ScriptManager Klasa

Definicja

Zarządza bibliotekami skryptów AJAX ASP.NET i plikami skryptów, renderowaniem częściowej strony oraz generowaniem klasy serwera proxy klienta dla usług sieci Web i aplikacji.Manages ASP.NET Ajax script libraries and script files, partial-page rendering, and client proxy class generation for Web and application services.

public ref class ScriptManager : System::Web::UI::Control, System::Web::UI::IPostBackDataHandler, System::Web::UI::IPostBackEventHandler
[System.Drawing.ToolboxBitmap(typeof(EmbeddedResourceFinder), "System.Web.Resources.ScriptManager.bmp")]
public class ScriptManager : System.Web.UI.Control, System.Web.UI.IPostBackDataHandler, System.Web.UI.IPostBackEventHandler
[<System.Drawing.ToolboxBitmap(typeof(EmbeddedResourceFinder), "System.Web.Resources.ScriptManager.bmp")>]
type ScriptManager = class
  inherit Control
  interface IPostBackDataHandler
  interface IPostBackEventHandler
Public Class ScriptManager
Inherits Control
Implements IPostBackDataHandler, IPostBackEventHandler
Dziedziczenie
ScriptManager
Atrybuty
Implementuje

Przykłady

W poniższych przykładach przedstawiono różne scenariusze korzystania z ScriptManager formantu.The following examples show different scenarios for using the ScriptManager control.

Włączanie aktualizacji strony częściowejEnabling Partial-Page Updates

Poniższy przykład pokazuje, jak używać formantu, ScriptManager Aby włączyć aktualizacje części strony.The following example shows how to use the ScriptManager control to enable partial-page updates. W tym przykładzie, Calendar a i DropDownList kontrolka znajdują się wewnątrz UpdatePanel kontrolki.In this example, a Calendar and a DropDownList control are inside an UpdatePanel control. Domyślnie wartość UpdateMode właściwości jest Always , a wartość ChildrenAsTriggers Właściwości to true .By default, the value of the UpdateMode property is Always, and the value of the ChildrenAsTriggers property is true. W związku z tym formanty podrzędne panelu powodują asynchroniczne ogłaszanie zwrotne.Therefore, child controls of the panel cause an asynchronous postback.


<%@ Page Language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">
  void DropDownSelection_Change(Object sender, EventArgs e)
  {
    Calendar1.DayStyle.BackColor =
      System.Drawing.Color.FromName(ColorList.SelectedItem.Value);
  }

  protected void Calendar1_SelectionChanged(object sender, EventArgs e)
  {
    SelectedDate.Text = 
      Calendar1.SelectedDate.ToString();
  }

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head id="Head1" runat="server">
  <title>UpdatePanel Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
    <div>
      <asp:ScriptManager ID="ScriptManager1" 
                runat="server" />
      <asp:UpdatePanel ID="UpdatePanel1"
               runat="server">
        <ContentTemplate>
          <asp:Calendar ID="Calendar1" 
                 ShowTitle="True"
                 OnSelectionChanged="Calendar1_SelectionChanged"
                 runat="server" />
          <div>
            Background:
            <br />
            <asp:DropDownList ID="ColorList" 
                     AutoPostBack="True" 
                     OnSelectedIndexChanged="DropDownSelection_Change"
                     runat="server">
              <asp:ListItem Selected="True" Value="White"> 
              White </asp:ListItem>
              <asp:ListItem Value="Silver"> 
              Silver </asp:ListItem>
              <asp:ListItem Value="DarkGray"> 
              Dark Gray </asp:ListItem>
              <asp:ListItem Value="Khaki"> 
              Khaki </asp:ListItem>
              <asp:ListItem Value="DarkKhaki"> D
              ark Khaki </asp:ListItem>
            </asp:DropDownList>
          </div>
          <br />
          Selected date:
          <asp:Label ID="SelectedDate" 
                runat="server">None.</asp:Label>
        </ContentTemplate>
      </asp:UpdatePanel>
      <br />
    </div>
  </form>
</body>
</html>

<%@ Page Language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">
  Sub DropDownSelection_Change(ByVal Sender As Object, ByVal E As EventArgs)
    Calendar1.DayStyle.BackColor = _
    System.Drawing.Color.FromName(ColorList.SelectedItem.Value)
  End Sub

  Protected Sub Calendar1_SelectionChanged(ByVal Sender As Object, ByVal E As EventArgs)
    SelectedDate.Text = Calendar1.SelectedDate.ToString()
  End Sub

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head id="Head1" runat="server">
  <title>UpdatePanel Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
    <div>
      <asp:ScriptManager ID="ScriptManager1" 
                runat="server" />
      <asp:UpdatePanel ID="UpdatePanel1"
               runat="server">
        <ContentTemplate>
          <asp:Calendar ID="Calendar1" 
                 ShowTitle="True"
                 OnSelectionChanged="Calendar1_SelectionChanged"
                 runat="server" />
          <div>
            Background:
            <br />
            <asp:DropDownList ID="ColorList" 
                     AutoPostBack="True" 
                     OnSelectedIndexChanged="DropDownSelection_Change"
                     runat="server">
              <asp:ListItem Selected="True" Value="White"> 
              White </asp:ListItem>
              <asp:ListItem Value="Silver"> 
              Silver </asp:ListItem>
              <asp:ListItem Value="DarkGray"> 
              Dark Gray </asp:ListItem>
              <asp:ListItem Value="Khaki"> 
              Khaki </asp:ListItem>
              <asp:ListItem Value="DarkKhaki"> D
              ark Khaki </asp:ListItem>
            </asp:DropDownList>
          </div>
          <br />
          Selected date:
          <asp:Label ID="SelectedDate" 
                runat="server">None.</asp:Label>
        </ContentTemplate>
      </asp:UpdatePanel>
      <br />
    </div>
  </form>
</body>
</html>

Obsługa błędów aktualizacji częściowej strony i rejestrowanie skryptuHandling Partial-Page Update Errors and Registering Script

Poniższy przykład pokazuje, jak zapewnić niestandardową obsługę błędów podczas aktualizacji strony częściowej.The following example shows how to provide custom error handling during partial-page updates. Domyślnie po wystąpieniu błędu podczas aktualizacji częściowej strony wyświetlane jest okno komunikatu JavaScript.By default, when an error occurs during partial-page updates, a JavaScript message box is displayed. W tym przykładzie pokazano, jak używać niestandardowej obsługi błędów, dostarczając procedurę obsługi dla AsyncPostBackError zdarzenia i ustawiając AsyncPostBackErrorMessage Właściwość w programie obsługi zdarzeń.This example demonstrates how to use custom error handling by providing a handler for the AsyncPostBackError event, and by setting the AsyncPostBackErrorMessage property in the event handler. Możesz również ustawić właściwość, AllowCustomErrorsRedirect Aby określić, jak sekcja błędy niestandardowe pliku Web.config jest używana w przypadku wystąpienia błędu podczas aktualizacji częściowej strony.You can also set the AllowCustomErrorsRedirect property to specify how the custom errors section of the Web.config file is used when an error occurs during partial-page updates. W tym przykładzie AllowCustomErrorsRedirect zostanie użyta wartość domyślna właściwości.In this example, the default value of the AllowCustomErrorsRedirect property is used. Oznacza to, że jeśli plik Web.config zawiera element customErrors , ten element określa sposób wyświetlania błędów.This means that if the Web.config file contains a customErrors element, that element determines how errors are displayed. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz element CustomErrors (Schemat ustawień ASP.NET).For more information, see customErrors Element (ASP.NET Settings Schema).

<%@ Page Language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">

  protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    try
    {
      int a = Int32.Parse(TextBox1.Text);
      int b = Int32.Parse(TextBox2.Text);
      int res = a / b;
      Label1.Text = res.ToString();
    }
    catch (Exception ex)
    {
      if (TextBox1.Text.Length > 0 && TextBox2.Text.Length > 0)
      {
        ex.Data["ExtraInfo"] = " You can't divide " +
          TextBox1.Text + " by " + TextBox2.Text + ".";
      }
      throw ex;
    }
  }

  protected void ScriptManager1_AsyncPostBackError(object sender, AsyncPostBackErrorEventArgs e)
  {
    if (e.Exception.Data["ExtraInfo"] != null)
    {
      ScriptManager1.AsyncPostBackErrorMessage =
        e.Exception.Message +
        e.Exception.Data["ExtraInfo"].ToString();
    }
    else
    {
      ScriptManager1.AsyncPostBackErrorMessage =
        "An unspecified error occurred.";
    }
  }
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head id="Head1" runat="server">
  <title>UpdatePanel Error Handling Example</title>
  <style type="text/css">
  #UpdatePanel1 {
   width: 200px; height: 50px;
   border: solid 1px gray;
  }
  #AlertDiv{
  left: 40%; top: 40%;
  position: absolute; width: 200px;
  padding: 12px; 
  border: #000000 1px solid;
  background-color: white; 
  text-align: left;
  visibility: hidden;
  z-index: 99;
  }
  #AlertButtons{
  position: absolute; right: 5%; bottom: 5%;
  }
  </style>
</head>
<body id="bodytag">
  <form id="form1" runat="server">
    <div>
      <asp:ScriptManager ID="ScriptManager1" 
      OnAsyncPostBackError="ScriptManager1_AsyncPostBackError" runat="server" >
      <Scripts>
      <asp:ScriptReference Path="ErrorHandling.js" />
      </Scripts>
      </asp:ScriptManager>
      <asp:UpdatePanel ID="UpdatePanel1" runat="server">
        <ContentTemplate>
          <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server" Width="39px"></asp:TextBox>
          /
          <asp:TextBox ID="TextBox2" runat="server" Width="39px"></asp:TextBox>
          =
          <asp:Label ID="Label1" runat="server"></asp:Label><br />
          <asp:Button ID="Button1" runat="server" OnClick="Button1_Click" Text="calculate" />
        </ContentTemplate>
      </asp:UpdatePanel>
      <div id="AlertDiv">
        <div id="AlertMessage">
        </div>
        <br />
        <div id="AlertButtons">
          <input id="OKButton" type="button" value="OK" runat="server" onclick="ClearErrorState()" />
        </div>
      </div>
    </div>
  </form>
</body>
</html>
<%@ Page Language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
 "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">
  Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs)
    Try
      Dim a As Int32
      a = Int32.Parse(TextBox1.Text)
      Dim b As Int32
      b = Int32.Parse(TextBox2.Text)
      Dim res As Int32 = a / b
      Label1.Text = res.ToString()
    Catch ex As Exception
      If (TextBox1.Text.Length > 0 AndAlso TextBox2.Text.Length > 0) Then
        ex.Data("ExtraInfo") = " You can't divide " & _
         TextBox1.Text & " by " & TextBox2.Text & "."
      End If
      Throw ex
    End Try

  End Sub
  Protected Sub ScriptManager1_AsyncPostBackError(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Web.UI.AsyncPostBackErrorEventArgs)
    If (e.Exception.Data("ExtraInfo") <> Nothing) Then
      ScriptManager1.AsyncPostBackErrorMessage = _
        e.Exception.Message & _
        e.Exception.Data("ExtraInfo").ToString()
    Else
      ScriptManager1.AsyncPostBackErrorMessage = _
        "An unspecified error occurred."
    End If
  End Sub
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head id="Head1" runat="server">
  <title>UpdatePanel Error Handling Example</title>
  <style type="text/css">
  #UpdatePanel1 {
   width: 200px; height: 50px;
   border: solid 1px gray;
  }
  #AlertDiv{
  left: 40%; top: 40%;
  position: absolute; width: 200px;
  padding: 12px; 
  border: #000000 1px solid;
  background-color: white; 
  text-align: left;
  visibility: hidden;
  z-index: 99;
  }
  #AlertButtons{
  position: absolute; right: 5%; bottom: 5%;
  }
  </style>
</head>
<body id="bodytag">
  <form id="form1" runat="server">
    <div>
      <asp:ScriptManager ID="ScriptManager1" 
      OnAsyncPostBackError="ScriptManager1_AsyncPostBackError" runat="server" >
      <Scripts>
      <asp:ScriptReference Path="ErrorHandling.js" />
      </Scripts>
      </asp:ScriptManager>

      <asp:UpdatePanel ID="UpdatePanel1" runat="server">
        <ContentTemplate>
          <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server" Width="39px"></asp:TextBox>
          /
          <asp:TextBox ID="TextBox2" runat="server" Width="39px"></asp:TextBox>
          =
          <asp:Label ID="Label1" runat="server"></asp:Label><br />
          <asp:Button ID="Button1" runat="server" OnClick="Button1_Click" Text="calculate" />
        </ContentTemplate>
      </asp:UpdatePanel>
      <div id="AlertDiv">
        <div id="AlertMessage">
        </div>
        <br />
        <div id="AlertButtons">
          <input id="OKButton" type="button" value="OK" runat="server" onclick="ClearErrorState()" />
        </div>
      </div>
    </div>
  </form>
</body>
</html>

Globalizacja daty i godziny wyświetlanej w przeglądarceGlobalizing the Date and Time That Are Displayed in the Browser

Poniższy przykład pokazuje, jak ustawić EnableScriptGlobalization Właściwość tak, aby skrypt klienta mógł wyświetlić w przeglądarce datę i godzinę specyficzną dla kultury.The following example shows how to set the EnableScriptGlobalization property so that client script can display a culture-specific date and time in the browser. W przykładzie Culture atrybut dyrektywy @ Page jest ustawiony na auto .In the example, the Culture attribute of the @ Page directive is set to auto. W związku z tym pierwszy język określony w bieżącej przeglądarce określa kulturę i kulturę interfejsu użytkownika dla strony.As a result, the first language that is specified in the current browser settings determines the culture and UI culture for the page. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz How to: Set the Culture and UI Culture for ASP.NET Web Page.For more information, see How to: Set the Culture and UI Culture for ASP.NET Web Page Globalization.

<%@ Page Language="C#" Culture="auto" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head id="Head1" runat="server">
  <title>Globalization Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
    <asp:ScriptManager ID="ScriptManager1" EnableScriptGlobalization="true" runat="server">
    </asp:ScriptManager>
    <script type="text/javascript">
    function pageLoad() {
     Sys.UI.DomEvent.addHandler($get("Button1"), "click", formatDate);
    }
    function formatDate() {
     var d = new Date();
     try {
      $get('Label1').innerHTML = d.localeFormat("dddd, dd MMMM yyyy HH:mm:ss");
     }
     catch(e) {
      alert("Error:" + e.message);
     }
    }
    </script>
    <asp:UpdatePanel ID="UpdatePanel1" runat="server" ChildrenAsTriggers="False" UpdateMode="Conditional">
    <ContentTemplate>
    <asp:Panel ID="Panel1" runat="server" GroupingText="Update Panel">
    <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Display Date" />

    <br />

    <asp:Label ID="Label1" runat="server"></asp:Label>
    </asp:Panel>
    </ContentTemplate>
    </asp:UpdatePanel>
  </form>
</body>
</html>
<%@ Page Language="VB" Culture="auto" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head id="Head1" runat="server">
  <title>Globalization Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
    <asp:ScriptManager ID="ScriptManager1" EnableScriptGlobalization="true" runat="server">
    </asp:ScriptManager>
    <script type="text/javascript">
    function pageLoad() {
     Sys.UI.DomEvent.addHandler($get("Button1"), "click", formatDate);
    }
    function formatDate() {
     var d = new Date();
     try {
      $get('Label1').innerHTML = d.localeFormat("dddd, dd MMMM yyyy HH:mm:ss");
     }
     catch(e) {
      alert("Error:" + e.message);
     }
    }
    </script>
    <asp:UpdatePanel ID="UpdatePanel1" runat="server" ChildrenAsTriggers="False" UpdateMode="Conditional">
    <ContentTemplate>
    <asp:Panel ID="Panel1" runat="server" GroupingText="Update Panel">
    <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Display Date" />

    <br />

    <asp:Label ID="Label1" runat="server"></asp:Label>
    </asp:Panel>
    </ContentTemplate>
    </asp:UpdatePanel>
  </form>
</body>
</html>

Uwagi

W tym temacie:In this topic:

WprowadzenieIntroduction

ScriptManagerFormant jest centralną funkcją AJAX w ASP.NET.The ScriptManager control is central to Ajax functionality in ASP.NET. Kontrolka zarządza wszystkimi zasobami ASP.NET AJAX na stronie.The control manages all ASP.NET Ajax resources on a page. Obejmuje to pobieranie skryptów biblioteki Microsoft Ajax do przeglądarki i koordynowanie aktualizacji stron częściowych, które są włączone przy użyciu UpdatePanel kontrolek.This includes downloading Microsoft Ajax Library scripts to the browser and coordinating partial-page updates that are enabled by using UpdatePanel controls. Ponadto ScriptManager kontrolka umożliwia wykonywanie następujących czynności:In addition, the ScriptManager control enables you to do the following:

 • Zarejestruj skrypt zgodny z aktualizacjami części strony.Register script that is compatible with partial-page updates. Aby zarządzać zależnościami między skryptem a biblioteką podstawową, każdy zarejestrowany skrypt jest ładowany po skrypcie biblioteki Microsoft Ajax.In order to manage dependencies between your script and the core library, any script that you register is loaded after the Microsoft Ajax Library script.

 • Określ, czy skrypty wersji lub debugowania mają być wysyłane do przeglądarki.Specify whether release or debug scripts are sent to the browser.

 • Zapewnianie dostępu do metod usługi sieci Web ze skryptu przez zarejestrowanie usług sieci Web z ScriptManager kontrolką.Provide access to Web service methods from script by registering Web services with the ScriptManager control.

 • Zapewnianie dostępu do ASP.NET uwierzytelniania, roli i profilu usług aplikacji ze skryptu klienta przez zarejestrowanie tych usług z ScriptManager kontrolką.Provide access to ASP.NET authentication, role, and profile application services from client script by registering these services with the ScriptManager control.

 • Włącz w przeglądarce funkcję wyświetlania wartości daty, liczbyi ciągu języka ECMAScript (JavaScript).Enable culture-specific display of ECMAScript (JavaScript) Date, Number, and String functions in the browser.

 • Dostęp do zasobów lokalizacyjnych w osadzonych plikach skryptów lub dla plików skryptów autonomicznych przy użyciu ResourceUICultures właściwości ScriptReference formantu.Access localization resources for embedded script files or for stand-alone script files by using the ResourceUICultures property of the ScriptReference control.

 • Zarejestruj kontrolki serwera, które implementują IExtenderControl IScriptControl interfejsy lub z ScriptManager kontrolką, tak aby skrypt wymagany przez składniki i zachowania klienta był renderowany.Register server controls that implement the IExtenderControl or IScriptControl interfaces with the ScriptManager control so that script required by client components and behaviors is rendered.

Częściowe renderowanie stronyPartial-Page Rendering

Zdolność strony ASP.NET do obsługi renderowania częściowej strony jest kontrolowana przez następujące czynniki:The ability of an ASP.NET page to support partial-page rendering is controlled by the following factors:

Można zastąpić wartość EnablePartialRendering właściwości w czasie wykonywania w trakcie lub przed Init zdarzeniem strony.You can override the value of the EnablePartialRendering property at run time during or before the page's Init event. Jeśli spróbujesz zmienić tę właściwość po Init wystąpieniu zdarzenia strony, InvalidOperationException zostanie zgłoszony wyjątek.If you try to change this property after the page's Init event has occurred, an InvalidOperationException exception is thrown.

Gdy renderowanie części strony jest obsługiwane, ScriptManager formant renderuje skrypt, aby umożliwić asynchroniczne ogłaszanie zwrotne i aktualizacje częściowej strony.When partial-page rendering is supported, the ScriptManager control renders script to enable asynchronous postbacks and partial-page updates. Regiony strony do zaktualizowania są wyznaczane przy użyciu UpdatePanel kontrolek.The regions of the page to be updated are designated by using UpdatePanel controls. ScriptManagerKontrolka obsługuje asynchroniczne ogłaszanie zwrotne i odświeża tylko regiony strony, które mają zostać zaktualizowane.The ScriptManager control handles the asynchronous postbacks and refreshes only the regions of the page that have to be updated. Aby uzyskać więcej informacji na temat renderowania stron częściowych, zobacz Omówienie renderowania części strony.For more information about partial-page rendering, see Partial-Page Rendering Overview. Aby uzyskać więcej informacji na temat warunków, które powodują aktualizację, zobacz temat formant UpdatePanel — Omówienie.For more information about the conditions that cause an update, see UpdatePanel Control Overview.

Używanie formantu ScriptManager w stronach wzorcowych, formantach użytkownika i innych składnikach podrzędnychUsing the ScriptManager Control with Master Pages, User Controls, and Other Child Components

Strona może zawierać tylko jeden ScriptManager formant w swojej hierarchii.A page can contain only one ScriptManager control in its hierarchy. Aby zarejestrować usługi i skrypty dla zagnieżdżonych stron, kontrolek użytkownika lub składników, gdy strona nadrzędna ma już ScriptManager kontrolkę, użyj ScriptManagerProxy kontrolki.To register services and scripts for nested pages, user controls, or components when the parent page already has a ScriptManager control, use the ScriptManagerProxy control. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Używanie formantu UpdatePanel ze stronami wzorcowymi.For more information, see Using the UpdatePanel Control with Master Pages.

Zarządzanie skryptem i rejestracjaScript Management and Registration

ScriptManagerKontrolka umożliwia zarejestrowanie skryptu, który jest następnie renderowany jako część strony.The ScriptManager control enables you to register script that is then rendered as part of the page. ScriptManagerMetody rejestracji formantów można podzielić na następujące trzy kategorie:The ScriptManager control registration methods can be broken into the following three categories:

 • Metody rejestracji, które gwarantują, że są utrzymywane zależności skryptu w bibliotece Microsoft Ajax.Registration methods that guarantee that script dependencies on the Microsoft Ajax Library are maintained.

 • Metody rejestracji, które nie są zależne od biblioteki Microsoft Ajax, ale są zgodne z UpdatePanel kontrolkami.Registration methods that are not dependent on the Microsoft Ajax Library, but that are compatible with UpdatePanel controls.

 • Metody rejestracji obsługujące pracę z UpdatePanel kontrolkami.Registration methods that support working with UpdatePanel controls.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia i używania skryptu AJAX w programie ASP.NET, zobacz Tworzenie niestandardowego skryptu klienta przy użyciu biblioteki Microsoft Ajax.For more information about how to create and use Ajax script in ASP.NET, see Creating Custom Client Script by Using the Microsoft Ajax Library.

Rejestrowanie skryptu, który jest zależny od biblioteki Microsoft AjaxRegistering Script That Is Dependent on the Microsoft Ajax Library

Przy użyciu poniższych metod można rejestrować pliki skryptów w taki sposób, aby zagwarantować, że wszystkie zależności w bibliotece Microsoft Ajax są utrzymywane.You can use the following methods to register script files in a way that guarantees that any dependencies on the Microsoft Ajax Library are maintained.

MetodaMethod DefinicjaDefinition
RegisterScriptControl Rejestruje formant serwera, który implementuje IScriptControl interfejs, który jest używany do definiowania obiektu klienta sys. Component .Registers a server control that implements the IScriptControl interface that is used to define a Sys.Component client object. ScriptManagerKontrolka renderuje skrypt, który obsługuje obiekt Client.The ScriptManager control renders script that supports the client object.
RegisterExtenderControl Rejestruje formant serwera, który implementuje IExtenderControl interfejs, który jest używany do definiowania obiektu klienta sys. Component .Registers a server control that implements the IExtenderControl interface that is used to define a Sys.Component client object. ScriptManagerKontrolka renderuje skrypt, który obsługuje obiekt Client.The ScriptManager control renders script that supports the client object.

Rejestrowanie skryptów zgodnych z aktualizacją strony częściowejRegistering Partial-Page Update Compatible Scripts

Przy użyciu poniższych metod można rejestrować pliki skryptów, które nie są zależne od biblioteki Microsoft Ajax, ale które są zgodne z UpdatePanel kontrolkami.You can use the following methods to register script files that are not dependent on the Microsoft Ajax Library but that are compatible with UpdatePanel controls. Metody te odpowiadają podobnym metodom ClientScriptManager formantu.These methods correspond to similar methods of the ClientScriptManager control. Jeśli tworzysz skrypt do użycia wewnątrz UpdatePanel kontrolki, upewnij się, że wywołujesz metody ScriptManager kontrolki.If you are rendering script for use inside an UpdatePanel control, make sure that you call the methods of the ScriptManager control.

MetodaMethod DefinicjaDefinition
RegisterArrayDeclaration Dodaje wartość do tablicy JavaScript.Adds a value to a JavaScript array. Jeśli tablica nie istnieje, zostanie utworzona.If the array does not exist, it is created.
RegisterClientScriptBlock Renderuje script element po tagu otwierającym strony <form> .Renders a script element after the page's opening <form> tag. Skrypt jest określony jako parametr ciągu.The script is specified as a string parameter.
RegisterClientScriptInclude Renderuje script element po tagu otwierającym strony <form> .Renders a script element after the page's opening <form> tag. Zawartość skryptu jest określana przez ustawienie src atrybutu na adres URL wskazujący plik skryptu.The script content is specified by setting the src attribute to a URL that points to a script file.
RegisterClientScriptResource Renderuje script element po tagu otwierającym strony <form> .Renders a script element after the page's opening <form> tag. Zawartość skryptu jest określana za pomocą nazwy zasobu w zestawie.The script content is specified with a resource name in an assembly. Ten src atrybut jest automatycznie wypełniany adresem URL przez wywołanie procedury obsługi HTTP, która pobiera nazwany skrypt z zestawu.The src attribute is automatically populated with a URL by a call to an HTTP handler that retrieves the named script from the assembly.
RegisterExpandoAttribute Renderuje niestandardową parę atrybutów nazw/wartości (Expand) w znaczniku dla określonej kontrolki.Renders a custom name/value attribute pair (an expando) in the markup for a specified control.
RegisterHiddenField Renderuje ukryte pole.Renders a hidden field.
RegisterOnSubmitStatement Rejestruje skrypt, który jest wykonywany w odpowiedzi na form submit zdarzenie elementu.Registers a script that is executed in response to the form element's submit event. Ten onSubmit atrybut odwołuje się do określonego skryptu.The onSubmit attribute references the specified script.
RegisterStartupScript Renderuje blok skryptu uruchamiania tuż przed tagiem zamykającym strony </form> .Renders a startup script block just before the page's closing </form> tag. Skrypt do renderowania jest określony jako parametr ciągu.The script to render is specified as a string parameter.

Podczas rejestrowania metod należy określić parę typ/klucz dla tego skryptu.When you register methods, you specify a type/key pair for that script. Jeśli skrypt o tej samej parze typu/klucza jest już zarejestrowany, nowy skrypt nie jest zarejestrowany.If a script with the same type/key pair is already registered, a new script is not registered. Podobnie w przypadku zarejestrowania skryptu z parą nazwa typu/zasobu, która już istnieje, script element, który odwołuje się do zasobu, nie zostanie ponownie dodany.Similarly, if you register a script with a type/resource name pair that already exists, the script element that references the resource is not added again. Podczas rejestrowania atrybutu expand poprzednio zarejestrowanego atrybutu zostanie zgłoszony wyjątek.When you register an expando attribute of a previously registered attribute, an exception is thrown. Dozwolona jest zduplikowana Rejestracja wartości tablicy.Duplicate registration of array values is allowed.

Po wywołaniu RegisterClientScriptInclude metody lub należy RegisterClientScriptResource unikać rejestrowania skryptu, który wykonuje funkcje wbudowane.When you call the RegisterClientScriptInclude or the RegisterClientScriptResource method, avoid registering script that executes inline functions. Zamiast tego Zarejestruj skrypt, który zawiera definicje funkcji, takie jak programy obsługi zdarzeń lub niestandardowe definicje klas dla aplikacji.Instead, register script that contains function definitions like event handlers or custom class definitions for your application.

Metody rejestracji formantów UpdatePanelRegistration Methods for UpdatePanel Controls

Korzystając z poniższych metod, można dostosować aktualizacje części strony podczas korzystania z UpdatePanel kontrolek.You can use the following methods to customize partial-page updates when you use UpdatePanel controls.

MetodaMethod DefinicjaDefinition
RegisterAsyncPostBackControl Rejestruje formant jako wyzwalacz dla asynchronicznych ogłoszeń zwrotnych.Registers a control as a trigger for asynchronous postbacks.
RegisterDataItem Wysyła niestandardowe dane do kontrolek podczas renderowania części strony.Sends custom data to controls during partial-page rendering.
RegisterDispose Rejestruje skrypt Dispose dla kontrolki, która znajduje się wewnątrz UpdatePanel kontrolki.Registers a dispose script for a control that is inside an UpdatePanel control. Skrypt jest wykonywany, gdy UpdatePanel kontrolka jest aktualizowana lub usuwana.The script is executed when the UpdatePanel control is updated or deleted. Metoda Dispose jest używana dla składników klienta, które są częścią biblioteki Microsoft Ajax i które mają zwolnić zasoby, gdy składnik nie jest już używany.The dispose method is used for client components that are part of the Microsoft Ajax Library and that have to free resources when a component is no longer used.
RegisterPostBackControl Rejestruje formant jako wyzwalacz do pełnego ogłaszania zwrotnego.Registers a control as a trigger for a full postback. Ta metoda jest używana w przypadku formantów wewnątrz UpdatePanel kontrolki, które w przeciwnym razie mogłyby wykonywać asynchroniczne ogłaszanie zwrotne.This method is used for controls inside an UpdatePanel control that would otherwise perform asynchronous postbacks.

Odwołania do usługi sieci WebWeb Service References

Można zarejestrować usługę sieci Web, która ma zostać wywołana z skryptu klienta przez utworzenie ServiceReference obiektu i dodanie go do Services kolekcji ScriptManager kontrolki.You can register a Web service to be called from client script by creating a ServiceReference object and adding it to the Services collection of the ScriptManager control. ASP.NET generuje obiekt serwera proxy klienta dla każdego ServiceReference obiektu w Services kolekcji.ASP.NET generates a client proxy object for each ServiceReference object in the Services collection. Można programowo dodać ServiceReference obiekty do Services kolekcji w celu zarejestrowania usług sieci Web w czasie wykonywania.You can programmatically add ServiceReference objects to the Services collection to register Web services at run time.

Aby uzyskać więcej informacji o sposobach uzyskiwania dostępu do usług sieci Web w skrypcie, zobacz udostępnianie usług sieci Web w skrypcie klienta w ASP.NET AJAX i wywoływanie usług sieci Web ze skryptu klienta w ASP.NET AJAX.For more information about how to access Web services in script, see Exposing Web Services to Client Script in ASP.NET AJAX and Calling Web Services from Client Script in ASP.NET AJAX.

LokalizacjaLocalization

ScriptManagerKontrolka generuje odwołania na renderowanej stronie, która wskazuje odpowiednie zlokalizowane pliki skryptów, które są plikami skryptów osadzonymi w zestawach lub autonomicznych plikach skryptów.The ScriptManager control generates references in the rendered page that point to the appropriate localized script files, which are either script files embedded in assemblies or stand-alone script files.

Gdy EnableScriptLocalization Właściwość jest ustawiona na true , ScriptManager formant pobiera zlokalizowane zasoby (takie jak zlokalizowane ciągi) dla bieżącej kultury, jeśli istnieją.When the EnableScriptLocalization property is set to true, the ScriptManager control retrieves localized resources (such as localized strings) for the current culture, if they exist. ScriptManagerKontrolka zapewnia następujące funkcje do korzystania z zlokalizowanych zasobów:The ScriptManager control provides the following functionality for using localized resources:

 • Pliki skryptów, które są osadzone w zestawie.Script files that are embedded in an assembly. ScriptManagerFormant określa plik skryptu specyficzny dla kultury lub kultury rezerwowej do wysłania do przeglądarki.The ScriptManager control determines which culture-specific or fallback-culture script file to send to the browser. Robi to przy użyciu atrybutu zestawu specyficznego dla kultury NeutralResourcesLanguageAttribute , zasobów spakowanych z zestawem i kultury interfejsu użytkownika przeglądarki (jeśli istnieje).It does this by using the culture-specific NeutralResourcesLanguageAttribute assembly attribute, the resources packaged with the assembly, and the UI culture of the browser (if any).

 • Pliki skryptów autonomicznych.Stand-alone script files. ScriptManagerKontrolka definiuje listę kultur interfejsu użytkownika, które są obsługiwane przy użyciu ResourceUICultures właściwości ScriptReference obiektu.The ScriptManager control defines the list of UI cultures that are supported by using the ResourceUICultures property of the ScriptReference object.

 • W trybie debugowania.In debug mode. ScriptManagerKontrolka próbuje renderować plik skryptu specyficzny dla kultury, który zawiera informacje o debugowaniu.The ScriptManager control tries to render a culture-specific script file that contains debug information. Na przykład jeśli strona jest w trybie debugowania, a bieżąca kultura jest ustawiona na en-MX, formant renderuje plik skryptu o nazwie takiej jak scriptname.en-MX.debug.js, jeśli plik istnieje.For example, if the page is in debug mode and the current culture is set to en-MX, the control renders a script file that has a name such as scriptname.en-MX.debug.js, if the file exists. Jeśli plik nie istnieje, jest renderowany plik debugowania dla odpowiedniej kultury rezerwowejIf the file does not exist, the debug file for the appropriate fallback culture is rendered

Więcej informacji o sposobie lokalizowania zasobów znajduje się w temacie Lokalizowanie zasobów dla bibliotek składników — Omówienie.For more information about how to localize resources, see Localizing Resources for Component Libraries Overview.

Obsługa błędówError Handling

Gdy błąd strony wystąpi podczas asynchronicznego ogłaszania zwrotnego, AsyncPostBackError zdarzenie jest zgłaszane.When a page error occurs during asynchronous postbacks, the AsyncPostBackError event is raised. Sposób, w jaki błędy na serwerze są wysyłane do klienta, zależy od AllowCustomErrorsRedirect właściwości, AsyncPostBackErrorMessage właściwości i sekcji błędy niestandardowe pliku Web.config.The way in which errors on the server are sent to the client depends on the AllowCustomErrorsRedirect property, the AsyncPostBackErrorMessage property, and the custom errors section of the Web.config file. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dostosowywanie obsługi błędów dla formantów UpdatePanel.For more information, see Customizing Error Handling for UpdatePanel Controls.

Składnia deklaracyjnaDeclarative Syntax

<asp:ScriptManager 
    AllowCustomErrorsRedirect="True|False" 
    AsyncPostBackErrorMessage="string" 
    AsyncPostBackTimeout="integer" 
    AuthenticationService-Path="uri" 
    EnablePageMethods="True|False" 
    EnablePartialRendering="True|False" 
    EnableScriptGlobalization="True|False" 
    EnableScriptLocalization="True|False" 
    EnableTheming="True|False" 
    EnableViewState="True|False" 
    ID="string" 
    LoadScriptsBeforeUI="True|False" 
    OnAsyncPostBackError="AsyncPostBackError event handler" 
    OnDataBinding="DataBinding event handler" 
    OnDisposed="Disposed event handler" 
    OnInit="Init event handler" 
    OnLoad="Load event handler" 
    OnPreRender="PreRender event handler" 
    OnResolveScriptReference="ResolveScriptReference event handler" 
    OnUnload="Unload event handler" 
    ProfileService-LoadProperties="string" 
    ProfileService-Path="uri" 
    RoleService-LoadRoles="True|False" 
    RoleService-Path="uri" 
    runat="server" 
    ScriptMode="Auto|Inherit|Debug|Release" 
    ScriptPath="string" 
    SkinID="string" 
    SupportsPartialRendering="True|False" 
    Visible="True|False" 
> 
        <AuthenticationService 
            Path="uri" 
        /> 
        <ProfileService 
            LoadProperties="string" 
            Path="uri" 
        /> 
        <RoleService 
            LoadRoles="True|False" 
            Path="uri" 
        /> 
        <Scripts> 
            <asp:ScriptReference 
                Assembly="string" 
                IgnoreScriptPath="True|False" 
                Name="string" 
                NotifyScriptLoaded="True|False" 
                Path="string" 
                ResourceUICultures="string" 
                ScriptMode="Auto|Debug|Inherit|Release" 
            /> 
        </Scripts> 
        <Services> 
            <asp:ServiceReference 
                InlineScript="True|False" 
                Path="string" 
            /> 
        </Services> 
</asp:ScriptManager> 

Konstruktory

ScriptManager()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy ScriptManager.Initializes a new instance of the ScriptManager class.

Właściwości

Adapter

Pobiera kartę specyficzną dla przeglądarki dla kontrolki.Gets the browser-specific adapter for the control.

(Odziedziczone po Control)
AjaxFrameworkAssembly

Pobiera zestaw AJAX Framework, którego składniki są używane na stronie.Gets the Ajax framework assembly that components on the page use.

AjaxFrameworkMode

Pobiera lub ustawia wartość określającą sposób, w jaki skrypty klienta biblioteki klienckiej Microsoft Ajax zostaną uwzględnione na kliencie.Gets or sets a value that specifies how client scripts of the Microsoft Ajax client library will be included on the client.

AllowCustomErrorsRedirect

Pobiera lub ustawia wartość określającą, czy sekcja błędy niestandardowe pliku Web.config jest używana podczas asynchronicznego ogłaszania zwrotnego.Gets or sets a value that determines whether the custom errors section of the Web.config file is used during an error in an asynchronous postback.

AppRelativeTemplateSourceDirectory

Pobiera lub ustawia katalog wirtualny względem aplikacji Page lub UserControl obiekt, który zawiera tę kontrolkę.Gets or sets the application-relative virtual directory of the Page or UserControl object that contains this control.

(Odziedziczone po Control)
AsyncPostBackErrorMessage

Pobiera lub ustawia komunikat o błędzie wysyłany do klienta, gdy wystąpi wyjątek nieobsługiwanego serwera podczas asynchronicznego ogłaszania zwrotnego.Gets or sets the error message that is sent to the client when an unhandled server exception occurs during an asynchronous postback.

AsyncPostBackSourceElementID

Pobiera unikatowy identyfikator kontrolki, która spowodowała asynchroniczne ogłaszanie zwrotne.Gets the unique ID of the control that caused the asynchronous postback.

AsyncPostBackTimeout

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą czas (w sekundach), po upływie którego zostanie przekroczony limit czasu asynchronicznego ogłaszania zwrotnego, jeśli odpowiedź nie zostanie odebrana.Gets or sets a value that indicates the time, in seconds, before asynchronous postbacks time out if no response is received.

AuthenticationService

Pobiera AuthenticationServiceManager obiekt, który jest skojarzony z bieżącym ScriptManager wystąpieniem.Gets the AuthenticationServiceManager object that is associated with the current ScriptManager instance.

BindingContainer

Pobiera formant, który zawiera powiązanie danych tego formantu.Gets the control that contains this control's data binding.

(Odziedziczone po Control)
ChildControlsCreated

Pobiera wartość wskazującą, czy zostały utworzone formanty podrzędne kontrolki serwera.Gets a value that indicates whether the server control's child controls have been created.

(Odziedziczone po Control)
ClientID

Pobiera identyfikator formantu dla znacznika HTML, który jest generowany przez ASP.NET.Gets the control ID for HTML markup that is generated by ASP.NET.

(Odziedziczone po Control)
ClientIDMode

Pobiera lub ustawia algorytm używany do generowania wartości ClientID właściwości.Gets or sets the algorithm that is used to generate the value of the ClientID property.

(Odziedziczone po Control)
ClientIDSeparator

Pobiera wartość znaku reprezentującą znak separatora używany we ClientID właściwości.Gets a character value representing the separator character used in the ClientID property.

(Odziedziczone po Control)
ClientNavigateHandler

Pobiera lub ustawia nazwę metody, która obsługuje zdarzenie sys. Application. Nawiguj na kliencie.Gets or sets the name of the method that handles the Sys.Application.navigate event on the client.

CompositeScript

Pobiera odwołanie do skryptu złożonego, który obsługuje stronę sieci Web.Gets a reference to the composite script that supports the Web page.

Context

Pobiera HttpContext obiekt skojarzony z kontrolką serwera dla bieżącego żądania sieci Web.Gets the HttpContext object associated with the server control for the current Web request.

(Odziedziczone po Control)
Controls

Pobiera ControlCollection obiekt reprezentujący kontrolki podrzędne dla określonej kontrolki serwera w hierarchii interfejsu użytkownika.Gets a ControlCollection object that represents the child controls for a specified server control in the UI hierarchy.

(Odziedziczone po Control)
DataItemContainer

Pobiera odwołanie do kontenera nazewnictwa, jeśli kontener nazewnictwa jest zaimplementowany IDataItemContainer .Gets a reference to the naming container if the naming container implements IDataItemContainer.

(Odziedziczone po Control)
DataKeysContainer

Pobiera odwołanie do kontenera nazewnictwa, jeśli kontener nazewnictwa jest zaimplementowany IDataKeysControl .Gets a reference to the naming container if the naming container implements IDataKeysControl.

(Odziedziczone po Control)
DesignMode

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolka jest używana na powierzchni projektowej.Gets a value indicating whether a control is being used on a design surface.

(Odziedziczone po Control)
EmptyPageUrl

Pobiera lub ustawia adres URL pustej strony sieci Web.Gets or sets a URL to a blank Web page.

EnableCdn

Określa, czy bieżąca strona ładuje odwołania skryptu klienta ze ścieżek sieci CDN (Content Delivery Network).Determines whether the current page loads client script references from CDN (Content Delivery Network) paths.

EnableCdnFallback

Włącza lokalną kopię skryptu do załadowania w przypadku, gdy Usługa CDN (Content Delivery Network) jest niedostępna.Enables local copy of a script to load in the event that the CDN (Content Delivery Network) is unavailable.

EnableHistory

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy strona sieci Web obsługuje zarządzanie punktami historii.Gets or sets a value that indicates whether the Web page supports history point management.

EnablePageMethods

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy publiczne metody strony statycznej na stronie ASP.NET mogą być wywoływane z poziomu skryptu klienta.Gets or sets a value that indicates whether public static page methods in an ASP.NET page can be called from client script.

EnablePartialRendering

Pobiera lub ustawia wartość umożliwiającą częściowe renderowanie strony, która z kolei umożliwia aktualizowanie regionów strony indywidualnie przy użyciu UpdatePanel kontrolek.Gets or sets a value that enables partial rendering of a page, which in turn enables you to update regions of the page individually by using UpdatePanel controls.

EnableScriptGlobalization

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy ScriptManager formant renderuje skrypt obsługujący analizowanie i formatowanie informacji specyficznych dla kultury.Gets or sets a value that indicates whether the ScriptManager control renders script that supports parsing and formatting of culture-specific information.

EnableScriptLocalization

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy ScriptManager kontrolka renderuje zlokalizowane wersje plików skryptów.Gets or sets a value that indicates whether the ScriptManager control renders localized versions of script files.

EnableSecureHistoryState

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy ma być szyfrowany ciąg stanu historii.Gets or sets a value that indicates whether to encrypt the history state string.

EnableTheming

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy motywy stosują się do tej kontrolki.Gets or sets a value indicating whether themes apply to this control.

(Odziedziczone po Control)
EnableViewState

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy formant serwera utrzymuje stan widoku, oraz stan widoku wszystkich formantów podrzędnych, które zawiera, do żądającego klienta.Gets or sets a value indicating whether the server control persists its view state, and the view state of any child controls it contains, to the requesting client.

(Odziedziczone po Control)
Events

Pobiera listę delegatów obsługi zdarzeń dla formantu.Gets a list of event handler delegates for the control. Ta właściwość jest tylko do odczytu.This property is read-only.

(Odziedziczone po Control)
HasChildViewState

Pobiera wartość wskazującą, czy bieżące kontrolki formantu serwera mają jakiekolwiek zapisane ustawienia stanu widoku.Gets a value indicating whether the current server control's child controls have any saved view-state settings.

(Odziedziczone po Control)
ID

Pobiera lub ustawia identyfikator programowy przypisany do kontrolki serwerowej.Gets or sets the programmatic identifier assigned to the server control.

(Odziedziczone po Control)
IdSeparator

Pobiera znak używany do oddzielania identyfikatorów kontroli.Gets the character used to separate control identifiers.

(Odziedziczone po Control)
IsChildControlStateCleared

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolki zawarte w tym formancie mają stan kontroli.Gets a value indicating whether controls contained within this control have control state.

(Odziedziczone po Control)
IsDebuggingEnabled

Pobiera wartość wskazującą, czy wersje debugowania bibliotek skryptów klienta będą renderowane.Gets a value that indicates whether the debug versions of client script libraries will be rendered.

IsInAsyncPostBack

Pobiera wartość wskazującą, czy bieżące ogłaszanie zwrotne jest wykonywane w trybie renderowania częściowego.Gets a value that indicates whether the current postback is being executed in partial-rendering mode.

IsNavigating

Pobiera wartość wskazującą, czy Navigate zdarzenie jest aktualnie obsługiwane.Gets a value that indicates whether a Navigate event is currently being handled.

IsTrackingViewState

Pobiera wartość wskazującą, czy formant serwera zapisuje zmiany w stanie widoku.Gets a value that indicates whether the server control is saving changes to its view state.

(Odziedziczone po Control)
IsViewStateEnabled

Pobiera wartość wskazującą, czy stan widoku jest włączony dla tego formantu.Gets a value indicating whether view state is enabled for this control.

(Odziedziczone po Control)
LoadScriptsBeforeUI

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy skrypty są ładowane przed lub po załadowaniu znacznika dla interfejsu użytkownika strony.Gets or sets a value that indicates whether scripts are loaded before or after markup for the page UI is loaded.

LoadViewStateByID

Pobiera wartość wskazującą, czy formant uczestniczy w ładowaniu stanu widoku przez ID zamianę na indeks.Gets a value indicating whether the control participates in loading its view state by ID instead of index.

(Odziedziczone po Control)
NamingContainer

Pobiera odwołanie do kontenera nazw kontrolki serwera, który tworzy unikatową przestrzeń nazw do rozróżniania między kontrolkami serwera z tą samą ID wartością właściwości.Gets a reference to the server control's naming container, which creates a unique namespace for differentiating between server controls with the same ID property value.

(Odziedziczone po Control)
Page

Pobiera odwołanie do Page wystąpienia, które zawiera formant serwera.Gets a reference to the Page instance that contains the server control.

(Odziedziczone po Control)
Parent

Pobiera odwołanie do kontrolki nadrzędnej kontrolki serwera w hierarchii formantów strony.Gets a reference to the server control's parent control in the page control hierarchy.

(Odziedziczone po Control)
ProfileService

Pobiera ProfileServiceManager obiekt, który jest skojarzony z bieżącym ScriptManager wystąpieniem.Gets the ProfileServiceManager object that is associated with the current ScriptManager instance.

RenderingCompatibility

Pobiera wartość określającą ASP.NET wersję, która będzie zgodna z językiem HTML.Gets a value that specifies the ASP.NET version that rendered HTML will be compatible with.

(Odziedziczone po Control)
RoleService

Pobiera RoleServiceManager obiekt, który jest skojarzony z bieżącym ScriptManager wystąpieniem.Gets the RoleServiceManager object that is associated with the current ScriptManager instance.

ScriptMode

Pobiera lub ustawia wartość określającą, czy są renderowane debugowanie lub wydanie wersji bibliotek skryptów klienta.Gets or sets a value that specifies whether debug or release versions of client script libraries are rendered.

ScriptPath
Nieaktualne.

Pobiera lub ustawia ścieżkę katalogu głównego lokalizacji, która jest używana do tworzenia ścieżek do ASP.NET AJAX i niestandardowych plików skryptów.Gets or sets the root path of the location that is used to build the paths to ASP.NET Ajax and custom script files.

ScriptResourceMapping

Pobiera ScriptResourceMapping obiekt.Gets a ScriptResourceMapping object.

Scripts

Pobiera ScriptReferenceCollection obiekt, który zawiera ScriptReference obiekty, z których każdy reprezentuje plik skryptu renderowany klientowi.Gets a ScriptReferenceCollection object that contains the ScriptReference objects, each of which represents a script file rendered to the client.

Services

Pobiera ServiceReferenceCollection obiekt, który zawiera ServiceReference obiekt dla każdej usługi sieci Web, która ASP.NET uwidacznia na kliencie dla funkcji AJAX.Gets a ServiceReferenceCollection object that contains a ServiceReference object for each Web service that ASP.NET exposes on the client for Ajax functionality.

Site

Pobiera informacje o kontenerze, który hostuje bieżącą kontrolkę, gdy jest renderowany na powierzchni projektowej.Gets information about the container that hosts the current control when rendered on a design surface.

(Odziedziczone po Control)
SkinID

Pobiera lub ustawia skórkę, która ma zostać zastosowana do kontrolki.Gets or sets the skin to apply to the control.

(Odziedziczone po Control)
SupportsPartialRendering

Pobiera wartość wskazującą, czy klient obsługuje renderowanie części strony.Gets a value that indicates whether the client supports partial-page rendering.

TemplateControl

Pobiera lub ustawia odwołanie do szablonu, który zawiera tę kontrolkę.Gets or sets a reference to the template that contains this control.

(Odziedziczone po Control)
TemplateSourceDirectory

Pobiera katalog wirtualny Page lub zawierający UserControl bieżącą kontrolkę serwerową.Gets the virtual directory of the Page or UserControl that contains the current server control.

(Odziedziczone po Control)
UniqueID

Pobiera unikatowy, hierarchicznie kwalifikowany identyfikator dla kontrolki serwerowej.Gets the unique, hierarchically qualified identifier for the server control.

(Odziedziczone po Control)
ValidateRequestMode

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy formant sprawdza dane wejściowe klienta z przeglądarki pod kątem potencjalnie niebezpiecznych wartości.Gets or sets a value that indicates whether the control checks client input from the browser for potentially dangerous values.

(Odziedziczone po Control)
ViewState

Pobiera słownik informacji o stanie, który umożliwia zapisanie i przywrócenie stanu widoku kontrolki serwera w wielu żądaniach na tej samej stronie.Gets a dictionary of state information that allows you to save and restore the view state of a server control across multiple requests for the same page.

(Odziedziczone po Control)
ViewStateIgnoresCase

Pobiera wartość wskazującą, czy w StateBag obiekcie nie jest rozróżniana wielkość liter.Gets a value that indicates whether the StateBag object is case-insensitive.

(Odziedziczone po Control)
ViewStateMode

Pobiera lub ustawia tryb widoku stanu tego formantu.Gets or sets the view-state mode of this control.

(Odziedziczone po Control)
Visible

Przesłania Visible Właściwość, która jest dziedziczona z klasy bazowej, Control Aby zapobiec ustawianiu tej wartości.Overrides the Visible property that is inherited from the base Control class to prevent setting this value.

Metody

AddedControl(Control, Int32)

Wywołuje się po dodaniu formantu podrzędnego do Controls kolekcji Control obiektu.Called after a child control is added to the Controls collection of the Control object.

(Odziedziczone po Control)
AddHistoryPoint(NameValueCollection, String)

Tworzy punkt historii i dodaje go do stosu historii przeglądarki przy użyciu określonego stanu zbierania danych i tytułu stanu.Creates a history point and adds it to the browser's history stack, using the specified state data collection and state title.

AddHistoryPoint(String, String)

Tworzy punkt historii i dodaje go do stosu historii przeglądarki, przy użyciu określonego klucza stanu i wartości stanu.Creates a history point and adds it to the browser's history stack, using the specified state key and state value.

AddHistoryPoint(String, String, String)

Tworzy punkt historii i dodaje go do stosu historii przeglądarki, przy użyciu określonego klucza stanu, wartości stanu i tytułu stanu.Creates a history point and adds it to the browser's history stack, using the specified state key, state value, and state title.

AddParsedSubObject(Object)

Powiadamia formant serwera o przeanalizowaniu elementu, XML lub HTML, a następnie dodaje element do obiektu formantu serwera ControlCollection .Notifies the server control that an element, either XML or HTML, was parsed, and adds the element to the server control's ControlCollection object.

(Odziedziczone po Control)
ApplyStyleSheetSkin(Page)

Stosuje właściwości stylu zdefiniowane w arkuszu stylów strony do kontrolki.Applies the style properties defined in the page style sheet to the control.

(Odziedziczone po Control)
BeginRenderTracing(TextWriter, Object)

Rozpoczyna śledzenie danych renderowania w czasie projektowania.Begins design-time tracing of rendering data.

(Odziedziczone po Control)
BuildProfileTree(String, Boolean)

Zbiera informacje o formancie serwera i dostarcza go do Trace właściwości, która będzie wyświetlana po włączeniu śledzenia dla strony.Gathers information about the server control and delivers it to the Trace property to be displayed when tracing is enabled for the page.

(Odziedziczone po Control)
ClearCachedClientID()

Ustawia wartość w pamięci podręcznej ClientID na null .Sets the cached ClientID value to null.

(Odziedziczone po Control)
ClearChildControlState()

Usuwa informacje o stanie formantu dla kontrolek podrzędnych kontrolki serwerowej.Deletes the control-state information for the server control's child controls.

(Odziedziczone po Control)
ClearChildState()

Usuwa informacje o stanie widoku i kontroli dla wszystkich formantów podrzędnych formantu serwera.Deletes the view-state and control-state information for all the server control's child controls.

(Odziedziczone po Control)
ClearChildViewState()

Usuwa informacje o stanie widoku dla wszystkich formantów podrzędnych formantu serwera.Deletes the view-state information for all the server control's child controls.

(Odziedziczone po Control)
ClearEffectiveClientIDMode()

Ustawia ClientIDMode Właściwość bieżącego wystąpienia kontrolki i wszystkich formantów podrzędnych na Inherit .Sets the ClientIDMode property of the current control instance and of any child controls to Inherit.

(Odziedziczone po Control)
CreateChildControls()

Wywoływane przez platformę strony ASP.NET w celu powiadomienia formantów serwera, które używają implementacji opartej na kompozycjach, do tworzenia wszelkich formantów podrzędnych, które zawierają w przygotowaniu do ponownego ogłaszania lub renderowania.Called by the ASP.NET page framework to notify server controls that use composition-based implementation to create any child controls they contain in preparation for posting back or rendering.

(Odziedziczone po Control)
CreateControlCollection()

Tworzy nowy ControlCollection obiekt do przechowywania formantów podrzędnych (zarówno literału, jak i serwera) formantu serwera.Creates a new ControlCollection object to hold the child controls (both literal and server) of the server control.

(Odziedziczone po Control)
DataBind()

Tworzy powiązanie źródła danych z wywołaną kontrolką serwera i wszystkimi jego kontrolkami podrzędnymi.Binds a data source to the invoked server control and all its child controls.

(Odziedziczone po Control)
DataBind(Boolean)

Tworzy powiązanie źródła danych z wywoływanym formantem serwera i wszystkimi jego kontrolkami podrzędnymi z opcją podniesienia poziomu DataBinding zdarzenia.Binds a data source to the invoked server control and all its child controls with an option to raise the DataBinding event.

(Odziedziczone po Control)
DataBindChildren()

Tworzy powiązanie źródła danych z kontrolkami podrzędnymi formantu serwera.Binds a data source to the server control's child controls.

(Odziedziczone po Control)
Dispose()

Umożliwia formantowi serwera przeprowadzenie końcowego oczyszczania przed jego zwolnieniem z pamięci.Enables a server control to perform final clean up before it is released from memory.

(Odziedziczone po Control)
EndRenderTracing(TextWriter, Object)

Przerywa śledzenie danych renderowania w czasie projektowania.Ends design-time tracing of rendering data.

(Odziedziczone po Control)
EnsureChildControls()

Określa, czy formant serwera zawiera kontrolki podrzędne.Determines whether the server control contains child controls. Jeśli tak nie jest, tworzy kontrolki podrzędne.If it does not, it creates child controls.

(Odziedziczone po Control)
EnsureID()

Tworzy identyfikator dla kontrolek, które nie mają przypisanego identyfikatora.Creates an identifier for controls that do not have an identifier assigned.

(Odziedziczone po Control)
Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
FindControl(String)

Wyszukuje w bieżącym kontenerze nazewnictwa dla kontrolki serwera z określonym id parametrem.Searches the current naming container for a server control with the specified id parameter.

(Odziedziczone po Control)
FindControl(String, Int32)

Wyszukuje w bieżącym kontenerze nazewnictwa dla kontrolki serwera z określoną id i liczbą całkowitą, która jest określona w pathOffset parametrze, który ułatwia wyszukiwanie.Searches the current naming container for a server control with the specified id and an integer, specified in the pathOffset parameter, which aids in the search. Nie należy przesłaniać tej wersji FindControl metody.You should not override this version of the FindControl method.

(Odziedziczone po Control)
Focus()

Ustawia fokus wprowadzania dla kontrolki.Sets input focus to a control.

(Odziedziczone po Control)
GetCurrent(Page)

Pobiera ScriptManager wystąpienie dla danego Page obiektu.Gets the ScriptManager instance for a given Page object.

GetDesignModeState()

Pobiera dane czasu projektowania dla kontrolki.Gets design-time data for a control.

(Odziedziczone po Control)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetRegisteredArrayDeclarations()

Pobiera kolekcję tablicową ECMAScript (JavaScript) w trybie tylko do odczytu, które zostały wcześniej zarejestrowane przy użyciu Page obiektu.Retrieves a read-only collection of ECMAScript (JavaScript) array declarations that were previously registered with the Page object.

GetRegisteredClientScriptBlocks()

Pobiera kolekcję tylko do odczytu bloków skryptu klienta, które zostały wcześniej zarejestrowane w ScriptManager kontrolce.Retrieves a read-only collection of client script blocks that were previously registered with the ScriptManager control.

GetRegisteredDisposeScripts()

Pobiera kolekcję skryptów tylko do odczytu dispose , które zostały wcześniej zarejestrowane przy użyciu Page obiektu.Retrieves a read-only collection of dispose scripts that were previously registered with the Page object.

GetRegisteredExpandoAttributes()

Pobiera kolekcję elementów niestandardowych (Expand) tylko do odczytu, które zostały wcześniej zarejestrowane przy użyciu Page obiektu.Retrieves a read-only collection of custom (expando) attributes that were previously registered with the Page object.

GetRegisteredHiddenFields()

Pobiera kolekcję tylko do odczytu pól ukrytych, które zostały wcześniej zarejestrowane przy użyciu Page obiektu.Retrieves a read-only collection of hidden fields that were previously registered with the Page object.

GetRegisteredOnSubmitStatements()

Pobiera kolekcję instrukcji tylko do odczytu onsubmit , które zostały wcześniej zarejestrowane przy użyciu Page obiektu.Retrieves a read-only collection of onsubmit statements that were previously registered with the Page object.

GetRegisteredStartupScripts()

Pobiera kolekcję autotylko do odczytu skryptów uruchomieniowych, które zostały wcześniej zarejestrowane przy użyciu Page obiektu.Retrieves a read-only collection of startup scripts that were previously registered with the Page object.

GetRouteUrl(Object)

Pobiera adres URL odpowiadający zestawowi parametrów trasy.Gets the URL that corresponds to a set of route parameters.

(Odziedziczone po Control)
GetRouteUrl(RouteValueDictionary)

Pobiera adres URL odpowiadający zestawowi parametrów trasy.Gets the URL that corresponds to a set of route parameters.

(Odziedziczone po Control)
GetRouteUrl(String, Object)

Pobiera adres URL, który odnosi się do zestawu parametrów trasy i nazwy trasy.Gets the URL that corresponds to a set of route parameters and a route name.

(Odziedziczone po Control)
GetRouteUrl(String, RouteValueDictionary)

Pobiera adres URL, który odnosi się do zestawu parametrów trasy i nazwy trasy.Gets the URL that corresponds to a set of route parameters and a route name.

(Odziedziczone po Control)
GetStateString()

Pobiera ciąg, który zawiera pary klucz/wartość reprezentujące stan strony sieci Web.Retrieves a string that contains key/value pairs that represent the state of the Web page.

GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
GetUniqueIDRelativeTo(Control)

Zwraca przedznaczoną część UniqueID właściwości określonej kontrolki.Returns the prefixed portion of the UniqueID property of the specified control.

(Odziedziczone po Control)
HasControls()

Określa, czy formant serwera zawiera wszystkie kontrolki podrzędne.Determines if the server control contains any child controls.

(Odziedziczone po Control)
HasEvents()

Zwraca wartość wskazującą czy zdarzenia są rejestrowane dla kontrolki lub wszelkich formantów podrzędnych.Returns a value indicating whether events are registered for the control or any child controls.

(Odziedziczone po Control)
IsLiteralContent()

Określa, czy formant serwera przechowuje tylko zawartość literału.Determines if the server control holds only literal content.

(Odziedziczone po Control)
LoadControlState(Object)

Przywraca informacje o stanie kontroli z poprzedniego żądania strony, które zostało zapisane przez SaveControlState() metodę.Restores control-state information from a previous page request that was saved by the SaveControlState() method.

(Odziedziczone po Control)
LoadPostData(String, NameValueCollection)

Odczytuje dane formularza, które są publikowane z przeglądarki na serwerze i określa źródło asynchronicznego ogłaszania zwrotnego.Reads form data that is posted from the browser to the server, and determines the source of the asynchronous postback.

LoadViewState(Object)

Przywraca informacje o stanie widoku z poprzedniego żądania strony, które zostało zapisane przez SaveViewState() metodę.Restores view-state information from a previous page request that was saved by the SaveViewState() method.

(Odziedziczone po Control)
MapPathSecure(String)

Pobiera ścieżkę fizyczną, do której jest mapowana ścieżka wirtualna (absolutna lub względna).Retrieves the physical path that a virtual path, either absolute or relative, maps to.

(Odziedziczone po Control)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
OnAsyncPostBackError(AsyncPostBackErrorEventArgs)

Podnosi AsyncPostBackError zdarzenie.Raises the AsyncPostBackError event.

OnBubbleEvent(Object, EventArgs)

Określa, czy zdarzenie dla formantu serwera jest przenoszone do hierarchii kontroli serwera interfejsu użytkownika strony.Determines whether the event for the server control is passed up the page's UI server control hierarchy.

(Odziedziczone po Control)
OnDataBinding(EventArgs)

Podnosi DataBinding zdarzenie.Raises the DataBinding event.

(Odziedziczone po Control)
OnInit(EventArgs)

Podnosi Init zdarzenie i upewnia się, że ScriptManager na stronie istnieje tylko jedna kontrolka.Raises the Init event and makes sure that only one ScriptManager control exists on the page.

OnLoad(EventArgs)

Podnosi Load zdarzenie.Raises the Load event.

(Odziedziczone po Control)
OnPreRender(EventArgs)

Podnosi PreRender zdarzenie i rejestruje pliki skryptów i usługi dla aktualizacji częściowej strony.Raises the PreRender event, and registers script files and services for partial-page updates.

OnResolveCompositeScriptReference(CompositeScriptReferenceEventArgs)

Podnosi ResolveCompositeScriptReference zdarzenie.Raises the ResolveCompositeScriptReference event.

OnResolveScriptReference(ScriptReferenceEventArgs)

Podnosi ResolveScriptReference zdarzenie dla każdego odwołania do skryptu, które jest zarządzane przez ScriptManager formant.Raises the ResolveScriptReference event for each script reference that is managed by the ScriptManager control.

OnUnload(EventArgs)

Podnosi Unload zdarzenie.Raises the Unload event.

(Odziedziczone po Control)
OpenFile(String)

Pobiera informacje Stream używane do odczytu pliku.Gets a Stream used to read a file.

(Odziedziczone po Control)
RaiseBubbleEvent(Object, EventArgs)

Przypisuje wszystkie źródła zdarzenia i informacje do elementu nadrzędnego formantu.Assigns any sources of the event and its information to the control's parent.

(Odziedziczone po Control)
RaisePostBackEvent(String)

Przetwarza zdarzenie ogłaszania zwrotnego wywoływane przez ScriptManager formant i ładuje stan historii strony sieci Web.Processes a postback event raised by the ScriptManager control and loads the history state of the Web page.

RaisePostDataChangedEvent()

Wywołuje zdarzenia dla ScriptManager kontrolki, gdy zapisuje je na serwerze.Raises events for the ScriptManager control when it posts back to the server.

RegisterArrayDeclaration(Control, String, String)

Rejestruje deklarację tablicową ECMAScript (JavaScript) z ScriptManager kontrolką do użycia z kontrolką znajdującą się wewnątrz UpdatePanel kontrolki i dodaje tablicę do strony.Registers an ECMAScript (JavaScript) array declaration with the ScriptManager control for use with a control that is inside an UpdatePanel control, and adds the array to the page.

RegisterArrayDeclaration(Page, String, String)

Rejestruje deklarację tablicową ECMAScript (JavaScript) z ScriptManager kontrolką do użycia z kontrolką znajdującą się wewnątrz UpdatePanel kontrolki i dodaje tablicę do strony.Registers an ECMAScript (JavaScript) array declaration with the ScriptManager control for use with a control that is inside an UpdatePanel control, and adds the array to the page.

RegisterAsyncPostBackControl(Control)

Rejestruje formant jako wyzwalacz dla asynchronicznych ogłoszeń zwrotnych.Registers a control as a trigger for asynchronous postbacks.

RegisterClientScriptBlock(Control, Type, String, String, Boolean)

Rejestruje blok skryptu klienta z ScriptManager kontrolką do użycia z kontrolką znajdującą się wewnątrz UpdatePanel kontrolki, a następnie dodaje do strony blok skryptu.Registers a client script block with the ScriptManager control for use with a control that is inside an UpdatePanel control, and then adds the script block to the page.

RegisterClientScriptBlock(Page, Type, String, String, Boolean)

Rejestruje blok skryptu klienta z ScriptManager kontrolką do użycia z kontrolką znajdującą się wewnątrz UpdatePanel kontrolki, a następnie dodaje do strony blok skryptu.Registers a client script block with the ScriptManager control for use with a control that is inside an UpdatePanel control, and then adds the script block to the page.

RegisterClientScriptInclude(Control, Type, String, String)

Rejestruje plik skryptu klienta z ScriptManager kontrolką do użycia z kontrolką znajdującą się wewnątrz UpdatePanel kontrolki, a następnie dodaje do strony odwołanie do pliku skryptu.Registers a client script file with the ScriptManager control for use with a control that is inside an UpdatePanel control, and then adds a script file reference to the page.

RegisterClientScriptInclude(Page, Type, String, String)

Rejestruje skrypt klienta z ScriptManager kontrolką za każdym razem, gdy odbywa się asynchroniczne ogłaszanie zwrotne, a następnie dodaje do strony odwołanie do pliku skryptu.Registers client script with the ScriptManager control every time that an asynchronous postback occurs, and then adds a script file reference to the page.

RegisterClientScriptResource(Control, Type, String)

Rejestruje skrypt klienta osadzony w zestawie z ScriptManager kontrolką do użycia z kontrolką, która uczestniczy w renderowaniu częściowej strony.Registers the client script that is embedded in an assembly with the ScriptManager control for use with a control that is participating in partial-page rendering.

RegisterClientScriptResource(Page, Type, String)

Rejestruje plik skryptu klienta osadzony w zestawie z ScriptManager kontrolką za każdym razem, gdy następuje ogłaszanie zwrotne.Registers a client script file that is embedded in an assembly with the ScriptManager control every time that a postback occurs.

RegisterDataItem(Control, String)

Wysyła dane niestandardowe do kontrolki podczas renderowania części strony.Sends custom data to a control during partial-page rendering.

RegisterDataItem(Control, String, Boolean)

Wysyła dane niestandardowe do kontrolki podczas renderowania części strony i wskazuje, czy dane są w formacie JavaScript Object Notation (JSON).Sends custom data to a control during partial-page rendering, and indicates whether the data is in JavaScript Object Notation (JSON) format.

RegisterDispose(Control, String)

Rejestruje dispose skrypt dla kontrolki, która znajduje się wewnątrz UpdatePanel kontrolki.Registers a dispose script for a control that is inside an UpdatePanel control. Skrypt jest wykonywany, gdy UpdatePanel kontrolka jest aktualizowana lub usuwana.The script is executed when the UpdatePanel control is updated or deleted.

RegisterExpandoAttribute(Control, String, String, String, Boolean)

Rejestruje parę nazwa/wartość z ScriptManager kontrolką jako atrybut niestandardowy (Expand) określonej kontrolki.Registers a name/value pair with the ScriptManager control as a custom (expando) attribute of a specified control.

RegisterExtenderControl<TExtenderControl>(TExtenderControl, Control)

Rejestruje formant rozszerzający z bieżącym ScriptManager wystąpieniem.Registers an extender control with the current ScriptManager instance.

RegisterHiddenField(Control, String, String)

Rejestruje pole ukryte z ScriptManager kontrolką kontrolki, która znajduje się wewnątrz UpdatePanel kontrolki.Registers a hidden field with the ScriptManager control for a control that is inside an UpdatePanel control.

RegisterHiddenField(Page, String, String)

Rejestruje ukryte pole z ScriptManager kontrolką podczas każdego asynchronicznego ogłaszania zwrotnego.Registers a hidden field with the ScriptManager control during every asynchronous postback.

RegisterNamedClientScriptResource(Control, String)

Rejestruje skrypt klienta według nazwy zasobu osadzone w zestawie z ScriptManager kontrolką do użycia z kontrolką, która uczestniczy w renderowaniu częściowej strony.Registers client script by resource name that is embedded in an assembly with the ScriptManager control for use with a control that is participating in partial-page rendering.

RegisterNamedClientScriptResource(Page, String)

Rejestruje skrypt klienta według nazwy zasobu osadzone w zestawie z ScriptManager kontrolką do użycia z kontrolką, która uczestniczy w renderowaniu częściowej strony.Registers client script by resource name that is embedded in an assembly with the ScriptManager control for use with a control that is participating in partial-page rendering.

RegisterOnSubmitStatement(Control, Type, String, String)

Rejestruje kod ECMAScript (JavaScript) z ScriptManager kontrolką kontrolki, która jest używana z UpdatePanel kontrolką wykonywaną podczas przesyłania formularza.Registers ECMAScript (JavaScript) code with the ScriptManager control for a control that is used with an UpdatePanel control that is executed when the form is submitted.

RegisterOnSubmitStatement(Page, Type, String, String)

Rejestruje kod ECMAScript (JavaScript) z ScriptManager kontrolką kontrolki, która jest używana z UpdatePanel kontrolką wykonywaną podczas przesyłania formularza.Registers ECMAScript (JavaScript) code with the ScriptManager control for a control that is used with an UpdatePanel control that is executed when the form is submitted.

RegisterPostBackControl(Control)

Rejestruje formant jako wyzwalacz do ogłaszania zwrotnego.Registers a control as a trigger for a postback. Ta metoda służy do konfigurowania kontrolek ogłaszania zwrotnego wewnątrz UpdatePanel kontrolki, która w przeciwnym razie będzie wykonywała asynchroniczne ogłaszanie zwrotne.This method is used to configure postback controls inside an UpdatePanel control that would otherwise perform asynchronous postbacks.

RegisterScriptControl<TScriptControl>(TScriptControl)

Rejestruje formant skryptu z bieżącym ScriptManager wystąpieniem.Registers a script control with the current ScriptManager instance.

RegisterScriptDescriptors(IExtenderControl)

Wywołuje z powrotem do ExtenderControl klasy, aby zwracała skrypty wystąpienia, które muszą być renderowane do obsługi obiektu klienta, który reprezentuje kontrolkę klienta, składnik lub zachowanie.Calls back to an ExtenderControl class to return instance scripts that must be rendered to support the client object that represents a client control, component, or behavior.

RegisterScriptDescriptors(IScriptControl)

Wywołuje ScriptControl klasę, aby zwracała skrypty wystąpienia, które muszą być renderowane do obsługi obiektu klienta, który reprezentuje kontrolkę klienta, składnik lub zachowanie.Calls a ScriptControl class to return instance scripts that must be rendered to support the client object that represents a client control, component, or behavior.

RegisterStartupScript(Control, Type, String, String, Boolean)

Rejestruje blok skryptu uruchamiania dla kontrolki, która znajduje się wewnątrz elementu UpdatePanel przy użyciu ScriptManager kontrolki i dodaje blok skryptu do strony.Registers a startup script block for a control that is inside an UpdatePanel by using the ScriptManager control, and adds the script block to the page.

RegisterStartupScript(Page, Type, String, String, Boolean)

Rejestruje blok skryptu uruchamiania dla każdego asynchronicznego ogłaszania zwrotnego przy użyciu ScriptManager kontrolki i dodaje blok skryptu do strony.Registers a startup script block for every asynchronous postback with the ScriptManager control and adds the script block to the page.

RemovedControl(Control)

Wywoływana po usunięciu formantu podrzędnego z Controls kolekcji Control obiektu.Called after a child control is removed from the Controls collection of the Control object.

(Odziedziczone po Control)
Render(HtmlTextWriter)

Renderuje ScriptManager zawartość kontrolki do przeglądarki przy użyciu określonego HtmlTextWriter obiektu.Renders the ScriptManager control's content to the browser by using the specified HtmlTextWriter object.

RenderChildren(HtmlTextWriter)

Wyprowadza zawartość elementu podrzędnego kontrolki serwera do podanego HtmlTextWriter obiektu, który zapisuje zawartość, która ma być renderowana na kliencie.Outputs the content of a server control's children to a provided HtmlTextWriter object, which writes the content to be rendered on the client.

(Odziedziczone po Control)
RenderControl(HtmlTextWriter)

Wyprowadza zawartość kontrolki serwera do podanego HtmlTextWriter obiektu i przechowuje informacje o śledzeniu dla kontrolki, jeśli śledzenie jest włączone.Outputs server control content to a provided HtmlTextWriter object and stores tracing information about the control if tracing is enabled.

(Odziedziczone po Control)
RenderControl(HtmlTextWriter, ControlAdapter)

Wyprowadza zawartość kontrolki serwera do podanego HtmlTextWriter obiektu za pomocą podanego ControlAdapter obiektu.Outputs server control content to a provided HtmlTextWriter object using a provided ControlAdapter object.

(Odziedziczone po Control)
ResolveAdapter()

Pobiera adapter sterowania odpowiedzialny za renderowanie określonego formantu.Gets the control adapter responsible for rendering the specified control.

(Odziedziczone po Control)
ResolveClientUrl(String)

Pobiera adres URL, który może być używany przez przeglądarkę.Gets a URL that can be used by the browser.

(Odziedziczone po Control)
ResolveUrl(String)

Konwertuje adres URL na taki, który jest używany na żądającym klienta.Converts a URL into one that is usable on the requesting client.

(Odziedziczone po Control)
SaveControlState()

Zapisuje wszelkie zmiany stanu formantu serwera, które wystąpiły od momentu, gdy strona została opublikowana na serwerze.Saves any server control state changes that have occurred since the time the page was posted back to the server.

(Odziedziczone po Control)
SaveViewState()

Zapisuje dowolny widok kontroli serwera — zmiany stanu, które wystąpiły od momentu, gdy strona została opublikowana na serwerze.Saves any server control view-state changes that have occurred since the time the page was posted back to the server.

(Odziedziczone po Control)
SetDesignModeState(IDictionary)

Ustawia dane czasu projektowania dla kontrolki.Sets design-time data for a control.

(Odziedziczone po Control)
SetFocus(Control)

Ustawia fokus przeglądarki na określoną kontrolkę.Sets the browser focus to the specified control.

SetFocus(String)

Ustawia fokus przeglądarki na kontrolkę określoną przez identyfikator.Sets the browser focus to the control specified by ID.

SetRenderMethodDelegate(RenderMethod)

Przypisuje delegata programu obsługi zdarzeń, aby renderować formant serwera i jego zawartość w jego formancie nadrzędnym.Assigns an event handler delegate to render the server control and its content into its parent control.

(Odziedziczone po Control)
SetTraceData(Object, Object)

Ustawia dane śledzenia dla śledzenia czasu projektowania danych renderowania przy użyciu klucza danych śledzenia i wartości danych śledzenia.Sets trace data for design-time tracing of rendering data, using the trace data key and the trace data value.

(Odziedziczone po Control)
SetTraceData(Object, Object, Object)

Ustawia dane śledzenia dla śledzenia czasu projektowania danych renderowania przy użyciu obiektu śledzenia, klucza danych śledzenia i wartości danych śledzenia.Sets trace data for design-time tracing of rendering data, using the traced object, the trace data key, and the trace data value.

(Odziedziczone po Control)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)
TrackViewState()

Powoduje śledzenie zmian stanu widoku w formancie serwera, aby mogły być przechowywane w obiekcie formantu serwera StateBag .Causes tracking of view-state changes to the server control so they can be stored in the server control's StateBag object. Ten obiekt jest dostępny za pomocą ViewState właściwości.This object is accessible through the ViewState property.

(Odziedziczone po Control)

Zdarzenia

AsyncPostBackError

Występuje, gdy wystąpi błąd strony podczas asynchronicznego ogłaszania zwrotnego.Occurs when there is a page error during an asynchronous postback.

DataBinding

Występuje, gdy formant serwera wiąże się ze źródłem danych.Occurs when the server control binds to a data source.

(Odziedziczone po Control)
Disposed

Występuje, gdy formant serwera zostanie wystawiony z pamięci, który jest ostatnim etapem cyklu życia formantu serwera, gdy zażądano strony ASP.NET.Occurs when a server control is released from memory, which is the last stage of the server control lifecycle when an ASP.NET page is requested.

(Odziedziczone po Control)
Init

Występuje po zainicjowaniu formantu serwera, który jest pierwszym krokiem w jego cyklu życia.Occurs when the server control is initialized, which is the first step in its lifecycle.

(Odziedziczone po Control)
Load

Występuje, gdy kontrolka serwera jest załadowana do Page obiektu.Occurs when the server control is loaded into the Page object.

(Odziedziczone po Control)
Navigate

Występuje, gdy użytkownik kliknie przycisk Wstecz lub do przodu w przeglądarce.Occurs when the user clicks the browser's Back or Forward button.

PreRender

Występuje po Control załadowaniu obiektu, ale przed renderowaniem.Occurs after the Control object is loaded but prior to rendering.

(Odziedziczone po Control)
ResolveCompositeScriptReference

Występuje, gdy skrypt złożony jest zarejestrowany w ScriptManager kontrolce.Occurs when a composite script is registered with the ScriptManager control.

ResolveScriptReference

Występuje, gdy element członkowski Scripts kolekcji zostanie zarejestrowany z ScriptManager kontrolką.Occurs when a member of the Scripts collection is registered with the ScriptManager control.

Unload

Występuje, gdy formant serwera zostanie zwolniony z pamięci.Occurs when the server control is unloaded from memory.

(Odziedziczone po Control)

Jawne implementacje interfejsu

IControlBuilderAccessor.ControlBuilder

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz ControlBuilder .For a description of this member, see ControlBuilder.

(Odziedziczone po Control)
IControlDesignerAccessor.GetDesignModeState()

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz GetDesignModeState() .For a description of this member, see GetDesignModeState().

(Odziedziczone po Control)
IControlDesignerAccessor.SetDesignModeState(IDictionary)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz SetDesignModeState(IDictionary) .For a description of this member, see SetDesignModeState(IDictionary).

(Odziedziczone po Control)
IControlDesignerAccessor.SetOwnerControl(Control)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz SetOwnerControl(Control) .For a description of this member, see SetOwnerControl(Control).

(Odziedziczone po Control)
IControlDesignerAccessor.UserData

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz UserData .For a description of this member, see UserData.

(Odziedziczone po Control)
IDataBindingsAccessor.DataBindings

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz DataBindings .For a description of this member, see DataBindings.

(Odziedziczone po Control)
IDataBindingsAccessor.HasDataBindings

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz HasDataBindings .For a description of this member, see HasDataBindings.

(Odziedziczone po Control)
IExpressionsAccessor.Expressions

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz Expressions .For a description of this member, see Expressions.

(Odziedziczone po Control)
IExpressionsAccessor.HasExpressions

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz HasExpressions .For a description of this member, see HasExpressions.

(Odziedziczone po Control)
IParserAccessor.AddParsedSubObject(Object)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz AddParsedSubObject(Object) .For a description of this member, see AddParsedSubObject(Object).

(Odziedziczone po Control)
IPostBackDataHandler.LoadPostData(String, NameValueCollection)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz LoadPostData(String, NameValueCollection) .For a description of this member, see LoadPostData(String, NameValueCollection).

IPostBackDataHandler.RaisePostDataChangedEvent()

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz RaisePostDataChangedEvent() .For a description of this member, see RaisePostDataChangedEvent().

IPostBackEventHandler.RaisePostBackEvent(String)

Umożliwia ScriptManager formantowi przetworzenie zdarzenia ogłaszania zwrotnego i załadowanie stanu historii strony sieci Web.Enables the ScriptManager control to process a postback event and load the history state of the Web page.

Metody rozszerzania

FindDataSourceControl(Control)

Zwraca źródło danych skojarzone z kontrolką danych dla określonej kontrolki.Returns the data source that is associated with the data control for the specified control.

FindFieldTemplate(Control, String)

Zwraca szablon pola dla określonej kolumny w kontenerze nazewnictwa określonego formantu.Returns the field template for the specified column in the specified control's naming container.

FindMetaTable(Control)

Zwraca obiekt obiektu z tabeli dla kontrolki zawierającej dane.Returns the metatable object for the containing data control.

Dotyczy

Zobacz też