IControlBuilderAccessor.ControlBuilder Właściwość

Definicja

Pobiera konstruktora formantów dla tej kontrolki.Gets the control builder for this control.

public:
 property System::Web::UI::ControlBuilder ^ ControlBuilder { System::Web::UI::ControlBuilder ^ get(); };
public System.Web.UI.ControlBuilder ControlBuilder { get; }
member this.ControlBuilder : System.Web.UI.ControlBuilder
Public ReadOnly Property ControlBuilder As ControlBuilder

Wartość właściwości

ControlBuilder

, Który utworzył formant; w przeciwnym razie null , jeśli nie został użyty żaden Konstruktor. ControlBuilderThe ControlBuilder that built the control; otherwise, null if no builder was used.

Uwagi

Właściwość umożliwia serializatorowi formantu dostęp do konstruktora, który utworzył formant, który implementuje IControlBuilderAccessor. ControlBuilderThe ControlBuilder property allows a control serializer to access the builder that built the control that implements IControlBuilderAccessor.

Dotyczy