IScriptControl Interfejs

Definicja

Definiuje metody, które kontrolki serwera ASP.NET muszą implementować do definiowania zasobów ECMAScript (JavaScript) w aplikacjach obsługujących technologię AJAX.Defines methods that ASP.NET server controls must implement to define ECMAScript (JavaScript) resources in AJAX-enabled applications.

public interface class IScriptControl
public interface IScriptControl
type IScriptControl = interface
Public Interface IScriptControl
Pochodne

Uwagi

W przypadku implementacji przez klasę metody IScriptControl interfejsu zapewniają odwołania do bibliotek skryptów, które definiują składniki klienta i deskryptory skryptów reprezentujące wystąpienia typów klientów.When implemented by a class, the methods of the IScriptControl interface provide references to script libraries that define client components and script descriptors that represent instances of client types. Zaimplementuj ten interfejs w niestandardowych kontrolkach serwera, które będą zawierać funkcje kontroli skryptu.Implement this interface in custom server controls that will include script control functionality.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodawanie funkcji klienta do kontrolki serwera sieci Web.For more information, see Adding Client Capabilities to a Web Server Control.

Metody

GetScriptDescriptors()

Pobiera kolekcję deskryptorów skryptów reprezentujących składniki klienta ECMAScript (JavaScript).Gets a collection of script descriptors that represent ECMAScript (JavaScript) client components.

GetScriptReferences()

Pobiera kolekcję ScriptReference obiektów, które definiują zasoby skryptów wymagane przez formant.Gets a collection of ScriptReference objects that define script resources that the control requires.

Dotyczy