UpdateProgress Klasa

Definicja

Zapewnia wizualną opinię w przeglądarce, gdy jest aktualizowana zawartość co najmniej jednej UpdatePanel kontrolki.Provides visual feedback in the browser when the contents of one or more UpdatePanel controls are updated.

public ref class UpdateProgress : System::Web::UI::Control, System::Web::UI::IScriptControl
public ref class UpdateProgress : System::Web::UI::Control, System::Web::UI::IAttributeAccessor, System::Web::UI::IScriptControl
[System.Drawing.ToolboxBitmap(typeof(EmbeddedResourceFinder), "System.Web.Resources.UpdateProgress.bmp")]
public class UpdateProgress : System.Web.UI.Control, System.Web.UI.IScriptControl
[System.Drawing.ToolboxBitmap(typeof(EmbeddedResourceFinder), "System.Web.Resources.UpdateProgress.bmp")]
public class UpdateProgress : System.Web.UI.Control, System.Web.UI.IAttributeAccessor, System.Web.UI.IScriptControl
[<System.Drawing.ToolboxBitmap(typeof(EmbeddedResourceFinder), "System.Web.Resources.UpdateProgress.bmp")>]
type UpdateProgress = class
  inherit Control
  interface IScriptControl
[<System.Drawing.ToolboxBitmap(typeof(EmbeddedResourceFinder), "System.Web.Resources.UpdateProgress.bmp")>]
type UpdateProgress = class
  inherit Control
  interface IAttributeAccessor
  interface IScriptControl
Public Class UpdateProgress
Inherits Control
Implements IScriptControl
Public Class UpdateProgress
Inherits Control
Implements IAttributeAccessor, IScriptControl
Dziedziczenie
UpdateProgress
Atrybuty
Implementuje

Przykłady

W poniższych przykładach przedstawiono różne sposoby używania UpdateProgress kontrolki do wyświetlania postępu podczas asynchronicznego ogłaszania zwrotnego.The following examples show different ways to use the UpdateProgress control to show progress during asynchronous postbacks.

W poniższym przykładzie pokazano jeden UpdateProgress formant, który wyświetla stan postępu dla dwóch UpdatePanel kontrolek.The following example shows one UpdateProgress control that displays progress status for two UpdatePanel controls.

<%@ Page Language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
 "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">
  protected void Button_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    System.Threading.Thread.Sleep(3000);
  }
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
  <title>UpdateProgress Example</title>
  <style type="text/css">
  #UpdatePanel1, #UpdatePanel2, #UpdateProgress1 { 
   border-right: gray 1px solid; border-top: gray 1px solid; 
   border-left: gray 1px solid; border-bottom: gray 1px solid;
  }
  #UpdatePanel1, #UpdatePanel2 { 
   width:200px; height:200px; position: relative;
   float: left; margin-left: 10px; margin-top: 10px;
   }
   #UpdateProgress1 {
   width: 400px; background-color: #FFC080; 
   bottom: 0%; left: 0px; position: absolute;
   }
  </style>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
  <asp:ScriptManager ID="ScriptManager1" runat="server" />
  <asp:UpdatePanel ID="UpdatePanel1" UpdateMode="Conditional" runat="server">
  <ContentTemplate>
  <%=DateTime.Now.ToString() %> <br />
  <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Refresh Panel" OnClick="Button_Click" />  
  </ContentTemplate>
  </asp:UpdatePanel>
  <asp:UpdatePanel ID="UpdatePanel2" UpdateMode="Conditional" runat="server">
  <ContentTemplate>
  <%=DateTime.Now.ToString() %> <br />
  <asp:Button ID="Button2" runat="server" Text="Refresh Panel" OnClick="Button_Click"/>  
  </ContentTemplate>
  </asp:UpdatePanel>
  <asp:UpdateProgress ID="UpdateProgress1" runat="server">
  <ProgressTemplate>
   Update in progress...
  </ProgressTemplate>
  </asp:UpdateProgress>
  </div>
  </form>
</body>
</html>
<%@ Page Language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
 "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">
  Protected Sub Button_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs)
    System.Threading.Thread.Sleep(3000)
  End Sub
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
  <title>UpdateProgress Example</title>
  <style type="text/css">
  #UpdatePanel1, #UpdatePanel2, #UpdateProgress1 { 
   border-right: gray 1px solid; border-top: gray 1px solid; 
   border-left: gray 1px solid; border-bottom: gray 1px solid;
  }
  #UpdatePanel1, #UpdatePanel2 { 
   width:200px; height:200px; position: relative;
   float: left; margin-left: 10px; margin-top: 10px;
   }
   #UpdateProgress1 {
   width: 400px; background-color: #FFC080; 
   bottom: 0%; left: 0px; position: absolute;
   }
  </style>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
  <asp:ScriptManager ID="ScriptManager1" runat="server" />
  <asp:UpdatePanel ID="UpdatePanel1" UpdateMode="Conditional" runat="server">
  <ContentTemplate>
  <%=DateTime.Now.ToString() %> <br />
  <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Refresh Panel" OnClick="Button_Click" />  
  </ContentTemplate>
  </asp:UpdatePanel>
  <asp:UpdatePanel ID="UpdatePanel2" UpdateMode="Conditional" runat="server">
  <ContentTemplate>
  <%=DateTime.Now.ToString() %> <br />
  <asp:Button ID="Button2" runat="server" Text="Refresh Panel" OnClick="Button_Click"/>  
  </ContentTemplate>
  </asp:UpdatePanel>
  <asp:UpdateProgress ID="UpdateProgress1" runat="server">
  <ProgressTemplate>
   Update in progress...
  </ProgressTemplate>
  </asp:UpdateProgress>
  </div>
  </form>
</body>
</html>

Poniższy przykład przedstawia dwie UpdateProgress kontrolki.This following example shows two UpdateProgress controls. Każdy formant Wyświetla stan postępu dla skojarzonej UpdatePanel kontrolki.Each control displays progress status for an associated UpdatePanel control.

<%@ Page Language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
 "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">
  protected void Button_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    System.Threading.Thread.Sleep(3000);
  }
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
  <title>UpdateProgress Example</title>
  <style type="text/css">
  #UpdatePanel1, #UpdatePanel2 { 
   width:200px; height:200px; position: relative;
   float: left; margin-left: 10px; margin-top: 10px;
   border-right: gray 1px solid; border-top: gray 1px solid; 
   border-left: gray 1px solid; border-bottom: gray 1px solid;
   }
   #UpdateProgress1, #UpdateProgress2 {
   width: 200px; background-color: #FFC080;
   position: absolute; bottom: 0px; left: 0px;
   }
  </style>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
  <asp:ScriptManager ID="ScriptManager1" runat="server" />
  <asp:UpdatePanel ID="UpdatePanel1" UpdateMode="Conditional" runat="server">
  <ContentTemplate>
  <%=DateTime.Now.ToString() %> <br />
  <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Refresh Panel" OnClick="Button_Click" />  
  <asp:UpdateProgress ID="UpdateProgress1" AssociatedUpdatePanelID="UpdatePanel1" runat="server">
  <ProgressTemplate>
   UpdatePanel1 updating...
  </ProgressTemplate>
  </asp:UpdateProgress>
  </ContentTemplate>
  </asp:UpdatePanel>
  <asp:UpdatePanel ID="UpdatePanel2" UpdateMode="Conditional" runat="server">
  <ContentTemplate>
  <%=DateTime.Now.ToString() %> <br />
  <asp:Button ID="Button2" runat="server" Text="Refresh Panel" OnClick="Button_Click"/>  
  <asp:UpdateProgress ID="UpdateProgress2" AssociatedUpdatePanelID="UpdatePanel2" runat="server">
  <ProgressTemplate>
   UpdatePanel2 updating...
  </ProgressTemplate>
  </asp:UpdateProgress>
  </ContentTemplate>
  </asp:UpdatePanel>
  </div>
  </form>
</body>
</html>
<%@ Page Language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
 "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">
  Protected Sub Button_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs)
    System.Threading.Thread.Sleep(3000)
  End Sub
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
  <title>UpdateProgress Example</title>
  <style type="text/css">
  #UpdatePanel1, #UpdatePanel2 { 
   width:200px; height:200px; position: relative;
   float: left; margin-left: 10px; margin-top: 10px;
   border-right: gray 1px solid; border-top: gray 1px solid; 
   border-left: gray 1px solid; border-bottom: gray 1px solid;
   }
   #UpdateProgress1, #UpdateProgress2 {
   width: 200px; background-color: #FFC080;
   position: absolute; bottom: 0px; left: 0px;
   }
  </style>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
  <asp:ScriptManager ID="ScriptManager1" runat="server" />
  <asp:UpdatePanel ID="UpdatePanel1" UpdateMode="Conditional" runat="server">
  <ContentTemplate>
  <%=DateTime.Now.ToString() %> <br />
  <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Refresh Panel" OnClick="Button_Click" />  
  <asp:UpdateProgress ID="UpdateProgress1" AssociatedUpdatePanelID="UpdatePanel1" runat="server">
  <ProgressTemplate>
   UpdatePanel1 updating...
  </ProgressTemplate>
  </asp:UpdateProgress>
  </ContentTemplate>
  </asp:UpdatePanel>
  <asp:UpdatePanel ID="UpdatePanel2" UpdateMode="Conditional" runat="server">
  <ContentTemplate>
  <%=DateTime.Now.ToString() %> <br />
  <asp:Button ID="Button2" runat="server" Text="Refresh Panel" OnClick="Button_Click"/>  
  <asp:UpdateProgress ID="UpdateProgress2" AssociatedUpdatePanelID="UpdatePanel2" runat="server">
  <ProgressTemplate>
   UpdatePanel2 updating...
  </ProgressTemplate>
  </asp:UpdateProgress>
  </ContentTemplate>
  </asp:UpdatePanel>
  </div>
  </form>
</body>
</html>

Uwagi

W tym temacie:In this topic:

WprowadzenieIntroduction

UpdateProgressKontrolka pozwala na przesłanie opinii o postępie renderowania części strony.The UpdateProgress control enables you to provide feedback about the progress of partial-page rendering. W przypadku ogłaszania zwrotnego lub początkowej strony renderowania UpdateProgress zawartość kontrolki nie jest wyświetlana.For postbacks or initial page rendering, UpdateProgress control content is not displayed.

Strona może zawierać wiele UpdateProgress kontrolek.The page can contain multiple UpdateProgress controls. Każda z nich może być skojarzona z inną UpdatePanel kontrolką.Each one can be associated with a different UpdatePanel control. Alternatywnie możesz użyć jednej UpdateProgress kontrolki i skojarzyć ją ze wszystkimi UpdatePanel kontrolkami na stronie.Alternatively, you can use one UpdateProgress control and associate it with all the UpdatePanel controls on the page.

UpdateProgressKontrolka renderuje div element, który jest wyświetlany lub ukryty w zależności od tego, gdzie pochodzą z ogłaszania zwrotnego i od tego, czy AssociatedUpdatePanelID Właściwość UpdateProgress kontrolki jest ustawiona.The UpdateProgress control renders a div element that is displayed or hidden depending on where a postback originates and whether the AssociatedUpdatePanelID property of the UpdateProgress control is set.

Kojarzenie elementu UpdateProgress z kontrolką UpdatePanelAssociating an UpdateProgress with an UpdatePanel Control

Formanty można kojarzyć UpdateProgress z UpdatePanel kontrolką przez ustawienie AssociatedUpdatePanelID właściwości UpdateProgress kontrolki.You associate UpdateProgress controls with an UpdatePanel control by setting the AssociatedUpdatePanelID property of the UpdateProgress control. Gdy zdarzenie ogłaszania zwrotnego pochodzi z wewnątrz UpdatePanel kontrolki, UpdateProgress wyświetlane są wszystkie skojarzone formanty.When a postback event originates from inside an UpdatePanel control, any associated UpdateProgress controls are displayed. Jeśli właściwość nie zostanie ustawiona AssociatedUpdatePanelID , UpdateProgress kontrolka wyświetla postęp dla wszelkich asynchronicznych ogłoszeń zwrotnych, które pochodzą z którejkolwiek UpdatePanel kontrolki.If you do not set the AssociatedUpdatePanelID property, the UpdateProgress control displays progress for any asynchronous postback that originates from inside any UpdatePanel control. Jest ona również wyświetlana dla wszystkich kontrolek, które są wyzwalane dla paneli.It is also displayed for any controls that are triggers for panels.

AssociatedUpdatePanelIDWłaściwość ma następujący wpływ na UpdateProgress zachowanie sterowania:The AssociatedUpdatePanelID property has the following effect on UpdateProgress control behavior:

Jeśli AssociatedUpdatePanelID Właściwość jest ustawiona na kontrolkę, która nie istnieje, UpdateProgress formant nigdy nie będzie wyświetlany.If the AssociatedUpdatePanelID property is set to a control that does not exist, the UpdateProgress control will never be shown.

Jeśli ChildrenAsTriggers Właściwość UpdatePanel formantów jest ustawiona na false , a ogłaszanie zwrotne pochodzi z wewnątrz UpdatePanel kontrolki, UpdateProgress nadal będą wyświetlane wszystkie skojarzone kontrolki.If the ChildrenAsTriggers property of the UpdatePanel controls is set to false and a postback originates from inside an UpdatePanel control, any associated UpdateProgress controls will still be displayed.

Określanie zawartości kontrolki UpdateProgressSpecifying the Content of the UpdateProgress Control

Użyj ProgressTemplate właściwości, aby określić komunikat, który jest wyświetlany przez UpdateProgress kontrolkę.Use the ProgressTemplate property to specify the message that is displayed by an UpdateProgress control. Jeśli ProgressTemplate Właściwość jest pusta, nic nie jest wyświetlany, gdy UpdateProgress kontrolka zostanie wyświetlona.If the ProgressTemplate property is empty, nothing is shown when the UpdateProgress control is displayed.

Szablon może zawierać kod HTML i znaczniki.The template can contain HTML and markup. Na przykład można wyświetlić animowany obraz, który powiadamia użytkownika o przetwarzaniu ogłaszania zwrotnego.For example, you can display an animated image that notifies the user that the postback is processing. Możesz również wyświetlić przycisk, który użytkownik może kliknąć, aby zatrzymać aktualizację części strony.You can also display a button that the user can click to stop the partial-page update. Ponadto możesz chcieć uniemożliwić wszystkie inne ogłaszanie zwrotne, gdy jeden z nich jest w toku.Additionally, you might want to prevent all other postbacks while one is in progress. Poniższy przykład przedstawia skrypt klienta, za pomocą którego można wykonać te zadania.The following example shows client script that you can use to accomplish these tasks.

<%@ Page Language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
 "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">
  protected void Button_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    System.Threading.Thread.Sleep(3000);
  }
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head id="Head1" runat="server">
  <title>UpdateProgress Example</title>
  <style type="text/css">
  #UpdatePanel1, #UpdatePanel2, #UpdateProgress1 {
   border-right: gray 1px solid; border-top: gray 1px solid; 
   border-left: gray 1px solid; border-bottom: gray 1px solid;  
  }
  #UpdatePanel1, #UpdatePanel2 { 
   width:200px; height:200px; position: relative;
   float: left; margin-left: 10px; margin-top: 10px;
   }
   #UpdateProgress1 {
   width: 400px; background-color: #FFC080; 
   bottom: 0%; left: 0px; position: absolute;
   }
  </style>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
  <asp:ScriptManager ID="ScriptManager1" runat="server" />
  <script type="text/javascript">
  var prm = Sys.WebForms.PageRequestManager.getInstance();
  prm.add_initializeRequest(InitializeRequest);
  function InitializeRequest(sender, args) {
   if (prm.get_isInAsyncPostBack())
    {
     args.set_cancel(true);
    }
  }
  function AbortPostBack() {
   if (prm.get_isInAsyncPostBack()) {
      prm.abortPostBack();
   }    
  }
  </script>
  <asp:UpdatePanel ID="UpdatePanel1" UpdateMode="Conditional" runat="server">
  <ContentTemplate>
  <%=DateTime.Now.ToString() %> <br />
  <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Refresh Panel" OnClick="Button_Click" />  
  <br />
  Clicking the button while an asynchronous postback is in progress will
  cancel the new postback. New postbacks are only allowed if one is not
  already in progress.
  </ContentTemplate>
  </asp:UpdatePanel>
  <asp:UpdatePanel ID="UpdatePanel2" UpdateMode="Conditional" runat="server">
  <ContentTemplate>
  <%=DateTime.Now.ToString() %> <br />
  <asp:Button ID="Button2" runat="server" Text="Refresh Panel" OnClick="Button_Click"/>  
  </ContentTemplate>
  </asp:UpdatePanel>
  <asp:UpdateProgress ID="UpdateProgress1" runat="server">
  <ProgressTemplate>
   Update in progress...
   <input type="button" value="stop" onclick="AbortPostBack()" />
  </ProgressTemplate>
  </asp:UpdateProgress>
  </div>
  </form>
</body>
</html>
<%@ Page Language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
 "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">
  Protected Sub Button_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs)
    System.Threading.Thread.Sleep(3000)
  End Sub
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head id="Head1" runat="server">
  <title>UpdateProgress Example</title>
  <style type="text/css">
  #UpdatePanel1, #UpdatePanel2, #UpdateProgress1 {
   border-right: gray 1px solid; border-top: gray 1px solid; 
   border-left: gray 1px solid; border-bottom: gray 1px solid;  
  }
  #UpdatePanel1, #UpdatePanel2 { 
   width:200px; height:200px; position: relative;
   float: left; margin-left: 10px; margin-top: 10px;
   }
   #UpdateProgress1 {
   width: 400px; background-color: #FFC080; 
   bottom: 0%; left: 0px; position: absolute;
   }
  </style>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
  <asp:ScriptManager ID="ScriptManager1" runat="server" />
  <script type="text/javascript">
  var prm = Sys.WebForms.PageRequestManager.getInstance();
  prm.add_initializeRequest(InitializeRequest);
  function InitializeRequest(sender, args) {
   if (prm.get_isInAsyncPostBack())
    {
     args.set_cancel(true);
    }
  }
  function AbortPostBack() {
   if (prm.get_isInAsyncPostBack()) {
      prm.abortPostBack();
   }    
  }
  </script>
  <asp:UpdatePanel ID="UpdatePanel1" UpdateMode="Conditional" runat="server">
  <ContentTemplate>
  <%=DateTime.Now.ToString() %> <br />
  <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Refresh Panel" OnClick="Button_Click" />  
  <br />
  Clicking the button while an asynchronous postback is in progress will
  cancel the new postback. New postbacks are only allowed if one is not
  already in progress.
  </ContentTemplate>
  </asp:UpdatePanel>
  <asp:UpdatePanel ID="UpdatePanel2" UpdateMode="Conditional" runat="server">
  <ContentTemplate>
  <%=DateTime.Now.ToString() %> <br />
  <asp:Button ID="Button2" runat="server" Text="Refresh Panel" OnClick="Button_Click"/>  
  </ContentTemplate>
  </asp:UpdatePanel>
  <asp:UpdateProgress ID="UpdateProgress1" runat="server">
  <ProgressTemplate>
   Update in progress...
   <input type="button" value="stop" onclick="AbortPostBack()" />
  </ProgressTemplate>
  </asp:UpdateProgress>
  </div>
  </form>
</body>
</html>

Możesz użyć przykładowego kodu, ustawiając onClick atrybut HtmlButton kontrolki na "abortPostBack ()".You can use the example code by setting the onClick attribute of an HtmlButton control to "AbortPostBack()". Aby uzyskać więcej informacji, zobacz metody i właściwości klasy.For more information, see the method and the property of the class.

Umieszczanie kontrolek UpdateProgress na stroniePutting UpdateProgress Controls on the Page

UpdateProgress kontrolki mogą znajdować się wewnątrz lub na zewnątrz innych UpdatePanel kontrolek.UpdateProgress controls can be inside or outside other UpdatePanel controls. Wyświetlanie UpdateProgress szablonu kontrolki nie zależy od miejsca, w którym znajduje się UpdateProgress kontrolka.The display of the UpdateProgress control's template does not depend on where the UpdateProgress control is located. W formancie zagnieżdżonym UpdatePanel panel podrzędny znajduje się w panelu nadrzędnym.In a nested UpdatePanel control, a child panel is inside a parent panel. W takim przypadku ogłaszanie zwrotne pochodzące z wnętrza panelu podrzędnego powoduje UpdateProgress wyświetlenie wszystkich formantów skojarzonych z panelem podrzędnym i panelem nadrzędnym.In that case, a postback that originates from inside the child panel causes all UpdateProgress controls associated with the child panel and the parent panel to be displayed. Jeśli ogłaszanie zwrotne pochodzi z bezpośredniej kontrolki podrzędnej panelu nadrzędnego, UpdateProgress wyświetlane są tylko te formanty, które są skojarzone z panelem nadrzędnym.If a postback originates from an immediate child control of the parent panel, only the UpdateProgress controls that are associated with the parent panel are displayed.

Dostosowywanie podczas wyświetlania kontrolek UpdateProgressCustomizing When UpdateProgress Controls Are Displayed

Domyślnie UpdateProgress formant czeka .5 sekund (500 milisekund), zanim zostanie wyświetlona jego zawartość.By default, the UpdateProgress control waits .5 seconds (500 milliseconds) before it displays its contents. Pozwala to zapobiec miganiu formantu, jeśli asynchroniczne ogłaszanie zwrotne jest bardzo szybkie.This helps prevent the control from flashing if an asynchronous postback is very quick. Opóźnienie można określić przez ustawienie DisplayAfter właściwości.You can specify the delay by setting the DisplayAfter property.

Jeśli potrzebujesz precyzyjnej kontroli nad UpdateProgress wyświetlaniem kontrolki, możesz podać skrypt klienta dla zdarzeń i klasy.If you need finer control over when an UpdateProgress control is displayed, you can provide client script for the and events of the class. W programie beginRequest obsługi zdarzeń można wyświetlić element dom, który reprezentuje UpdateProgress kontrolkę.In the beginRequest event handler, you can display the DOM element that represents the UpdateProgress control. W programie endRequest obsługi zdarzeń można go ukryć.In the endRequest event handler, you can hide it.

Musisz podać skrypt klienta, aby wyświetlić UpdateProgress formant, gdy kontrolka docelowa UpdatePanel zostanie zaktualizowana w następujących okolicznościach:You must provide client script to display an UpdateProgress control when a target UpdatePanel control is updated in the following circumstances:

 • Gdy odświeżenie z formantu zostanie zarejestrowane jako asynchroniczny wyzwalacz ogłaszania zwrotnego dla panelu, a UpdateProgress na stronie znajduje się kontrolka.When a postback from a control is registered as an asynchronous postback trigger for the panel, and there is an UpdateProgress control on the page. Jednak AssociatedUpdatePanelID Właściwość nie jest ustawiona na identyfikator panelu.However, the AssociatedUpdatePanelID property is not set to the panel's ID.

 • Gdy ogłaszanie zwrotne z kontrolek jest rejestrowane jako asynchroniczne kontrolki ogłaszania zwrotnego przy użyciu RegisterAsyncPostBackControl metody ScriptManager kontrolki.When postbacks from controls are registered as asynchronous postback controls by using the RegisterAsyncPostBackControl method of the ScriptManager control.

Stosowanie stylów CSSApplying CSS Styles

UpdateProgressKontrolka akceptuje atrybuty expando.The UpdateProgress control accepts expando attributes. Dzięki temu można ustawić klasę CSS dla elementów HTML, które są renderowane przez formanty.This makes it possible to set a CSS class on the HTML elements that the controls render. Można na przykład utworzyć adiustację pokazaną w poniższym przykładzie:For example, you might create the markup shown in the following example:

<asp:UpdateProgress runat="server" class="myStyle"> 
</asp: UpdateProgress>  

Znaczniki w poprzednim przykładzie renderuje HTML podobne do następujących podczas uruchamiania strony:The markup in the previous example renders HTML similar to the following when the page runs:

<div id="ctl00_MainContent_UpdateProgress1" class="myStyle"> 
</div> 

Składnia deklaracyjnaDeclarative Syntax

<asp:UpdateProgress 
    AssociatedUpdatePanelID="string" 
    DisplayAfter="integer" 
    DynamicLayout="True|False" 
    EnableTheming="True|False" 
    EnableViewState="True|False" 
    ID="string" 
    OnDataBinding="DataBinding event handler" 
    OnDisposed="Disposed event handler" 
    OnInit="Init event handler" 
    OnLoad="Load event handler" 
    OnPreRender="PreRender event handler" 
    OnUnload="Unload event handler" 
    runat="server" 
    SkinID="string" 
    Visible="True|False" 
> 
        <ProgressTemplate> 
            <!-- child controls --> 
        </ProgressTemplate> 
</asp:UpdateProgress> 

Konstruktory

UpdateProgress()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy UpdateProgress.Initializes a new instance of the UpdateProgress class.

Właściwości

Adapter

Pobiera kartę specyficzną dla przeglądarki dla kontrolki.Gets the browser-specific adapter for the control.

(Odziedziczone po Control)
AppRelativeTemplateSourceDirectory

Pobiera lub ustawia katalog wirtualny względem aplikacji Page lub UserControl obiekt, który zawiera tę kontrolkę.Gets or sets the application-relative virtual directory of the Page or UserControl object that contains this control.

(Odziedziczone po Control)
AssociatedUpdatePanelID

Pobiera lub ustawia identyfikator UpdatePanel formantu, UpdateProgress dla którego kontrolka wyświetla stan.Gets or sets the ID of the UpdatePanel control that the UpdateProgress control displays status for.

Attributes

Pobiera lub ustawia atrybuty kaskadowego arkusza stylów (CSS) UpdateProgress formantu.Gets or sets the cascading style sheet (CSS) attributes of the UpdateProgress control.

BindingContainer

Pobiera formant, który zawiera powiązanie danych tego formantu.Gets the control that contains this control's data binding.

(Odziedziczone po Control)
ChildControlsCreated

Pobiera wartość wskazującą, czy zostały utworzone formanty podrzędne kontrolki serwera.Gets a value that indicates whether the server control's child controls have been created.

(Odziedziczone po Control)
ClientID

Pobiera identyfikator formantu dla znacznika HTML, który jest generowany przez ASP.NET.Gets the control ID for HTML markup that is generated by ASP.NET.

(Odziedziczone po Control)
ClientIDMode

Pobiera lub ustawia algorytm używany do generowania wartości ClientID właściwości.Gets or sets the algorithm that is used to generate the value of the ClientID property.

(Odziedziczone po Control)
ClientIDSeparator

Pobiera wartość znaku reprezentującą znak separatora używany we ClientID właściwości.Gets a character value representing the separator character used in the ClientID property.

(Odziedziczone po Control)
Context

Pobiera HttpContext obiekt skojarzony z kontrolką serwera dla bieżącego żądania sieci Web.Gets the HttpContext object associated with the server control for the current Web request.

(Odziedziczone po Control)
Controls

Pobiera ControlCollection obiekt, który reprezentuje kontrolki podrzędne UpdateProgress formantu.Gets a ControlCollection object that represents the child controls of the UpdateProgress control.

DataItemContainer

Pobiera odwołanie do kontenera nazewnictwa, jeśli kontener nazewnictwa jest zaimplementowany IDataItemContainer .Gets a reference to the naming container if the naming container implements IDataItemContainer.

(Odziedziczone po Control)
DataKeysContainer

Pobiera odwołanie do kontenera nazewnictwa, jeśli kontener nazewnictwa jest zaimplementowany IDataKeysControl .Gets a reference to the naming container if the naming container implements IDataKeysControl.

(Odziedziczone po Control)
DesignMode

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolka jest używana na powierzchni projektowej.Gets a value indicating whether a control is being used on a design surface.

(Odziedziczone po Control)
DisplayAfter

Pobiera lub ustawia wartość w milisekundach przed UpdateProgress wyświetleniem kontrolki.Gets or sets the value in milliseconds before the UpdateProgress control is displayed.

DynamicLayout

Pobiera lub ustawia wartość określającą, czy szablon postępu jest renderowany dynamicznie.Gets or sets a value that determines whether the progress template is rendered dynamically.

EnableTheming

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy motywy stosują się do tej kontrolki.Gets or sets a value indicating whether themes apply to this control.

(Odziedziczone po Control)
EnableViewState

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy formant serwera utrzymuje stan widoku, oraz stan widoku wszystkich formantów podrzędnych, które zawiera, do żądającego klienta.Gets or sets a value indicating whether the server control persists its view state, and the view state of any child controls it contains, to the requesting client.

(Odziedziczone po Control)
Events

Pobiera listę delegatów obsługi zdarzeń dla formantu.Gets a list of event handler delegates for the control. Ta właściwość jest tylko do odczytu.This property is read-only.

(Odziedziczone po Control)
HasChildViewState

Pobiera wartość wskazującą, czy bieżące kontrolki formantu serwera mają jakiekolwiek zapisane ustawienia stanu widoku.Gets a value indicating whether the current server control's child controls have any saved view-state settings.

(Odziedziczone po Control)
ID

Pobiera lub ustawia identyfikator programowy przypisany do kontrolki serwerowej.Gets or sets the programmatic identifier assigned to the server control.

(Odziedziczone po Control)
IdSeparator

Pobiera znak używany do oddzielania identyfikatorów kontroli.Gets the character used to separate control identifiers.

(Odziedziczone po Control)
IsChildControlStateCleared

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolki zawarte w tym formancie mają stan kontroli.Gets a value indicating whether controls contained within this control have control state.

(Odziedziczone po Control)
IsTrackingViewState

Pobiera wartość wskazującą, czy formant serwera zapisuje zmiany w stanie widoku.Gets a value that indicates whether the server control is saving changes to its view state.

(Odziedziczone po Control)
IsViewStateEnabled

Pobiera wartość wskazującą, czy stan widoku jest włączony dla tego formantu.Gets a value indicating whether view state is enabled for this control.

(Odziedziczone po Control)
LoadViewStateByID

Pobiera wartość wskazującą, czy formant uczestniczy w ładowaniu stanu widoku przez ID zamianę na indeks.Gets a value indicating whether the control participates in loading its view state by ID instead of index.

(Odziedziczone po Control)
NamingContainer

Pobiera odwołanie do kontenera nazw kontrolki serwera, który tworzy unikatową przestrzeń nazw do rozróżniania między kontrolkami serwera z tą samą ID wartością właściwości.Gets a reference to the server control's naming container, which creates a unique namespace for differentiating between server controls with the same ID property value.

(Odziedziczone po Control)
Page

Pobiera odwołanie do Page wystąpienia, które zawiera formant serwera.Gets a reference to the Page instance that contains the server control.

(Odziedziczone po Control)
Parent

Pobiera odwołanie do kontrolki nadrzędnej kontrolki serwera w hierarchii formantów strony.Gets a reference to the server control's parent control in the page control hierarchy.

(Odziedziczone po Control)
ProgressTemplate

Pobiera lub ustawia szablon definiujący zawartość UpdateProgress formantu.Gets or sets the template that defines the content of the UpdateProgress control.

RenderingCompatibility

Pobiera wartość określającą ASP.NET wersję, która będzie zgodna z językiem HTML.Gets a value that specifies the ASP.NET version that rendered HTML will be compatible with.

(Odziedziczone po Control)
Site

Pobiera informacje o kontenerze, który hostuje bieżącą kontrolkę, gdy jest renderowany na powierzchni projektowej.Gets information about the container that hosts the current control when rendered on a design surface.

(Odziedziczone po Control)
SkinID

Pobiera lub ustawia skórkę, która ma zostać zastosowana do kontrolki.Gets or sets the skin to apply to the control.

(Odziedziczone po Control)
TemplateControl

Pobiera lub ustawia odwołanie do szablonu, który zawiera tę kontrolkę.Gets or sets a reference to the template that contains this control.

(Odziedziczone po Control)
TemplateSourceDirectory

Pobiera katalog wirtualny Page lub zawierający UserControl bieżącą kontrolkę serwerową.Gets the virtual directory of the Page or UserControl that contains the current server control.

(Odziedziczone po Control)
UniqueID

Pobiera unikatowy, hierarchicznie kwalifikowany identyfikator dla kontrolki serwerowej.Gets the unique, hierarchically qualified identifier for the server control.

(Odziedziczone po Control)
ValidateRequestMode

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy formant sprawdza dane wejściowe klienta z przeglądarki pod kątem potencjalnie niebezpiecznych wartości.Gets or sets a value that indicates whether the control checks client input from the browser for potentially dangerous values.

(Odziedziczone po Control)
ViewState

Pobiera słownik informacji o stanie, który umożliwia zapisanie i przywrócenie stanu widoku kontrolki serwera w wielu żądaniach na tej samej stronie.Gets a dictionary of state information that allows you to save and restore the view state of a server control across multiple requests for the same page.

(Odziedziczone po Control)
ViewStateIgnoresCase

Pobiera wartość wskazującą, czy w StateBag obiekcie nie jest rozróżniana wielkość liter.Gets a value that indicates whether the StateBag object is case-insensitive.

(Odziedziczone po Control)
ViewStateMode

Pobiera lub ustawia tryb widoku stanu tego formantu.Gets or sets the view-state mode of this control.

(Odziedziczone po Control)
Visible

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy kontrolka serwera jest renderowana jako interfejs użytkownika na stronie.Gets or sets a value that indicates whether a server control is rendered as UI on the page.

(Odziedziczone po Control)

Metody

AddedControl(Control, Int32)

Wywołuje się po dodaniu formantu podrzędnego do Controls kolekcji Control obiektu.Called after a child control is added to the Controls collection of the Control object.

(Odziedziczone po Control)
AddParsedSubObject(Object)

Powiadamia formant serwera o przeanalizowaniu elementu, XML lub HTML, a następnie dodaje element do obiektu formantu serwera ControlCollection .Notifies the server control that an element, either XML or HTML, was parsed, and adds the element to the server control's ControlCollection object.

(Odziedziczone po Control)
ApplyStyleSheetSkin(Page)

Stosuje właściwości stylu zdefiniowane w arkuszu stylów strony do kontrolki.Applies the style properties defined in the page style sheet to the control.

(Odziedziczone po Control)
BeginRenderTracing(TextWriter, Object)

Rozpoczyna śledzenie danych renderowania w czasie projektowania.Begins design-time tracing of rendering data.

(Odziedziczone po Control)
BuildProfileTree(String, Boolean)

Zbiera informacje o formancie serwera i dostarcza go do Trace właściwości, która będzie wyświetlana po włączeniu śledzenia dla strony.Gathers information about the server control and delivers it to the Trace property to be displayed when tracing is enabled for the page.

(Odziedziczone po Control)
ClearCachedClientID()

Ustawia wartość w pamięci podręcznej ClientID na null .Sets the cached ClientID value to null.

(Odziedziczone po Control)
ClearChildControlState()

Usuwa informacje o stanie formantu dla kontrolek podrzędnych kontrolki serwerowej.Deletes the control-state information for the server control's child controls.

(Odziedziczone po Control)
ClearChildState()

Usuwa informacje o stanie widoku i kontroli dla wszystkich formantów podrzędnych formantu serwera.Deletes the view-state and control-state information for all the server control's child controls.

(Odziedziczone po Control)
ClearChildViewState()

Usuwa informacje o stanie widoku dla wszystkich formantów podrzędnych formantu serwera.Deletes the view-state information for all the server control's child controls.

(Odziedziczone po Control)
ClearEffectiveClientIDMode()

Ustawia ClientIDMode Właściwość bieżącego wystąpienia kontrolki i wszystkich formantów podrzędnych na Inherit .Sets the ClientIDMode property of the current control instance and of any child controls to Inherit.

(Odziedziczone po Control)
CreateChildControls()

Wywołuje się, by utworzyć wszystkie kontrolki podrzędne, które UpdateProgress formant zawiera w przygotowaniu do wygenerowania lub renderowania.Called to create any child controls that the UpdateProgress control contains in preparation for posting back or rendering.

CreateControlCollection()

Tworzy nowy ControlCollection obiekt do przechowywania formantów podrzędnych (zarówno literału, jak i serwera) formantu serwera.Creates a new ControlCollection object to hold the child controls (both literal and server) of the server control.

(Odziedziczone po Control)
DataBind()

Tworzy powiązanie źródła danych z UpdateProgress kontrolką i wszystkimi jego kontrolkami podrzędnymi.Binds a data source to the UpdateProgress control and all its child controls.

DataBind(Boolean)

Tworzy powiązanie źródła danych z wywoływanym formantem serwera i wszystkimi jego kontrolkami podrzędnymi z opcją podniesienia poziomu DataBinding zdarzenia.Binds a data source to the invoked server control and all its child controls with an option to raise the DataBinding event.

(Odziedziczone po Control)
DataBindChildren()

Tworzy powiązanie źródła danych z kontrolkami podrzędnymi formantu serwera.Binds a data source to the server control's child controls.

(Odziedziczone po Control)
Dispose()

Umożliwia formantowi serwera przeprowadzenie końcowego oczyszczania przed jego zwolnieniem z pamięci.Enables a server control to perform final clean up before it is released from memory.

(Odziedziczone po Control)
EndRenderTracing(TextWriter, Object)

Przerywa śledzenie danych renderowania w czasie projektowania.Ends design-time tracing of rendering data.

(Odziedziczone po Control)
EnsureChildControls()

Określa, czy formant serwera zawiera kontrolki podrzędne.Determines whether the server control contains child controls. Jeśli tak nie jest, tworzy kontrolki podrzędne.If it does not, it creates child controls.

(Odziedziczone po Control)
EnsureID()

Tworzy identyfikator dla kontrolek, które nie mają przypisanego identyfikatora.Creates an identifier for controls that do not have an identifier assigned.

(Odziedziczone po Control)
Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
FindControl(String)

Wyszukuje w bieżącym kontenerze nazewnictwa dla kontrolki serwera z określonym id parametrem.Searches the current naming container for a server control with the specified id parameter.

(Odziedziczone po Control)
FindControl(String, Int32)

Wyszukuje w bieżącym kontenerze nazewnictwa dla kontrolki serwera z określoną id i liczbą całkowitą, która jest określona w pathOffset parametrze, który ułatwia wyszukiwanie.Searches the current naming container for a server control with the specified id and an integer, specified in the pathOffset parameter, which aids in the search. Nie należy przesłaniać tej wersji FindControl metody.You should not override this version of the FindControl method.

(Odziedziczone po Control)
Focus()

Ustawia fokus wprowadzania dla kontrolki.Sets input focus to a control.

(Odziedziczone po Control)
GetDesignModeState()

Pobiera dane czasu projektowania dla kontrolki.Gets design-time data for a control.

(Odziedziczone po Control)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetRouteUrl(Object)

Pobiera adres URL odpowiadający zestawowi parametrów trasy.Gets the URL that corresponds to a set of route parameters.

(Odziedziczone po Control)
GetRouteUrl(RouteValueDictionary)

Pobiera adres URL odpowiadający zestawowi parametrów trasy.Gets the URL that corresponds to a set of route parameters.

(Odziedziczone po Control)
GetRouteUrl(String, Object)

Pobiera adres URL, który odnosi się do zestawu parametrów trasy i nazwy trasy.Gets the URL that corresponds to a set of route parameters and a route name.

(Odziedziczone po Control)
GetRouteUrl(String, RouteValueDictionary)

Pobiera adres URL, który odnosi się do zestawu parametrów trasy i nazwy trasy.Gets the URL that corresponds to a set of route parameters and a route name.

(Odziedziczone po Control)
GetScriptDescriptors()

Zwraca listę składników, zachowań i kontrolek klienta, które są wymagane dla UpdateProgress funkcjonalności klienta kontrolki.Returns a list of components, behaviors, and client controls that are required for the UpdateProgress control's client functionality.

GetScriptReferences()

Zwraca listę zależności biblioteki skryptów klienta dla UpdateProgress kontrolki.Returns a list of client script library dependencies for the UpdateProgress control.

GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
GetUniqueIDRelativeTo(Control)

Zwraca przedznaczoną część UniqueID właściwości określonej kontrolki.Returns the prefixed portion of the UniqueID property of the specified control.

(Odziedziczone po Control)
HasControls()

Określa, czy formant serwera zawiera wszystkie kontrolki podrzędne.Determines if the server control contains any child controls.

(Odziedziczone po Control)
HasEvents()

Zwraca wartość wskazującą czy zdarzenia są rejestrowane dla kontrolki lub wszelkich formantów podrzędnych.Returns a value indicating whether events are registered for the control or any child controls.

(Odziedziczone po Control)
IsLiteralContent()

Określa, czy formant serwera przechowuje tylko zawartość literału.Determines if the server control holds only literal content.

(Odziedziczone po Control)
LoadControlState(Object)

Przywraca informacje o stanie kontroli z poprzedniego żądania strony, które zostało zapisane przez SaveControlState() metodę.Restores control-state information from a previous page request that was saved by the SaveControlState() method.

(Odziedziczone po Control)
LoadViewState(Object)

Przywraca informacje o stanie widoku z poprzedniego żądania strony, które zostało zapisane przez SaveViewState() metodę.Restores view-state information from a previous page request that was saved by the SaveViewState() method.

(Odziedziczone po Control)
MapPathSecure(String)

Pobiera ścieżkę fizyczną, do której jest mapowana ścieżka wirtualna (absolutna lub względna).Retrieves the physical path that a virtual path, either absolute or relative, maps to.

(Odziedziczone po Control)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
OnBubbleEvent(Object, EventArgs)

Określa, czy zdarzenie dla formantu serwera jest przenoszone do hierarchii kontroli serwera interfejsu użytkownika strony.Determines whether the event for the server control is passed up the page's UI server control hierarchy.

(Odziedziczone po Control)
OnDataBinding(EventArgs)

Podnosi DataBinding zdarzenie.Raises the DataBinding event.

(Odziedziczone po Control)
OnInit(EventArgs)

Podnosi Init zdarzenie.Raises the Init event.

(Odziedziczone po Control)
OnLoad(EventArgs)

Podnosi Load zdarzenie.Raises the Load event.

(Odziedziczone po Control)
OnPreRender(EventArgs)

Podnosi PreRender zdarzenie.Raises the PreRender event.

OnUnload(EventArgs)

Podnosi Unload zdarzenie.Raises the Unload event.

(Odziedziczone po Control)
OpenFile(String)

Pobiera informacje Stream używane do odczytu pliku.Gets a Stream used to read a file.

(Odziedziczone po Control)
RaiseBubbleEvent(Object, EventArgs)

Przypisuje wszystkie źródła zdarzenia i informacje do elementu nadrzędnego formantu.Assigns any sources of the event and its information to the control's parent.

(Odziedziczone po Control)
RemovedControl(Control)

Wywoływana po usunięciu formantu podrzędnego z Controls kolekcji Control obiektu.Called after a child control is removed from the Controls collection of the Control object.

(Odziedziczone po Control)
Render(HtmlTextWriter)

Zapisuje wyrenderowaną zawartość UpdateProgress kontrolki w przeglądarce przy użyciu podanego HtmlTextWriter obiektu.Writes the rendered content of the UpdateProgress control to the browser by using the supplied HtmlTextWriter object.

RenderChildren(HtmlTextWriter)

Wyprowadza zawartość elementu podrzędnego kontrolki serwera do podanego HtmlTextWriter obiektu, który zapisuje zawartość, która ma być renderowana na kliencie.Outputs the content of a server control's children to a provided HtmlTextWriter object, which writes the content to be rendered on the client.

(Odziedziczone po Control)
RenderControl(HtmlTextWriter)

Wyprowadza zawartość kontrolki serwera do podanego HtmlTextWriter obiektu i przechowuje informacje o śledzeniu dla kontrolki, jeśli śledzenie jest włączone.Outputs server control content to a provided HtmlTextWriter object and stores tracing information about the control if tracing is enabled.

(Odziedziczone po Control)
RenderControl(HtmlTextWriter, ControlAdapter)

Wyprowadza zawartość kontrolki serwera do podanego HtmlTextWriter obiektu za pomocą podanego ControlAdapter obiektu.Outputs server control content to a provided HtmlTextWriter object using a provided ControlAdapter object.

(Odziedziczone po Control)
ResolveAdapter()

Pobiera adapter sterowania odpowiedzialny za renderowanie określonego formantu.Gets the control adapter responsible for rendering the specified control.

(Odziedziczone po Control)
ResolveClientUrl(String)

Pobiera adres URL, który może być używany przez przeglądarkę.Gets a URL that can be used by the browser.

(Odziedziczone po Control)
ResolveUrl(String)

Konwertuje adres URL na taki, który jest używany na żądającym klienta.Converts a URL into one that is usable on the requesting client.

(Odziedziczone po Control)
SaveControlState()

Zapisuje wszelkie zmiany stanu formantu serwera, które wystąpiły od momentu, gdy strona została opublikowana na serwerze.Saves any server control state changes that have occurred since the time the page was posted back to the server.

(Odziedziczone po Control)
SaveViewState()

Zapisuje dowolny widok kontroli serwera — zmiany stanu, które wystąpiły od momentu, gdy strona została opublikowana na serwerze.Saves any server control view-state changes that have occurred since the time the page was posted back to the server.

(Odziedziczone po Control)
SetDesignModeState(IDictionary)

Ustawia dane czasu projektowania dla kontrolki.Sets design-time data for a control.

(Odziedziczone po Control)
SetRenderMethodDelegate(RenderMethod)

Przypisuje delegata programu obsługi zdarzeń, aby renderować formant serwera i jego zawartość w jego formancie nadrzędnym.Assigns an event handler delegate to render the server control and its content into its parent control.

(Odziedziczone po Control)
SetTraceData(Object, Object)

Ustawia dane śledzenia dla śledzenia czasu projektowania danych renderowania przy użyciu klucza danych śledzenia i wartości danych śledzenia.Sets trace data for design-time tracing of rendering data, using the trace data key and the trace data value.

(Odziedziczone po Control)
SetTraceData(Object, Object, Object)

Ustawia dane śledzenia dla śledzenia czasu projektowania danych renderowania przy użyciu obiektu śledzenia, klucza danych śledzenia i wartości danych śledzenia.Sets trace data for design-time tracing of rendering data, using the traced object, the trace data key, and the trace data value.

(Odziedziczone po Control)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)
TrackViewState()

Powoduje śledzenie zmian stanu widoku w formancie serwera, aby mogły być przechowywane w obiekcie formantu serwera StateBag .Causes tracking of view-state changes to the server control so they can be stored in the server control's StateBag object. Ten obiekt jest dostępny za pomocą ViewState właściwości.This object is accessible through the ViewState property.

(Odziedziczone po Control)

Zdarzenia

DataBinding

Występuje, gdy formant serwera wiąże się ze źródłem danych.Occurs when the server control binds to a data source.

(Odziedziczone po Control)
Disposed

Występuje, gdy formant serwera zostanie wystawiony z pamięci, który jest ostatnim etapem cyklu życia formantu serwera, gdy zażądano strony ASP.NET.Occurs when a server control is released from memory, which is the last stage of the server control lifecycle when an ASP.NET page is requested.

(Odziedziczone po Control)
Init

Występuje po zainicjowaniu formantu serwera, który jest pierwszym krokiem w jego cyklu życia.Occurs when the server control is initialized, which is the first step in its lifecycle.

(Odziedziczone po Control)
Load

Występuje, gdy kontrolka serwera jest załadowana do Page obiektu.Occurs when the server control is loaded into the Page object.

(Odziedziczone po Control)
PreRender

Występuje po Control załadowaniu obiektu, ale przed renderowaniem.Occurs after the Control object is loaded but prior to rendering.

(Odziedziczone po Control)
Unload

Występuje, gdy formant serwera zostanie zwolniony z pamięci.Occurs when the server control is unloaded from memory.

(Odziedziczone po Control)

Jawne implementacje interfejsu

IAttributeAccessor.GetAttribute(String)

Zwraca atrybut kontrolki sieci Web przy użyciu podanej nazwy.Returns an attribute of a Web control by using the specified name.

IAttributeAccessor.SetAttribute(String, String)

Ustawia wartość określonego atrybutu kontrolki użytkownika.Sets the value of the specified user-control attribute.

IControlBuilderAccessor.ControlBuilder

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz ControlBuilder .For a description of this member, see ControlBuilder.

(Odziedziczone po Control)
IControlDesignerAccessor.GetDesignModeState()

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz GetDesignModeState() .For a description of this member, see GetDesignModeState().

(Odziedziczone po Control)
IControlDesignerAccessor.SetDesignModeState(IDictionary)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz SetDesignModeState(IDictionary) .For a description of this member, see SetDesignModeState(IDictionary).

(Odziedziczone po Control)
IControlDesignerAccessor.SetOwnerControl(Control)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz SetOwnerControl(Control) .For a description of this member, see SetOwnerControl(Control).

(Odziedziczone po Control)
IControlDesignerAccessor.UserData

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz UserData .For a description of this member, see UserData.

(Odziedziczone po Control)
IDataBindingsAccessor.DataBindings

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz DataBindings .For a description of this member, see DataBindings.

(Odziedziczone po Control)
IDataBindingsAccessor.HasDataBindings

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz HasDataBindings .For a description of this member, see HasDataBindings.

(Odziedziczone po Control)
IExpressionsAccessor.Expressions

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz Expressions .For a description of this member, see Expressions.

(Odziedziczone po Control)
IExpressionsAccessor.HasExpressions

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz HasExpressions .For a description of this member, see HasExpressions.

(Odziedziczone po Control)
IParserAccessor.AddParsedSubObject(Object)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz AddParsedSubObject(Object) .For a description of this member, see AddParsedSubObject(Object).

(Odziedziczone po Control)
IScriptControl.GetScriptDescriptors()

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz GetScriptDescriptors() .For a description of this member, see GetScriptDescriptors().

IScriptControl.GetScriptReferences()

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz GetScriptReferences() .For a description of this member, see GetScriptReferences().

Metody rozszerzania

FindDataSourceControl(Control)

Zwraca źródło danych skojarzone z kontrolką danych dla określonej kontrolki.Returns the data source that is associated with the data control for the specified control.

FindFieldTemplate(Control, String)

Zwraca szablon pola dla określonej kolumny w kontenerze nazewnictwa określonego formantu.Returns the field template for the specified column in the specified control's naming container.

FindMetaTable(Control)

Zwraca obiekt obiektu z tabeli dla kontrolki zawierającej dane.Returns the metatable object for the containing data control.

Dotyczy

Zobacz też