JsonElement.TryGetDouble(Double) Metoda

Definicja

Próbuje reprezentować bieżącą liczbę JSON jako Double.Attempts to represent the current JSON number as a Double.

public:
 bool TryGetDouble([Runtime::InteropServices::Out] double % value);
public bool TryGetDouble (out double value);
member this.TryGetDouble : double -> bool
Public Function TryGetDouble (ByRef value As Double) As Boolean

Parametry

value
Double

Gdy ta metoda zwraca, zawiera wartość zmiennoprzecinkową o podwójnej precyzji równoważną bieżącej liczbie JSON.When this method returns, contains a double-precision floating point value equivalent to the current JSON number.

Zwraca

true, jeśli liczba może być reprezentowana jako Double; w przeciwnym razie false.true if the number can be represented as a Double; otherwise, false.

Wyjątki

Ta wartość ValueKind nie jest Number.This value's ValueKind is not Number.

JsonDocument nadrzędny został usunięty.The parent JsonDocument has been disposed.

Uwagi

Ta metoda nie analizuje zawartości ciągu JSON.This method does not parse the contents of a JSON string value.

W przypadku platformy .NET Core ta metoda nie zwraca false dla wartości większych niż Double.MaxValue lub mniejszych niż Double.MinValue.On .NET Core, this method does not return false for values larger than Double.MaxValue or smaller than Double.MinValue. Zamiast tego zwraca true i przypisuje Double.PositiveInfinity lub Double.NegativeInfinity do value.Instead, it returns true and assigns Double.PositiveInfinity or Double.NegativeInfinity to value.

Dotyczy