SiteMapNodeCollection.IHierarchicalEnumerable.GetHierarchyData(Object) Metoda

Definicja

Zwraca hierarchiczny element danych dla określonego elementu wyliczeniowego.Returns a hierarchical data item for the specified enumerated item. Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz GetHierarchyData(Object) .For a description of this member, see GetHierarchyData(Object).

 virtual System::Web::UI::IHierarchyData ^ System.Web.UI.IHierarchicalEnumerable.GetHierarchyData(System::Object ^ enumeratedItem) = System::Web::UI::IHierarchicalEnumerable::GetHierarchyData;
System.Web.UI.IHierarchyData IHierarchicalEnumerable.GetHierarchyData (object enumeratedItem);
abstract member System.Web.UI.IHierarchicalEnumerable.GetHierarchyData : obj -> System.Web.UI.IHierarchyData
override this.System.Web.UI.IHierarchicalEnumerable.GetHierarchyData : obj -> System.Web.UI.IHierarchyData
Function GetHierarchyData (enumeratedItem As Object) As IHierarchyData Implements IHierarchicalEnumerable.GetHierarchyData

Parametry

enumeratedItem
Object

Obiekt, dla którego ma zostać zwrócona wartość IHierarchyData .The object for which to return an IHierarchyData.

Zwraca

IHierarchyData

IHierarchyDataReprezentuje obiekt przesłany do IHierarchicalEnumerable.GetHierarchyData(Object) .An IHierarchyData that represents the object passed to the IHierarchicalEnumerable.GetHierarchyData(Object).

Implementuje

Dotyczy