HtmlTableRowCollection.IsSynchronized Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy dostęp do HtmlTableRowCollection kolekcji jest synchronizowany (bezpieczny wątkowo).Gets a value indicating whether access to the HtmlTableRowCollection collection is synchronized (thread safe).

public:
 property bool IsSynchronized { bool get(); };
public bool IsSynchronized { get; }
member this.IsSynchronized : bool
Public ReadOnly Property IsSynchronized As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

false we wszystkich przypadkach, wskazujące, że dostęp do HtmlTableRowCollection nie jest zsynchronizowany (nie wątek bezpieczny).false in all cases, which indicates that access to the HtmlTableRowCollection is not synchronized (not thread safe).

Implementuje

Uwagi

Ta właściwość jest pochodną System.Collections.ICollection i jest zastępowana, aby zawsze zwracała false , aby wskazywała, że dostęp do HtmlTableRowCollection kolekcji nie jest synchronizowany (nie wątek bezpieczny).This property is derived from System.Collections.ICollection and is overridden to always return false to indicate that access to the HtmlTableRowCollection collection is not synchronized (not thread safe).

Aby uzyskać więcej informacji na temat IsSynchronized właściwości, zobacz ICollection.IsSynchronized Właściwość System.Collections.ICollection interfejsu.For more information on the IsSynchronized property, see the ICollection.IsSynchronized property of the System.Collections.ICollection interface.

Dotyczy

Zobacz też