public Function GetBytesFromBase64 () As Byte()

Zwraca

Byte[]

Wartość zdekodowana jako tablica bajtów.The value decoded as a byte array.

Wyjątki

Ta wartość ValueKind nie jest String.This value's ValueKind is not String.

Wartość nie jest zakodowana jako tekst base64 i dlatego nie można jej zdekodować do bajtów.The value is not encoded as Base64 text and hence cannot be decoded to bytes.

JsonDocument nadrzędny został usunięty.The parent JsonDocument has been disposed.

Uwagi

Ta metoda nie tworzy bajtowej reprezentacji wartości innych niż kodowane algorytmami JSON.This method does not create a byte representation of values other than Base64 encoded JSON strings.

Dotyczy