JsonElement.TryGetSingle(Single) Metoda

Definicja

Próbuje reprezentować bieżącą liczbę JSON jako Single.Attempts to represent the current JSON number as a Single.

public:
 bool TryGetSingle([Runtime::InteropServices::Out] float % value);
public bool TryGetSingle (out float value);
member this.TryGetSingle : single -> bool
Public Function TryGetSingle (ByRef value As Single) As Boolean

Parametry

value
Single

Gdy ta metoda zwraca, zawiera wartość zmiennoprzecinkową o pojedynczej precyzji równoważną bieżącej liczbie JSON.When this method returns, contains the single-precision floating point value equivalent to the current JSON number.

Zwraca

true, jeśli liczba może być reprezentowana jako Single; w przeciwnym razie false.true if the number can be represented as a Single; otherwise, false.

Wyjątki

Ta wartość ValueKind nie jest Number.This value's ValueKind is not Number.

JsonDocument nadrzędny został usunięty.The parent JsonDocument has been disposed.

Uwagi

Ta metoda nie analizuje zawartości ciągu JSON.This method does not parse the contents of a JSON string value.

W przypadku platformy .NET Core ta metoda nie zwraca false dla wartości większych niż Single.MaxValue lub mniejszych niż Single.MinValue).On .NET Core, this method does not return false for values larger than Single.MaxValue or smaller than Single.MinValue). Zamiast tego zwraca true i przypisuje Single.PositiveInfinity lub Single.NegativeInfinity do argumentu value.Instead, it returns true and assigns Single.PositiveInfinity or Single.NegativeInfinity to the value argument.

Dotyczy