IDataItemContainer.DataItem Właściwość

Definicja

Po zaimplementowaniu pobiera, object który jest używany w uproszczonych operacjach powiązania danych.When implemented, gets an object that is used in simplified data-binding operations.

public:
 property System::Object ^ DataItem { System::Object ^ get(); };
public object DataItem { get; }
member this.DataItem : obj
Public ReadOnly Property DataItem As Object

Wartość właściwości

Object

objectReprezentuje wartość używaną podczas wykonywania operacji powiązania danych.An object that represents the value to use when data-binding operations are performed.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje sposób implementacji typu, który używa IDataItemContainer interfejsu.The following code example demonstrates how to implement a type that uses the IDataItemContainer interface. SimpleSpreadsheetRowKlasa jest klasą kontenera z składową o nazwie Data .The SimpleSpreadsheetRow class is a container class with a member named Data. Implementuje interfejs, IDataItemContainer mapując Data Właściwość na DataItem Właściwość.It implements the IDataItemContainer interface by mapping the Data property to the DataItem property. Uproszczone wyrażenia powiązań danych można powiązać z obiektem danych przy użyciu DataItem właściwości.Simplified data-binding expressions can bind to the data object using the DataItem property.

object IDataItemContainer.DataItem
{
  get
  {
    return Data;
  }
}
ReadOnly Property DataItem() As Object Implements IDataItemContainer.DataItem
  Get
    Return Data
  End Get
End Property

Uwagi

DataItemWłaściwość identyfikuje obiekt, który jest używany w operacjach powiązania danych i wyrażeniach późnego wiązania.The DataItem property identifies an object that is used in data-binding operations and late-binding expressions.

Dotyczy

Zobacz też