JsonElement.GetDecimal Metoda

Definicja

Pobiera bieżący numer JSON jako Decimal.Gets the current JSON number as a Decimal.

public:
 System::Decimal GetDecimal();
public decimal GetDecimal ();
member this.GetDecimal : unit -> decimal
Public Function GetDecimal () As Decimal

Zwraca

Bieżący numer JSON jako Decimal.The current JSON number as a Decimal.

Wyjątki

Ta wartość ValueKind nie jest Number.This value's ValueKind is not Number.

Wartość nie może być reprezentowana jako Decimal.The value cannot be represented as a Decimal.

JsonDocument nadrzędny został usunięty.The parent JsonDocument has been disposed.

Uwagi

Ta metoda nie analizuje zawartości ciągu JSON.This method does not parse the contents of a JSON string value.

Dotyczy