UInt32.MinValue Pole

Definicja

Reprezentuje najmniejszą możliwą wartość UInt32 .Represents the smallest possible value of UInt32. To pole jest stałe.This field is constant.

public: System::UInt32 MinValue = 0;
public const uint MinValue = 0;
val mutable MinValue : uint32
Public Const MinValue As UInteger = 0

Wartość pola

UInt32

Przykłady

W poniższym przykładzie pokazano, jak używać MinValue pola do wyświetlania najmniejszej możliwej wartości UInt32 zmiennej.The following example demonstrates how to use the MinValue field to display the smallest possible value of a UInt32 variable.

  public ref class Temperature
  {
  public:
   static property UInt32 MinValue 
   {
     UInt32 get()
     {
      return UInt32::MinValue;
     }
   }

   static property UInt32 MaxValue 
   {
     UInt32 get()
     {
      return UInt32::MaxValue;
     }
   }

  protected:
   // The value holder
   UInt32 m_value;

  public:
   property UInt32 Value 
   {
     UInt32 get()
     {
      return m_value;
     }
     void set( UInt32 value )
     {
      m_value = value;
     }
   }
  };
}
public class Temperature {
  public static uint MinValue {
    get {
      return UInt32.MinValue;
    }
  }

  public static uint MaxValue {
    get {
      return UInt32.MaxValue;
    }
  }

  // The value holder
  protected uint m_value;

  public uint Value {
    get {
      return m_value;
    }
    set {
      m_value = value;
    }
  }
}
Public Class Temperature 
   ' The value holder
   Protected m_value As UInteger

   Public Shared ReadOnly Property MinValue As UInteger
     Get 
       Return UInt32.MinValue
     End Get
   End Property

   Public Shared ReadOnly Property MaxValue As UInteger
     Get 
       Return UInt32.MaxValue
     End Get
   End Property

   Public Property Value As UInteger
     Get 
       Return Me.m_value
     End Get
     Set 
       Me.m_value = value
     End Set
   End Property
End Class

Uwagi

Wartość tej stałej wynosi 0.The value of this constant is 0.

Dotyczy

Zobacz też