DataSourceOperation Wyliczenie

Definicja

Określa operację danych wykonywaną przez kontrolkę źródła danych.Specifies a data operation performed by a data source control.

public enum class DataSourceOperation
public enum DataSourceOperation
type DataSourceOperation = 
Public Enum DataSourceOperation
Dziedziczenie
DataSourceOperation

Pola

Delete 0

Operacja usuwa rekordy ze źródła danych.The operation deletes records from a data source.

Insert 1

Operacja Wstawia jeden lub więcej rekordów do źródła danych.The operation inserts one or more records into a data source.

Select 2

Operacja pobiera rekordy ze źródła danych.The operation retrieves records from a data source.

SelectCount 4

Operacja pobiera łączną liczbę rekordów dla zapytania ze źródła danych.The operation retrieves the total number of records for a query from the data source.

Update 3

Operacja aktualizuje rekordy w źródle danych.The operation updates records in a data source.

Uwagi

DataSourceOperationWyliczenie reprezentuje akcje, które formant źródła danych może wykonać na jego danych źródłowych.The DataSourceOperation enumeration represents the actions that a data source control can perform on its underlying data. Kontrolki źródła danych, takie jak SqlDataSource i ObjectDataSource używają tych wartości wyliczenia do śledzenia typu wykonywanej operacji.Data source controls such as SqlDataSource and ObjectDataSource use these enumeration values to track the type of operation being performed.

Pięć głównych operacji źródła danych są reprezentowane przez DataSourceOperation Wyliczenie.The five major data source operations are represented by the DataSourceOperation enumeration. Wartości SELECT i SelectCount wskazują operacje, które pobierają dane z bazowego źródła danych, podczas gdy wartości Delete, INSERT i Update wskazują operacje, które modyfikują dane.The Select and SelectCount values indicate operations that retrieve data from an underlying data source, while the Delete, Insert, and Update values indicate operations that modify data.

Dotyczy