HtmlTableRow.Cells Właściwość

Definicja

Pobiera kolekcję HtmlTableCell obiektów reprezentujących komórki zawarte w wierszu HtmlTable formantu.Gets a collection of HtmlTableCell objects that represent the cells contained in a row of the HtmlTable control.

public:
 virtual property System::Web::UI::HtmlControls::HtmlTableCellCollection ^ Cells { System::Web::UI::HtmlControls::HtmlTableCellCollection ^ get(); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public virtual System.Web.UI.HtmlControls.HtmlTableCellCollection Cells { get; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.Cells : System.Web.UI.HtmlControls.HtmlTableCellCollection
Public Overridable ReadOnly Property Cells As HtmlTableCellCollection

Wartość właściwości

HtmlTableCellCollection

HtmlTableCellCollectionZawiera komórki wiersza w HtmlTable kontrolce.An HtmlTableCellCollection that contains the cells of a row in an HtmlTable control.

Atrybuty

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak używać Cells kolekcji do iteracji przez komórki wiersza reprezentowanego przez HtmlTableRow obiekt.The following code example demonstrates how to use the Cells collection to iterate through the cells of a row, represented by an HtmlTableRow object. Komórki zostaną zaktualizowane o nową zawartość.The cells are then updated with new content.

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="True" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">


 void Button_Click(Object sender, EventArgs e)
 {
  // Iterate through the rows of the table.
  for (int i = 0; i <= Table1.Rows.Count - 1; i++)
  {

   // Iterate through the cells of a row.
   for (int j = 0; j <= Table1.Rows[i].Cells.Count - 1; j++)
   {
    // Change the inner HTML of the cell.
    Table1.Rows[i].Cells[j].InnerHtml = "Row " + i.ToString() +
                      ", Column " + j.ToString();
   }

  }

 }

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
  <title>HtmlTableRow Example</title>
</head>
<body>

  <form id="form1" runat="server">

   <h3>HtmlTableRow Example</h3>

   <table id="Table1" 
       style="border-width:1; border-color:Black"
       runat="server">

     <tr>
      <td>
        Cell 1
      </td>
      <td>
        Cell 2
      </td>
     </tr>
     <tr>
      <td>
        Cell 3
      </td>
      <td>
        Cell 4
      </td>
     </tr>

   </table>

   <br /><br />
 
   <input type="button" 
       value="Change Table Contents"
       onserverclick ="Button_Click" 
       runat="server"/>

  </form>

</body>
</html>
<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="True" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">

 Sub Button_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
   
  Dim i As Integer
  Dim j As Integer

  ' Iterate through the rows of the table.
  For i = 0 To Table1.Rows.Count - 1

   ' Iterate through the cells of a row.    
   For j = 0 To Table1.Rows(i).Cells.Count - 1
      
    ' Change the inner HTML of the cell.
    Table1.Rows(i).Cells(j).InnerHtml = "Row " & i.ToString() & _
                      ", Column " & j.ToString()
   Next j

  Next i

 End Sub

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
  <title>HtmlTableRow Example</title>
</head>
<body>

  <form id="form1" runat="server">

   <h3>HtmlTableRow Example</h3>

   <table id="Table1" 
       style="border-width:1; border-color:Black"
       runat="server">

     <tr>
      <td>
        Cell 1
      </td>
      <td>
        Cell 2
      </td>
     </tr>
     <tr>
      <td>
        Cell 3
      </td>
      <td>
        Cell 4
      </td>
     </tr>

   </table>

   <br /><br />
 
   <input type="button" 
       value="Change Table Contents"
       onserverclick="Button_Click" 
       runat="server"/>

  </form>

</body>
</html>

Uwagi

Użyj Cells kolekcji, aby programowo uzyskać dostęp do komórek wiersza w HtmlTable kontrolce.Use the Cells collection to programmatically access the cells of a row in an HtmlTable control. Można programowo dodawać, usuwać i wstawiać komórki w kolekcji.You can programmatically add, remove, and insert cells in the collection.

Uwaga

Jeśli w wierszu nie ma zdefiniowanych żadnych komórek, HtmlTableCellCollection zwracany jest pusty obiekt.If there are no cells defined in a row, an empty HtmlTableCellCollection object is returned.

Dotyczy

Zobacz też