JsonElement.TryGetGuid(Guid) Metoda

Definicja

Próbuje reprezentować bieżący ciąg JSON jako Guid.Attempts to represent the current JSON string as a Guid.

public:
 bool TryGetGuid([Runtime::InteropServices::Out] Guid % value);
public bool TryGetGuid (out Guid value);
member this.TryGetGuid : Guid -> bool
Public Function TryGetGuid (ByRef value As Guid) As Boolean

Parametry

value
Guid

Gdy ta metoda zwraca, zawiera identyfikator GUID odpowiadający bieżącemu ciągowi JSON.When this method returns, contains the GUID equivalent to the current JSON string.

Zwraca

true, jeśli ciąg może być reprezentowany jako Guid; w przeciwnym razie false.true if the string can be represented as a Guid; otherwise, false.

Wyjątki

Ta wartość ValueKind nie jest String.This value's ValueKind is not String.

JsonDocument nadrzędny został usunięty.The parent JsonDocument has been disposed.

Uwagi

Ta metoda nie tworzy reprezentacji identyfikatora GUID wartości innych niż ciągi JSON.This method does not create a Guid representation of values other than JSON strings.

Dotyczy