JsonElement.GetDateTime Metoda

Definicja

Pobiera wartość elementu jako DateTime.Gets the value of the element as a DateTime.

public:
 DateTime GetDateTime();
public DateTime GetDateTime ();
member this.GetDateTime : unit -> DateTime
Public Function GetDateTime () As DateTime

Zwraca

Wartość elementu jako DateTime.The value of the element as a DateTime.

Wyjątki

Ta wartość ValueKind nie jest String.This value's ValueKind is not String.

Nie można odczytać wartości jako DateTime.The value cannot be read as a DateTime.

JsonDocument nadrzędny został usunięty.The parent JsonDocument has been disposed.

Uwagi

Ta metoda tworzy tylko reprezentację DateTime ciągów JSON, które są zgodne z formatem rozszerzonym ISO 8601-1 (zobacz DateTime i DateTimeOffset support w pliku System. Text. JSON).This method only creates a DateTime representation of JSON strings that conform to the ISO 8601-1 extended format (see DateTime and DateTimeOffset support in System.Text.Json).

Dotyczy