IDataSource.DataSourceChanged Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy formant źródła danych został zmieniony w jakiś sposób, który ma wpływ na formanty powiązane z danymi.Occurs when a data source control has changed in some way that affects data-bound controls.

public:
 event EventHandler ^ DataSourceChanged;
event EventHandler DataSourceChanged;
member this.DataSourceChanged : EventHandler 
Event DataSourceChanged As EventHandler 

Typ zdarzenia

EventHandler

Uwagi

DataSourceChangedZdarzenie jest zgłaszane, gdy właściwości kontrolki powiązanej z danymi lub dane bazowe uległy zmianie w jakiś sposób, który wpływa na powiązania danych między kontrolką powiązaną z danymi a danymi.The DataSourceChanged event is raised when the properties of a data-bound control or the underlying data has changed in some way that affects the data bindings between a data-bound control and its data. Na przykład zdarzenie jest zgłaszane, jeśli właściwość Nazwa pliku, taka jak DataFile Właściwość, jest zmieniana w formancie źródła danych opartym na plikach.For example, the event is raised if a file name property, such as the DataFile property, is changed on a file-based data source control.

Aby uzyskać więcej informacji o sposobie obsługi zdarzeń, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about how to handle events, see Handling and Raising Events.

Dotyczy