Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>.IStructuralEquatable.Equals(Object, IEqualityComparer) Metoda

Definicja

Zwraca wartość wskazującą, czy bieżący obiekt Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> jest równy określonemu obiektowi w oparciu o określoną metodę porównania.Returns a value that indicates whether the current Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> object is equal to a specified object based on a specified comparison method.

 virtual bool System.Collections.IStructuralEquatable.Equals(System::Object ^ other, System::Collections::IEqualityComparer ^ comparer) = System::Collections::IStructuralEquatable::Equals;
bool IStructuralEquatable.Equals (object other, System.Collections.IEqualityComparer comparer);
Function Equals (other As Object, comparer As IEqualityComparer) As Boolean Implements IStructuralEquatable.Equals

Parametry

other
Object

Obiekt do porównania z tym wystąpieniem.The object to compare with this instance.

comparer
IEqualityComparer

Obiekt definiujący metodę służącą ocenie, czy dwa obiekty są sobie równe.An object that defines the method to use to evaluate whether the two objects are equal.

Zwraca

true, jeśli bieżące wystąpienie jest równe podanemu obiektowi; w przeciwnym razie false.true if the current instance is equal to the specified object; otherwise, false.

Implementuje

Przykłady

W poniższym przykładzie zdefiniowano klasę RateComparer, która wykonuje niestandardowy test dla równości.The following example defines a RateComparer class that performs a custom test for equality. Jeśli wartości, które są przesyłane do jej metody IStructuralEquatable.Equals są typu Single lub Double, Metoda sprawdza równość przy użyciu tylko maksymalnie trzech cyfr ułamkowych.If the values that are passed to its IStructuralEquatable.Equals method are of type Single or Double, the method tests for equality by using only up to three fractional digits. W przeciwnym razie po prostu wywołuje metodę Equals parametru x.Otherwise, it simply calls the x parameter's Equals method. W przykładzie zastosowano tę IEqualityComparer implementację, aby określić, czy cztery obiekty Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> zawierające dane dotyczące współczynnika zmian populacji z zakresu od 1950 do 2000 są równe.The example uses this IEqualityComparer implementation to determine whether four Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> objects that contain data on the rate of population change between 1950 and 2000 are equal.

using System;
using System.Collections;

public class RateComparer<T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7> : IEqualityComparer
{
  private int argument = 0;

  public new bool Equals(object x, object y) 
  {
   argument++;
   if (argument == 1) return true;

   double fx, fy; 
   if (x is Double || x is Single)
   {
      fx = (double) x;
      fy = (double) y;
      return Math.Round(fx * 1000).Equals(Math.Round(fy * 1000));
   }
   else
   {
     return x.Equals(y);
   }
  }
  
  public int GetHashCode(object obj)
  {
   if (obj is Single || obj is Double)
     return Math.Round(((double) obj) * 1000).GetHashCode();
   else
     return obj.GetHashCode();
  }        
}

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   var rate1 = Tuple.Create("New York", -.013934, .014505, 
                -.1042733, .0354833, .093644, .0290792);
   var rate2 = Tuple.Create("Unknown City", -.013934, .014505, 
                -.1042733, .0354833, .093644, .0290792);
   var rate3 = Tuple.Create("Unknown City", -.013934, .014505, 
                -.1042733, .0354833, .093644, .029079);
   var rate4 = Tuple.Create("San Francisco", -.0451934, -.0332858, 
                -.0512803, .0662544, .0728964, .0491912);
   IStructuralEquatable eq = rate1;
   // Compare first tuple with remaining two tuples.
   Console.WriteLine("{0} = ", rate1.ToString());
   Console.WriteLine("  {0} : {1}", rate2, 
            eq.Equals(rate2, new RateComparer<string, double, double, double, double, double, double>()));
   Console.WriteLine("  {0} : {1}", rate3, 
            eq.Equals(rate3, new RateComparer<string, double, double, double, double, double, double>()));
   Console.WriteLine("  {0} : {1}", rate4, 
            eq.Equals(rate4, new RateComparer<string, double, double,double, double, double, double>()));
  }
}
// The example displays the following output:
//  (New York, 0.014505, -0.1042733, 0.0354833, 0.093644, 0.0290792) =
//    (Unknown City, 0.014505, -0.1042733, 0.0354833, 0.093644, 0.0290792) : True
//    (Unknown City, 0.014505, -0.1042733, 0.0354833, 0.093644, 0.029079) : True
//    (San Francisco, -0.0332858, -0.0512803, 0.0662544, 0.0728964, 0.0491912) : False
Imports System.Collections

Public Class RateComparer(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7) : Implements IEqualityComparer
  Private argument As Integer = 0

  Public Overloads Function Equals(x As Object, y As Object) As Boolean _
          Implements IEqualityComparer.Equals
   argument += 1
   If argument = 1 Then
     Return True
   Else
     Dim fx, fy As Double
     If typeof x Is Double Or typeof x Is Single Then
      fx = CDbl(x)
      fy = CDbl(y)
      Return Math.Round(fx * 1000).Equals(Math.Round(fy * 1000))
     Else
      Return x.Equals(y)
     End If
   End If  
  End Function
  
  Public Overloads Function GetHashCode(obj As Object) As Integer _
          Implements IEqualityComparer.GetHashCode
   If TypeOf(obj) Is Single Or TypeOf(obj) Is Double Then
     Return Math.Round(CDbl(obj) * 1000).GetHashCode()
   Else
     Return obj.GetHashCode()
   End If
  End Function        
End Class

Module Example
  Public Sub Main()
   Dim rate1 = Tuple.Create("New York", -.013934, .014505, 
                -.1042733, .0354833, .093644, .0290792)
   Dim rate2 = Tuple.Create("Unknown City", -.013934, .014505, 
                -.1042733, .0354833, .093644, .0290792)
   Dim rate3 = Tuple.Create("Unknown City", -.013934, .014505, 
                -.1042733, .0354833, .093644, .029079)
   Dim rate4 = Tuple.Create("San Francisco", -.0451934, -.0332858, 
                -.0512803, .0662544, .0728964, .0491912)
   Dim eq As IStructuralEquatable = rate1
   ' Compare first tuple with remaining two tuples.
   Console.WriteLine("{0} = ", rate1.ToString())
   Console.WriteLine("  {0} : {1}", rate2, 
            eq.Equals(rate2, New RateComparer(Of String, Double, Double, Double, Double, Double, Double)()))
   Console.WriteLine("  {0} : {1}", rate3, 
            eq.Equals(rate3, New RateComparer(Of String, Double, Double, Double, Double, Double, Double)()))
   Console.WriteLine("  {0} : {1}", rate4, 
            eq.Equals(rate4, New RateComparer(Of String, Double, Double, Double, Double, Double, Double)()))
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'  (New York, -0.013934, 0.014505, -0.1042733, 0.0354833, 0.093644, 0.0290792) =
'    (Unknown City, -0.013934, 0.014505, -0.1042733, 0.0354833, 0.093644, 0.0290792) : True
'    (Unknown City, -0.013934, 0.014505, -0.1042733, 0.0354833, 0.093644, 0.029079) : True
'    (San Francisco, -0.0451934, -0.0332858, -0.0512803, 0.0662544, 0.0728964, 0.0491912) : False

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Można go używać tylko wtedy, gdy wystąpienie Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> jest rzutowane na interfejs IStructuralEquatable.It can be used only when the Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> instance is cast to an IStructuralEquatable interface.

Implementacja IEqualityComparer.Equals jest wywoływana tylko wtedy, gdy inna nie jest null, i jeśli można ją pomyślnie rzutować ( C#in) lub skonwertować (w Visual Basic) do obiektu Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>, którego składniki są tego samego typu co bieżące wystąpienie.The IEqualityComparer.Equals implementation is called only if other is not null, and if it can be successfully cast (in C#) or converted (in Visual Basic) to a Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> object whose components are of the same types as the current instance. Metoda IStructuralEquatable.Equals(Object, IEqualityComparer) najpierw przekazuje Item1 wartości obiektów Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> do porównania z implementacją IEqualityComparer.Equals.The IStructuralEquatable.Equals(Object, IEqualityComparer) method first passes the Item1 values of the Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> objects to be compared to the IEqualityComparer.Equals implementation. Jeśli to wywołanie metody zwraca true, Metoda zostaje ponownie wywołana i przekazała Item2 wartości dwóch Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> obiektów.If this method call returns true, the method is called again and passed the Item2 values of the two Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> objects. Jest to kontynuowane do momentu, gdy wywołanie metody zwróci wartość false, gdy porównuje określoną parę wartości Item lub dwie Item7 wartości są przenoszone do metody.This continues until the method call returns false when it compares a specific pair of Item values, or the two Item7 values are passed to the method.

Dotyczy