JsonElement.GetDateTimeOffset Metoda

Definicja

Pobiera wartość elementu jako DateTimeOffset.Gets the value of the element as a DateTimeOffset.

public:
 DateTimeOffset GetDateTimeOffset();
public DateTimeOffset GetDateTimeOffset ();
member this.GetDateTimeOffset : unit -> DateTimeOffset
Public Function GetDateTimeOffset () As DateTimeOffset

Zwraca

Wartość elementu jako DateTimeOffset.The value of the element as a DateTimeOffset.

Wyjątki

Ta wartość ValueKind nie jest String.This value's ValueKind is not String.

Nie można odczytać wartości jako DateTimeOffset.The value cannot be read as a DateTimeOffset.

JsonDocument nadrzędny został usunięty.The parent JsonDocument has been disposed.

Uwagi

Ta metoda tworzy wyłącznie reprezentację ciągów JSON, które są zgodne z formatem rozszerzonym ISO 8601-1 (zobacz DateTime i DateTimeOffset support w pliku System. Text. JSON).This method only creates a DateTimeOffset representation of JSON strings that conform to the ISO 8601-1 extended format (see DateTime and DateTimeOffset support in System.Text.Json).

Dotyczy