INavigateUIData Interfejs

Definicja

Zapewnia interfejs, który implementuje klasy w celu zapewnienia nawigacji danych interfejsu użytkownika i wartości do kontrolek nawigacji.Provides an interface that classes implement to provide navigation user interface data and values to navigation controls.

public interface class INavigateUIData
public interface INavigateUIData
type INavigateUIData = interface
Public Interface INavigateUIData
Pochodne

Uwagi

INavigateUIDataInterfejs umożliwia kontrolki nawigacji, takie jak TreeView i Menu kontrolki, do automatycznego renderowania danych ze źródła danych, które reprezentuje hierarchiczne dane nawigacyjne witryny.The INavigateUIData interface allows navigation controls, such as the TreeView and Menu controls, to automatically render data from a data source that represents hierarchical site navigation data. INavigateUIDataInterfejs jest implementowany przez SiteMapNode Typ, który jest zwracany z SiteMapDataSource kontrolki, tak aby kontrolki nawigacji mogły automatycznie renderować dane bez dewelopera strony jawnie definiującego skojarzenia powiązań danych z właściwościami SiteMapNode .The INavigateUIData interface is implemented by the SiteMapNode type that is returned from the SiteMapDataSource control so that navigation controls can render data automatically without a page developer explicitly defining the data binding associations to the properties of SiteMapNode. Na przykład SiteMapDataSource kontrolka włącza deklaratywne powiązanie danych, dzięki czemu deweloper strony nie musi wypełniać TreeView.DataBindings Właściwości ani Menu.DataBindings odpowiednio jawnie dla TreeView Menu kontrolek i.For example, the SiteMapDataSource control enables declarative data binding so that a page developer does not have to populate the TreeView.DataBindings or Menu.DataBindings properties explicitly for the TreeView and Menu controls, respectively.

INavigateUIDataInterfejs może być również zaimplementowany dla obiektów, które są zwracane przez ObjectDataSource kontrolkę w celu włączenia automatycznego renderowania kontrolki nawigacji bez jawnego powiązania danych.The INavigateUIData interface can also be implemented on objects that are returned by an ObjectDataSource control in order to enable automatic rendering of navigation control without explicit data binding.

Właściwości

Description

Pobiera tekst reprezentujący opis węzła nawigacji kontrolki nawigacji.Gets text that represents the description of a navigation node of a navigation control.

Name

Pobiera tekst reprezentujący nazwę węzła nawigacji kontrolki nawigacji.Gets the text that represents the name of a navigation node of a navigation control.

NavigateUrl

Pobiera adres URL, do którego ma nastąpić przejście po kliknięciu węzła nawigacji.Gets the URL to navigate to when the navigation node is clicked.

Value

Pobiera niewyświetlaną wartość, która jest używana do przechowywania wszelkich dodatkowych danych dotyczących węzła nawigacji.Gets a non-displayed value that is used to store any additional data about the navigation node.

Dotyczy

Zobacz też