SiteMapNodeCollection.ICollection.CopyTo(Array, Int32) Metoda

Definicja

Kopiuje elementy ICollection interfejsu do tablicy, rozpoczynając od określonego indeksu tablicy.Copies the elements of the ICollection interface to an array, starting at a particular array index. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

 virtual void System.Collections.ICollection.CopyTo(Array ^ array, int index) = System::Collections::ICollection::CopyTo;
void ICollection.CopyTo (Array array, int index);
abstract member System.Collections.ICollection.CopyTo : Array * int -> unit
override this.System.Collections.ICollection.CopyTo : Array * int -> unit
Sub CopyTo (array As Array, index As Integer) Implements ICollection.CopyTo

Parametry

array
Array

Jednowymiarowa tablica, która musi mieć indeksowanie oparte na zero i jest lokalizacją docelową elementów skopiowanych z CollectionBase .A one-dimensional array that must have zero-based indexing and is the destination of the elements copied from the CollectionBase.

index
Int32

Numerowany od zera indeks w tablicy array, od którego rozpoczyna się kopiowanie.The zero-based index in array at which copying begins.

Implementuje

Wyjątki

array to null.array is null.

Parametr index ma wartość niższą niż zero.index is less than zero.

Parametr array jest wielowymiarowy.array is multidimensional.

-lub--or- Liczba SiteMapNode obiektów w źródle SiteMapNodeCollection jest większa niż ilość dostępnego miejsca od index do końca array .The number of SiteMapNode objects in the source SiteMapNodeCollection is greater than the available space from index to the end of array.

Dotyczy

Zobacz też