HtmlTableCellCollection Klasa

Definicja

Kolekcja HtmlTableCell obiektów, które reprezentują komórki w pojedynczym wierszu HtmlTable formantu.A collection of HtmlTableCell objects that represent the cells in a single row of an HtmlTable control. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

public ref class HtmlTableCellCollection sealed : System::Collections::ICollection
public sealed class HtmlTableCellCollection : System.Collections.ICollection
type HtmlTableCellCollection = class
  interface ICollection
  interface IEnumerable
Public NotInheritable Class HtmlTableCellCollection
Implements ICollection
Dziedziczenie
HtmlTableCellCollection
Implementuje

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje sposób dynamicznego generowania zawartości HtmlTable kontrolki przez dodanie komórek HtmlTableCellCollection do kolekcji.The following code example demonstrates how to dynamically generate the contents of an HtmlTable control by adding cells to an HtmlTableCellCollection collection. Zauważ, że Cells właściwość wiersza reprezentowanego HtmlTableRow przez obiekt jest HtmlTableCellCollection kolekcją.Notice that the Cells property of a row, represented by an HtmlTableRow object, is the HtmlTableCellCollection collection.

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="True" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">

 void Page_Load(Object sender, EventArgs e)
 {

  // Get the number of rows and columns selected by the user.
  int numrows = Convert.ToInt32(Select1.Value);
  int numcells = Convert.ToInt32(Select2.Value);

  // Iterate through the rows.
  for (int j = 0; j < numrows; j++)
  {

   // Create a new row and add it to the Rows collection.
   HtmlTableRow row = new HtmlTableRow();

   // Provide a different background color for alternating rows.
   if (j % 2 == 1)
    row.BgColor = "Gray";

   // Iterate through the cells of a row.
   for (int i = 0; i < numcells; i++)
   {
    // Create a new cell and add it to the Cells collection.
    HtmlTableCell cell = new HtmlTableCell();
    cell.Controls.Add(new LiteralControl("row " +
             j.ToString() +
             ", cell " +
             i.ToString()));
    row.Cells.Add(cell);
   }
   Table1.Rows.Add(row);
  }
 }

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
  <title>HtmlTableCellCollection Example</title>
</head>
<body>

  <form id="form1" runat="server">

   <h3>HtmlTableCellCollection Example</h3>

   <table id="Table1" 
       style="border-width:1; border-color:Black; padding:5"
       cellspacing="0" 
       runat="server"/>
    
   <hr />

   Select the number of rows and columns to create: <br /><br />

   Table rows:
   <select id="Select1" 
       runat="server">

     <option value="1">1</option>
     <option value="2">2</option>
     <option value="3">3</option>
     <option value="4">4</option>
     <option value="5">5</option>

   </select>

   &nbsp;&nbsp;

   Table cells:
   <select id="Select2" 
       runat="server">

     <option value="1">1</option>
     <option value="2">2</option>
     <option value="3">3</option>
     <option value="4">4</option>
     <option value="5">5</option>

   </select>
    
   <br /><br />
 
   <input type="submit" 
       value="Generate Table" 
       runat="server"/>

  </form>

</body>
</html>
<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="True" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">
 
 Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)

  Dim i As Integer
  Dim j As Integer
  Dim row As HtmlTableRow
  Dim cell As HtmlTableCell

  ' Get the number of rows and columns selected by the user.
  Dim numrows As Integer = CInt(Select1.Value)
  Dim numcells As Integer = CInt(Select2.Value)

  ' Iterate through the rows.
  For j = 0 To numrows - 1

   ' Create a new row and add it to the Rows collection.
   row = New HtmlTableRow()

   ' Provide a different background color for alternating rows.
   If (j Mod 2) = 1 Then
    row.BgColor = "Gray"
   End If

   ' Iterate through the cells of a row.
   For i = 0 To numcells - 1
      
    ' Create a new cell and add it to the Cells collection.
    cell = New HtmlTableCell()
    cell.Controls.Add(New LiteralControl("row " & _
             j.ToString() & _
             ", cell " & _
             i.ToString()))
    row.Cells.Add(cell)
      
   Next i

   Table1.Rows.Add(row)
     
  Next j
   
 End Sub

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
  <title>HtmlTableCellCollection Example</title>
</head>
<body>

  <form id="form1" runat="server">

   <h3>HtmlTableCellCollection Example</h3>

   <table id="Table1" 
       style="border-width:1; border-color:Black; padding:5"
       cellspacing="0" 
       runat="server"/>
    
   <hr />

   Select the number of rows and columns to create: <br /><br />

   Table rows:
   <select id="Select1" 
       runat="server">

     <option value="1">1</option>
     <option value="2">2</option>
     <option value="3">3</option>
     <option value="4">4</option>
     <option value="5">5</option>

   </select>

   &nbsp;&nbsp;

   Table cells:
   <select id="Select2" 
       runat="server">

     <option value="1">1</option>
     <option value="2">2</option>
     <option value="3">3</option>
     <option value="4">4</option>
     <option value="5">5</option>

   </select>
    
   <br /><br />
 
   <input type="submit" 
       value="Generate Table" 
       runat="server"/>

  </form>

</body>
</html>

Uwagi

Użyj klasy, aby programowo zarządzać HtmlTableCell kolekcją obiektów, które reprezentują komórki pojedynczego wiersza w HtmlTable kontrolce. HtmlTableCellCollectionUse the HtmlTableCellCollection class to programmatically manage a collection of HtmlTableCell objects that represent the cells of a single row in an HtmlTable control. Ta klasa jest często używana do dodawania, usuwania lub modyfikowania zawartości komórki w wierszu HtmlTable kontrolki.This class is commonly used to add, remove, or modify the contents of a cell in a row of an HtmlTable control.

Uwaga

Kontrolka zawiera właściwość, która zawiera kolekcję obiektów.HtmlTableRow Rows HtmlTableAn HtmlTable control contains a Rows property that contains a collection of HtmlTableRow objects. Każdy HtmlTableRow obiekt reprezentuje pojedynczy wiersz w tabeli.Each HtmlTableRow object represents an individual row in the table. Obiekt zawiera właściwość, która reprezentuje kolekcję obiektów. HtmlTableCell HtmlTableRow CellsAn HtmlTableRow object contains a Cells property that represents a collection of HtmlTableCell objects. Te obiekty, z kolei reprezentują pojedyncze komórki wiersza.These objects, in turn, represent the individual cells of a row. Aby pobrać pojedynczą komórkę, najpierw Pobierz HtmlTableRow obiekt reprezentujący wiersz zawierający komórkę w tabeli ( Rows z kolekcji HtmlTable kontrolki).To retrieve an individual cell, first get the HtmlTableRow object that represents the row containing the cell in the table (from the Rows collection of the HtmlTable control). Następnie można uzyskać HtmlTableCell obiekt, który reprezentuje komórkę w wierszu ( Cells z kolekcji HtmlTableRow obiektu).You can then get the HtmlTableCell object that represents the cell in the row (from the Cells collection of the HtmlTableRow object).

Właściwości

Count

Pobiera liczbę HtmlTableCell obiektów HtmlTableCellCollection w kolekcji.Gets the number of HtmlTableCell objects in the HtmlTableCellCollection collection.

IsReadOnly

Pobiera wartość wskazującą, HtmlTableCellCollection czy kolekcja jest tylko do odczytu.Gets a value indicating whether the HtmlTableCellCollection collection is read-only.

IsSynchronized

Pobiera wartość wskazującą, czy dostęp do HtmlTableCellCollection kolekcji jest synchronizowany (bezpieczny wątkowo).Gets a value indicating whether access to the HtmlTableCellCollection collection is synchronized (thread safe).

Item[Int32]

Pobiera obiekt o określonym indeksie HtmlTableCellCollection z kolekcji. HtmlTableCellGets the HtmlTableCell object at the specified index from the HtmlTableCellCollection collection.

SyncRoot

Pobiera obiekt, którego można użyć do synchronizowania dostępu do HtmlTableCellCollection kolekcji.Gets the object that can be used to synchronize access to the HtmlTableCellCollection collection.

Metody

Add(HtmlTableCell)

Dołącza określony HtmlTableCell obiekt do końca HtmlTableCellCollection kolekcji.Appends the specified HtmlTableCell object to the end of the HtmlTableCellCollection collection.

Clear()

Usuwa wszystkie HtmlTableCell obiekty HtmlTableCellCollection z kolekcji.Removes all HtmlTableCell objects from the HtmlTableCellCollection collection.

CopyTo(Array, Int32)

Kopiuje elementy z HtmlTableCellCollection kolekcji do określonego Array, zaczynając od określonego indeksu w Array.Copies the items from the HtmlTableCellCollection collection to the specified Array, beginning with the specified index in the Array.

Equals(Object)

Określa, czy określony obiekt jest równy bieżącemu obiektowi.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetEnumerator()

Zwraca obiekt zaimplementowany, który zawiera wszystkie HtmlTableCell obiekty w HtmlTableCellCollection kolekcji. IEnumeratorReturns a IEnumerator-implemented object that contains all HtmlTableCell objects in the HtmlTableCellCollection collection.

GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżącego wystąpienia.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
Insert(Int32, HtmlTableCell)

Dodaje określony HtmlTableCell obiekt w określonej lokalizacji HtmlTableCellCollection indeksu kolekcji.Adds the specified HtmlTableCell object at the specified index location of the HtmlTableCellCollection collection.

MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego Object.Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
Remove(HtmlTableCell)

Usuwa określony HtmlTableCell obiekt HtmlTableCellCollection z kolekcji.Removes the specified HtmlTableCell object from the HtmlTableCellCollection collection.

RemoveAt(Int32)

HtmlTableCell Usuwa obiektHtmlTableCellCollection z kolekcji w określonym indeksie.Removes the HtmlTableCell object at the specified index from the HtmlTableCellCollection collection.

ToString()

Zwraca ciąg, który reprezentuje bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Metody rozszerzania

Cast<TResult>(IEnumerable)

Rzutuje elementy IEnumerable określonego typu.Casts the elements of an IEnumerable to the specified type.

OfType<TResult>(IEnumerable)

Filtruje elementy IEnumerable w oparciu o określony typ.Filters the elements of an IEnumerable based on a specified type.

AsParallel(IEnumerable)

Włącza przetwarzanie równoległe zapytania.Enables parallelization of a query.

AsQueryable(IEnumerable)

IEnumerable KonwertujeIQueryabledo.Converts an IEnumerable to an IQueryable.

Dotyczy

Zobacz też