AjaxFrameworkMode Wyliczenie

Definicja

Określa sposób, w jaki skrypty klienta biblioteki klienckiej Microsoft Ajax są dołączone do klienta programu.Specifies how client scripts of the Microsoft Ajax client library are included on the client.

public enum class AjaxFrameworkMode
public enum AjaxFrameworkMode
type AjaxFrameworkMode = 
Public Enum AjaxFrameworkMode
Dziedziczenie
AjaxFrameworkMode

Pola

Disabled 1

Określa, że wszystkie funkcje skryptów Microsoft Ajax są wyłączone i że ScriptManager formant nie odwołuje się automatycznie do żadnego skryptu.Specifies that all Microsoft Ajax script features are disabled and that the ScriptManager control does not reference any scripts automatically.

Enabled 0

Określa, że ScriptManager kontrolka automatycznie zawiera plik skryptu MicrosoftAjax.js, który jest połączonym plikiem skryptu każdego skryptu programu Core Framework (starsze zachowanie).Specifies that the ScriptManager control automatically includes the MicrosoftAjax.js script file, which is a combined script file of every core framework script (legacy behavior).

Explicit 2

Określa, że jawnie zostaną dołączone odwołania do skryptów do poszczególnych plików skryptu programu Framework Core, których wymaga Strona, i że zostaną uwzględnione odwołania do zależności wymaganych przez każdy plik skryptu.Specifies that you will explicitly include script references to individual framework core script file that your page requires, and that you will include references to the dependencies that each script file requires.

Dotyczy