JsonElement.ToString Metoda

Definicja

Pobiera reprezentację ciągu dla bieżącej wartości właściwej dla typu wartości.Gets a string representation for the current value appropriate to the value type.

public:
 override System::String ^ ToString();
public override string ToString ();
override this.ToString : unit -> string
Public Overrides Function ToString () As String

Zwraca

Reprezentacja ciągu dla bieżącej wartości właściwej dla typu wartości.A string representation for the current value appropriate to the value type.

Wyjątki

JsonDocument nadrzędny został usunięty.The parent JsonDocument has been disposed.

Uwagi

W przypadku JsonValueKind.Nullzwracany jest String.Empty.For JsonValueKind.Null, String.Empty is returned.

W przypadku JsonValueKind.Truezwracany jest Boolean.TrueString.For JsonValueKind.True, Boolean.TrueString is returned.

W przypadku JsonValueKind.Falsezwracany jest Boolean.FalseString.For JsonValueKind.False, Boolean.FalseString is returned.

W przypadku JsonValueKind.Stringzwracana jest wartość GetString().For JsonValueKind.String, the value of GetString() is returned.

Dla innych typów zwracana jest wartość GetRawText().For other types, the value of GetRawText() is returned.

Dotyczy