DataSourceControl.SkinID Właściwość

Definicja

Pobiera karnację do zastosowania do DataSourceControl kontrolki.Gets the skin to apply to the DataSourceControl control.

public:
 virtual property System::String ^ SkinID { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public override string SkinID { get; set; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.SkinID : string with get, set
Public Overrides Property SkinID As String

Wartość właściwości

String

Empty.Empty.

Atrybuty

Wyjątki

Podjęto próbę ustawienia wartości SkinID właściwości.An attempt was made to set the value of the SkinID property.

Uwagi

Ponieważ DataSourceControl kontrolka nie ma renderowania wizualnego, nie można ustawić SkinID właściwości.Because the DataSourceControl control has no visual rendering, you cannot set the SkinID property.

Dotyczy

Zobacz też