CancellationTokenRegistration Struktura

Definicja

Reprezentuje delegata wywołania zwrotnego, który został zarejestrowany w CancellationToken .Represents a callback delegate that has been registered with a CancellationToken.

public value class CancellationTokenRegistration : IDisposable, IEquatable<System::Threading::CancellationTokenRegistration>
public value class CancellationTokenRegistration : IAsyncDisposable, IDisposable, IEquatable<System::Threading::CancellationTokenRegistration>
public struct CancellationTokenRegistration : IDisposable, IEquatable<System.Threading.CancellationTokenRegistration>
public struct CancellationTokenRegistration : IAsyncDisposable, IDisposable, IEquatable<System.Threading.CancellationTokenRegistration>
type CancellationTokenRegistration = struct
    interface IDisposable
type CancellationTokenRegistration = struct
    interface IAsyncDisposable
    interface IDisposable
Public Structure CancellationTokenRegistration
Implements IDisposable, IEquatable(Of CancellationTokenRegistration)
Public Structure CancellationTokenRegistration
Implements IAsyncDisposable, IDisposable, IEquatable(Of CancellationTokenRegistration)
Dziedziczenie
CancellationTokenRegistration
Implementuje

Uwagi

Wywołanie zwrotne jest wywoływane, gdy token zostanie anulowany.The callback is called when the token is canceled. Aby wyrejestrować wywołanie zwrotne, usuń odpowiednie wystąpienie rejestracji.To unregister a callback, dispose the corresponding Registration instance. Aby uzyskać więcej informacji i przykładów kodu, zobacz Anulowanie w zarządzanych wątkach.For more information and code examples see Cancellation in Managed Threads.

Właściwości

Token

Pobiera, CancellationToken z którym skojarzona jest ta rejestracja.Gets the CancellationToken with which this registration is associated.

Metody

Dispose()

Zwalnia wszystkie zasoby używane przez bieżące wystąpienie klasy CancellationTokenRegistration.Releases all resources used by the current instance of the CancellationTokenRegistration class.

DisposeAsync()

Usuwa rejestrację i wyrejestrowuje docelowe wywołanie zwrotne z skojarzonego CancellationToken .Disposes of the registration and unregisters the target callback from the associated CancellationToken.

Equals(CancellationTokenRegistration)

Określa, czy bieżące CancellationTokenRegistration wystąpienie jest równe określonemu CancellationTokenRegistration .Determines whether the current CancellationTokenRegistration instance is equal to the specified CancellationTokenRegistration.

Equals(Object)

Określa, czy bieżące CancellationTokenRegistration wystąpienie jest równe określonemu CancellationTokenRegistration .Determines whether the current CancellationTokenRegistration instance is equal to the specified CancellationTokenRegistration.

GetHashCode()

Służy jako funkcja skrótu dla elementu CancellationTokenRegistration .Serves as a hash function for a CancellationTokenRegistration.

Unregister()

Usuwa rejestrację i wyrejestrowuje docelowe wywołanie zwrotne z skojarzonego CancellationToken .Disposes of the registration and unregisters the target callback from the associated CancellationToken.

Operatory

Equality(CancellationTokenRegistration, CancellationTokenRegistration)

Określa, czy dwa CancellationTokenRegistration wystąpienia są równe.Determines whether two CancellationTokenRegistration instances are equal.

Inequality(CancellationTokenRegistration, CancellationTokenRegistration)

Określa, czy dwa CancellationTokenRegistration wystąpienia nie są równe.Determines whether two CancellationTokenRegistration instances are not equal.

Metody rozszerzania

ConfigureAwait(IAsyncDisposable, Boolean)

Określa, jak oczekują oczekiwania na zadania zwracane z asynchronicznej operacji tworzenia.Configures how awaits on the tasks returned from an async disposable are performed.

Dotyczy

Bezpieczeństwo wątkowe

Wszystkie publiczne i chronione elementy członkowskie CancellationTokenRegistration są bezpieczne dla wątków i mogą być używane współbieżnie z wielu wątków, z wyjątkiem Dispose, które muszą być używane tylko wtedy, gdy wszystkie inne operacje na CancellationTokenRegistration zakończono.All public and protected members of CancellationTokenRegistration are thread-safe and may be used concurrently from multiple threads, with the exception of Dispose, which must only be used when all other operations on the CancellationTokenRegistration have completed.