ScriptManager.ResolveScriptReference Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy element członkowski Scripts kolekcji zostanie zarejestrowany z ScriptManager kontrolką.Occurs when a member of the Scripts collection is registered with the ScriptManager control.

public:
 event EventHandler<System::Web::UI::ScriptReferenceEventArgs ^> ^ ResolveScriptReference;
public event EventHandler<System.Web.UI.ScriptReferenceEventArgs> ResolveScriptReference;
member this.ResolveScriptReference : EventHandler<System.Web.UI.ScriptReferenceEventArgs> 
Public Custom Event ResolveScriptReference As EventHandler(Of ScriptReferenceEventArgs) 

Typ zdarzenia

EventHandler<ScriptReferenceEventArgs>

Uwagi

To zdarzenie jest wywoływane jednokrotnie dla każdego elementu członkowskiego Scripts kolekcji podczas zdarzenia strony PreRender .This event is raised one time for each member of the Scripts collection during the page's PreRender event. Użyj tego zdarzenia, aby wykonać wszystkie aktualizacje przed renderowaniem skryptu na stronie.Use this event to perform any updates before the script is rendered to the page.

Dotyczy