SiteMapNodeCollection.ICollection.SyncRoot Właściwość

Definicja

Pobiera obiekt, który może służyć do synchronizowania dostępu do ICollection interfejsu.Gets an object that can be used to synchronize access to the ICollection interface. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

property System::Object ^ System::Collections::ICollection::SyncRoot { System::Object ^ get(); };
object System.Collections.ICollection.SyncRoot { get; }
member this.System.Collections.ICollection.SyncRoot : obj
 ReadOnly Property SyncRoot As Object Implements ICollection.SyncRoot

Wartość właściwości

Object

Obiekt, który może służyć do synchronizowania dostępu do ICollection .An object that can be used to synchronize access to the ICollection.

Implementuje

Dotyczy

Zobacz też