Regex.MatchTimeout Regex.MatchTimeout Regex.MatchTimeout Regex.MatchTimeout Property

Definicja

Pobiera interwał limitu czasu bieżącego wystąpienia.Gets the time-out interval of the current instance.

public:
 property TimeSpan MatchTimeout { TimeSpan get(); };
public TimeSpan MatchTimeout { get; }
member this.MatchTimeout : TimeSpan
Public ReadOnly Property MatchTimeout As TimeSpan

Wartość właściwości

Interwał maksymalny czas, jaki może upłynąć dopasowania do wzorca operacji przed RegexMatchTimeoutException jest zgłaszany, lub InfiniteMatchTimeout wyłączenie przekroczeń limitu czasu.The maximum time interval that can elapse in a pattern-matching operation before a RegexMatchTimeoutException is thrown, or InfiniteMatchTimeout if time-outs are disabled.

Uwagi

MatchTimeout Właściwość definiuje przybliżony czas maksymalny interwał Regex wystąpienia do wykonywania pojedynczej operacji dopasowywania, zanim upłynie limit czasu operacji. Aparat wyrażeń regularnych zgłasza RegexMatchTimeoutException wyjątek podczas jego następnego sprawdzania czasu, po upływie limitu czasu.The MatchTimeout property defines the approximate maximum time interval for a Regex instance to execute a single matching operation before the operation times out. The regular expression engine throws a RegexMatchTimeoutException exception during its next timing check after the time-out interval has elapsed. Zapobiega to przetwarzanie ciągów wejściowych, które wymagają nadmierne używanie wycofywania przez aparat wyrażeń regularnych.This prevents the regular expression engine from processing input strings that require excessive backtracking. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Backtracking i najlepsze rozwiązania dotyczące wyrażeń regularnych.For more information, see Backtracking and Best Practices for Regular Expressions.

Ta właściwość jest tylko do odczytu.This property is read-only. Jej wartość można ustawić jawnie dla poszczególnych Regex obiektu przez wywołanie metody Regex.Regex(String, RegexOptions, TimeSpan) Konstruktor; i ustawić jej wartość dla wszystkich Regex pasujących operacji w domenie aplikacji, wywołując AppDomain.SetData metody i zapewniając TimeSpan wartości dla właściwości "REGEX_DEFAULT_MATCH_TIMEOUT", tak jak pokazano w poniższym przykładzie.You can set its value explicitly for an individual Regex object by calling the Regex.Regex(String, RegexOptions, TimeSpan) constructor; and you can set its value for all Regex matching operations in an application domain by calling the AppDomain.SetData method and providing a TimeSpan value for the "REGEX_DEFAULT_MATCH_TIMEOUT" property, as the following example illustrates.

using System;
using System.Text.RegularExpressions;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   AppDomain domain = AppDomain.CurrentDomain;
   // Set a timeout interval of 2 seconds.
   domain.SetData("REGEX_DEFAULT_MATCH_TIMEOUT", TimeSpan.FromSeconds(2));
   Object timeout = domain.GetData("REGEX_DEFAULT_MATCH_TIMEOUT");
   Console.WriteLine("Default regex match timeout: {0}",
             timeout == null ? "<null>" : timeout);

   Regex rgx = new Regex("[aeiouy]");
   Console.WriteLine("Regular expression pattern: {0}", rgx.ToString());
   Console.WriteLine("Timeout interval for this regex: {0} seconds",
            rgx.MatchTimeout.TotalSeconds);
  }
}
// The example displays the following output:
//    Default regex match timeout: 00:00:02
//    Regular expression pattern: [aeiouy]
//    Timeout interval for this regex: 2 seconds
Imports System.Text.RegularExpressions

Module Example
  Public Sub Main()
   Dim domain As AppDomain = AppDomain.CurrentDomain
   ' Set a timeout interval of 2 seconds.
   domain.SetData("REGEX_DEFAULT_MATCH_TIMEOUT", TimeSpan.FromSeconds(2))
   Dim timeout As Object = domain.GetData("REGEX_DEFAULT_MATCH_TIMEOUT")
   Console.WriteLine("Default regex match timeout: {0}",
             If(timeout Is Nothing, "<null>", timeout))

   Dim rgx As New Regex("[aeiouy]")
   Console.WriteLine("Regular expression pattern: {0}", rgx.ToString())
   Console.WriteLine("Timeout interval for this regex: {0} seconds",
            rgx.MatchTimeout.TotalSeconds)
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'    Default regex match timeout: 00:00:02
'    Regular expression pattern: [aeiouy]
'    Timeout interval for this regex: 2 seconds

Jeśli nie zostanie jawnie zdefiniowany interwał limitu czasu, wartością domyślną Regex.InfiniteMatchTimeout jest używany i zgodnych operacji nie mają limitu czasu.If you do not explicitly set a time-out interval, the default value Regex.InfiniteMatchTimeout is used, and matching operations do not time out.

Dotyczy