JsonElement.TryGetUInt16(UInt16) Metoda

Definicja

Ważne

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Próbuje reprezentować bieżącą liczbę JSON jako UInt16.Attempts to represent the current JSON number as a UInt16.

public:
 bool TryGetUInt16([Runtime::InteropServices::Out] System::UInt16 % value);
[System.CLSCompliant(false)]
public bool TryGetUInt16 (out ushort value);
member this.TryGetUInt16 : uint16 -> bool
Public Function TryGetUInt16 (ByRef value As UShort) As Boolean

Parametry

value
UInt16

Gdy metoda zwraca, zawiera 16-bitową liczbę całkowitą bez znaku, jeśli konwersja powiodła się.When the method returns, contains the unsigned 16-bit integer equivalent of the current JSON number if the conversion succeeded.

Zwraca

true, jeśli liczba może być reprezentowana jako UInt16; w przeciwnym razie false.true if the number can be represented as a UInt16; otherwise, false.

Atrybuty

Wyjątki

Ta wartość ValueKind nie jest Number.This value's ValueKind is not Number.

JsonDocument nadrzędny został usunięty.The parent JsonDocument has been disposed.

Uwagi

Ta metoda nie analizuje zawartości ciągu JSON.This method does not parse the contents of a JSON string value.

Dotyczy