DataControlExtensions Klasa

Definicja

Dostarcza metody rozszerzające, które są używane przez dane dynamiczne ASP.NET.Provides extension methods that are used by ASP.NET Dynamic Data.

public ref class DataControlExtensions abstract sealed
public static class DataControlExtensions
type DataControlExtensions = class
Public Module DataControlExtensions
Dziedziczenie
DataControlExtensions

Przykłady

Aby zapoznać się z przykładem sposobu włączania funkcji danych dynamicznych w formancie powiązanym z danymi, zobacz Przewodnik: Włączanie danych dynamicznych w formantach powiązanych z danymi ASP.NET.For an example of how to enable Dynamic Data features in a data-bound control, see Walkthrough: Enabling Dynamic Data in ASP.NET Data-Bound Controls.

Uwagi

DataControlExtensionsKlasa jest używana do włączania funkcji danych dynamicznych w formantach powiązanych z danymi ASP.NET.The DataControlExtensions class is used to enable Dynamic Data features in ASP.NET data-bound controls.

Metody

EnableDynamicData(INamingContainer, Type)

Włącza dynamiczne zachowanie danych dla określonej kontrolki danych.Enables Dynamic Data behavior for the specified data control.

EnableDynamicData(INamingContainer, Type, IDictionary<String,Object>)

Włącza dynamiczne zachowanie danych dla określonej kontrolki danych.Enables Dynamic Data behavior for the specified data control.

EnableDynamicData(INamingContainer, Type, Object)

Włącza dynamiczne zachowanie danych dla określonej kontrolki danych.Enables Dynamic Data behavior for the specified data control.

Dotyczy

Zobacz też