UInt32.MaxValue Pole

Definicja

Reprezentuje największą możliwą wartość UInt32 .Represents the largest possible value of UInt32. To pole jest stałe.This field is constant.

public: System::UInt32 MaxValue = 4294967295;
public const uint MaxValue = 4294967295;
val mutable MaxValue : uint32
Public Const MaxValue As UInteger = 4294967295

Wartość pola

UInt32

Przykłady

W poniższym przykładzie używane są MinValue pola i, MaxValue Aby sprawdzić, czy Int64 wartość znajduje się w zakresie UInt32 typu przed wykonaniem konwersji typu.The following example uses the MinValue and MaxValue fields to verify that an Int64 value is within the range of the UInt32 type before it performs a type conversion. Ta weryfikacja zapobiega OverflowException czasie wykonywania.This verification prevents an OverflowException at run time.

long longValue = long.MaxValue / 2;
uint integerValue; 

if (longValue <= uint.MaxValue && 
  longValue >= uint.MinValue)
{  
  integerValue = (uint) longValue;
  Console.WriteLine("Converted long integer value to {0:n0}.", 
           integerValue);
}  
else
{
  uint rangeLimit;
  string relationship;
  
  if (longValue > uint.MaxValue)
  {
   rangeLimit = uint.MaxValue;
   relationship = "greater";
  }  
  else
  {
   rangeLimit = uint.MinValue;
   relationship = "less";
  }    

  Console.WriteLine("Conversion failure: {0:n0} is {1} than {2:n0}", 
           longValue, 
           relationship, 
           rangeLimit);
}
Dim longValue As Long = Long.MaxValue \ 2
Dim integerValue As UInteger 

If longValue <= UInteger.MaxValue AndAlso _
  longValue >= UInteger.MinValue Then
  integerValue = CUInt(longValue)
  Console.WriteLine("Converted long integer value to {0:n0}.", _
           integerValue)
Else
  Dim rangeLimit As UInteger
  Dim relationship As String
  
  If longValue > UInteger.MaxValue Then
   rangeLimit = UInteger.MaxValue
   relationship = "greater"
  Else
   rangeLimit = UInteger.MinValue
   relationship = "less"
  End If    

  Console.WriteLine("Conversion failure: {0:n0} is {1} than {2:n0}.", _ 
           longValue, _
           relationship, _
           rangeLimit)
End If

Uwagi

Wartość tej stałej to 4 294 967 295; oznacza to, że szesnastkowe 0xFFFFFFFF.The value of this constant is 4,294,967,295; that is, hexadecimal 0xFFFFFFFF.

Dotyczy

Zobacz też