MenuItem MenuItem MenuItem MenuItem Class

Definicja

Reprezentuje element menu wyświetlany w Menu kontrolce.Represents a menu item displayed in the Menu control. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

public ref class MenuItem sealed : ICloneable, System::Web::UI::IStateManager
public sealed class MenuItem : ICloneable, System.Web.UI.IStateManager
type MenuItem = class
  interface IStateManager
  interface ICloneable
Public NotInheritable Class MenuItem
Implements ICloneable, IStateManager
Dziedziczenie
MenuItemMenuItemMenuItemMenuItem
Implementuje

Przykłady

Poniższy przykład ilustruje sposób wypełniania Menu kontrolki obiektami statycznymi MenuItem przy użyciu składni deklaratywnej.The following example demonstrates how to populate a Menu control with static MenuItem objects using declarative syntax.


<%@ Page Language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>MenuItem Declarative Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  
   <h3>MenuItem Declarative Example</h3>
  
   <!-- Use declarative syntax to create the  -->
   <!-- menu structure. Create submenu items  -->
   <!-- by nesting them within parent menu   -->
   <!-- items.                 -->
   <asp:menu id="NavigationMenu"
    staticdisplaylevels="1"
    staticsubmenuindent="10" 
    orientation="Vertical" 
    target="_blank" 
    runat="server">

    <items>
     <asp:menuitem navigateurl="Home.aspx" 
      text="Home"
      imageurl="Images\Home.gif"
      popoutimageurl="Images\Popout.jpg"  
      tooltip="Home">
      <asp:menuitem navigateurl="Music.aspx"
       text="Music"
       popoutimageurl="Images\Popout.jpg"
       tooltip="Music">
       <asp:menuitem navigateurl="Classical.aspx" 
        text="Classical"
        separatorimageurl="Images\Separator.jpg"
        tooltip="Classical"/>
       <asp:menuitem navigateurl="Rock.aspx"
        text="Rock"
        separatorimageurl="Images\Separator.jpg"
        tooltip="Rock"/>
       <asp:menuitem navigateurl="Jazz.aspx"
        text="Jazz"
        separatorimageurl="Images\Separator.jpg"
        tooltip="Jazz"/>
      </asp:menuitem>
      <asp:menuitem navigateurl="Movies.aspx"
       text="Movies"
       popoutimageurl="Images\Popout.jpg"       
       tooltip="Movies">
       <asp:menuitem navigateurl="Action.aspx"
        text="Action"
        separatorimageurl="Images\Separator.jpg"
        tooltip="Action"/>
       <asp:menuitem navigateurl="Drama.aspx"
        text="Drama"
        separatorimageurl="Images\Separator.jpg"
        tooltip="Drama"/>
       <asp:menuitem navigateurl="Musical.aspx"
        text="Musical"
        separatorimageurl="Images\Separator.jpg"
        tooltip="Musical"/>
      </asp:menuitem>
     </asp:menuitem>
    </items>
   
   </asp:menu>

  </form>
 </body>
</html>


<%@ Page Language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>MenuItem Declarative Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  
   <h3>MenuItem Declarative Example</h3>
  
   <!-- Use declarative syntax to create the  -->
   <!-- menu structure. Create submenu items  -->
   <!-- by nesting them within parent menu   -->
   <!-- items.                 -->
   <asp:menu id="NavigationMenu"
    staticdisplaylevels="1"
    staticsubmenuindent="10" 
    orientation="Vertical" 
    target="_blank" 
    runat="server">

    <items>
     <asp:menuitem navigateurl="Home.aspx" 
      text="Home"
      imageurl="Images\Home.gif"
      popoutimageurl="Images\Popout.jpg"  
      tooltip="Home">
      <asp:menuitem navigateurl="Music.aspx"
       text="Music"
       popoutimageurl="Images\Popout.jpg"
       tooltip="Music">
       <asp:menuitem navigateurl="Classical.aspx" 
        text="Classical"
        separatorimageurl="Images\Separator.jpg"
        tooltip="Classical"/>
       <asp:menuitem navigateurl="Rock.aspx"
        text="Rock"
        separatorimageurl="Images\Separator.jpg"
        tooltip="Rock"/>
       <asp:menuitem navigateurl="Jazz.aspx"
        text="Jazz"
        separatorimageurl="Images\Separator.jpg"
        tooltip="Jazz"/>
      </asp:menuitem>
      <asp:menuitem navigateurl="Movies.aspx"
       text="Movies"
       popoutimageurl="Images\Popout.jpg"       
       tooltip="Movies">
       <asp:menuitem navigateurl="Action.aspx"
        text="Action"
        separatorimageurl="Images\Separator.jpg"
        tooltip="Action"/>
       <asp:menuitem navigateurl="Drama.aspx"
        text="Drama"
        separatorimageurl="Images\Separator.jpg"
        tooltip="Drama"/>
       <asp:menuitem navigateurl="Musical.aspx"
        text="Musical"
        separatorimageurl="Images\Separator.jpg"
        tooltip="Musical"/>
      </asp:menuitem>
     </asp:menuitem>
    </items>
   
   </asp:menu>

  </form>
 </body>
</html>

Poniższy przykład ilustruje sposób powiązania Menu kontrolki SiteMapDataSource z kontrolką.The following example demonstrates how to bind a Menu control to a SiteMapDataSource control. Po powiązaniu ze źródłem danych, Menu formant automatycznie MenuItem tworzy obiekty.When bound to a data source, the Menu control automatically creates the MenuItem objects. Aby ten przykład działał prawidłowo, należy skopiować przykładowe dane mapy witryny poniżej do pliku o nazwie Web. sitemap.For this example to work correctly, you must copy the sample site map data below to a file named Web.sitemap.


<%@ Page Language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >

 <!-- For the hover styles of the Menu control to -->
 <!-- work correctly, you must include this head  -->
 <!-- element.                   -->
 <head runat="server">
  <title>Menu DataBinding Example</title>
</head>

 <body>
  <form id="form1" runat="server">
  
   <h3>Menu DataBinding Example</h3>
  
   <!-- Bind the Menu control to a SiteMapDataSource control. -->
   <asp:menu id="NavigationMenu"
    disappearafter="2000"
    staticdisplaylevels="2"
    staticsubmenuindent="10" 
    orientation="Vertical"
    font-names="Arial" 
    target="_blank"
    datasourceid="MenuSource"  
    runat="server">
    
    <staticmenuitemstyle backcolor="LightSteelBlue"
     forecolor="Black"/>
    <statichoverstyle backcolor="LightSkyBlue"/>
    <dynamicmenuitemstyle backcolor="Black"
     forecolor="Silver"/>
    <dynamichoverstyle backcolor="LightSkyBlue"
     forecolor="Black"/>

   </asp:menu>
   
   <asp:SiteMapDataSource id="MenuSource"
    runat="server"/>    

  </form>
 </body>
</html>


<%@ Page Language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >

 <!-- For the hover styles of the Menu control to -->
 <!-- work correctly, you must include this head  -->
 <!-- element.                   -->
 <head runat="server">
  <title>Menu DataBinding Example</title>
</head>

 <body>
  <form id="form1" runat="server">
  
   <h3>Menu DataBinding Example</h3>
  
   <!-- Bind the Menu control to a SiteMapDataSource control. -->
   <asp:menu id="NavigationMenu"
    disappearafter="2000"
    staticdisplaylevels="2"
    staticsubmenuindent="10" 
    orientation="Vertical"
    font-names="Arial" 
    target="_blank"
    datasourceid="MenuSource"  
    runat="server">
    
    <staticmenuitemstyle backcolor="LightSteelBlue"
     forecolor="Black"/>
    <statichoverstyle backcolor="LightSkyBlue"/>
    <dynamicmenuitemstyle backcolor="Black"
     forecolor="Silver"/>
    <dynamichoverstyle backcolor="LightSkyBlue"
     forecolor="Black"/>

   </asp:menu>
   
   <asp:SiteMapDataSource id="MenuSource"
    runat="server"/>    

  </form>
 </body>
</html>

Poniżej przedstawiono przykładowe dane mapy witryny dla poprzedniego przykładu.The following is sample site map data for the previous example.

<siteMap>

<siteMapNode url="~\Home.aspx"

title="Home"

description="Home">

<siteMapNode url="~\Music.aspx"

title="Music"

description="Music">

<siteMapNode url="~\Classical.aspx"

title="Classical"

description="Classical"/>

<siteMapNode url="~\Rock.aspx"

title="Rock"

description="Rock"/>

<siteMapNode url="~\Jazz.aspx"

title="Jazz"

description="Jazz"/>

</siteMapNode>

<siteMapNode url="~\Movies.aspx"

title="Movies"

description="Movies">

<siteMapNode url="~\Action.aspx"

title="Action"

description="Action"/>

<siteMapNode url="~\Drama.aspx"

title="Drama"

description="Drama"/>

<siteMapNode url="~\Musical.aspx"

title="Musical"

description="Musical"/>

</siteMapNode>

</siteMapNode>

</siteMap>

Uwagi

Kontrolka składa się z hierarchii elementów menu reprezentowanych przez MenuItem obiekty. MenuA Menu control is made up of a hierarchy of menu items represented by MenuItem objects. Każdy element menu ma właściwość tylko Depth do odczytu, która określa poziom, na którym element menu jest wyświetlany Menu w kontrolce.Each menu item has a read-only Depth property that specifies the level at which the menu item is displayed in the Menu control. Elementy menu na najwyższego poziomu (poziom 0), które nie mają nadrzędnego elementu menu są nazywane elementami menu głównego.Menu items at the top level (level 0) that do not have a parent menu item are called root menu items. Element menu, który ma element menu nadrzędny jest nazywany elementem podmenu.A menu item that has a parent menu item is called a submenu item. Wszystkie elementy menu głównego są przechowywane w Items kolekcji.All root menu items are stored in the Items collection. Elementy podmenu są przechowywane w ChildItems kolekcji elementów menu nadrzędnych.Submenu items are stored in a parent menu item's ChildItems collection. Możesz uzyskać dostęp do elementu menu nadrzędnego elementu menu za pomocą Parent właściwości.You can access a menu item's parent menu item by using the Parent property.

Uwaga

Kolekcje Items iChildItems zawierają tylko elementy menu dla następnego poziomu w dół.The Items and ChildItems collections contain only the menu items for the next level down. Aby uzyskać dostęp do elementów menu w dalszej części drzewa menu ChildItems , użyj właściwości kolejnego elementu menu.To access menu items further down the menu tree, use the ChildItems property of a subsequent menu item.

Aby utworzyć elementy menu dla Menu kontrolki, należy użyć jednej z następujących metod:To create the menu items for a Menu control, use one of the following methods:

Użyj składni deklaracyjnej, aby utworzyć statyczne elementy menu.Use declarative syntax to create static menu items.

Użyj konstruktora, aby dynamicznie utworzyć nowe wystąpienia MenuItem klasy.Use a constructor to dynamically create new instances of the MenuItem class. Te MenuItem obiekty można następnie dodać Items do kolekcji lub ChildItems .These MenuItem objects can then be added to the Items or ChildItems collection.

Powiąż Menu formant ze źródłem danych.Bind the Menu control to a data source. Gdy formant jest powiązany SiteMapDataSource z kontrolką, MenuItem obiekty są tworzone automatycznie, które odpowiadają elementom w źródle danych. MenuWhen the Menu control is bound to a SiteMapDataSource control, MenuItem objects are automatically created that correspond to the items in the data source. W przypadku innych źródeł MenuItem danych obiekty są również tworzone automatycznie, które pasują do struktury hierarchii źródła danych, jednak należy również DataBindings użyć kolekcji, aby zdefiniować powiązania elementów menu, które określają relację powiązania. między elementem menu a odpowiadającym mu elementem danych.For other data sources, MenuItem objects are also automatically created that match the hierarchy structure of data source; however, you must also use the DataBindings collection to define the menu item bindings that specify the binding relationship between a menu item and its corresponding data item.

Elementy menu są wyświetlane w menu statycznym lub w dynamicznym menu, w zależności od jego poziomu.The menu items are displayed in either a static menu or a dynamic menu, depending on its level. Menu statyczne jest zawsze wyświetlane w Menu kontrolce.The static menu is always displayed in a Menu control. Domyślnie elementy menu na najwyższym poziomie (poziom 0) są wyświetlane w menu statycznym.By default, the menu items at the top level (level 0) are displayed in the static menu. Można wyświetlić dodatkowe poziomy menu (statyczne podmenu) w menu statycznym przez ustawienie StaticDisplayLevels właściwości.You can display additional menu levels (static submenus) within the static menu by setting the StaticDisplayLevels property. Elementy menu (jeśli istnieją) o wyższym poziomie niż wartość określona przez StaticDisplayLevels właściwość są wyświetlane w dynamicznym podmenu.Menu items (if any) with a higher level than the value specified by the StaticDisplayLevels property are displayed in a dynamic submenu. Dynamiczne podmenu pojawia się tylko wtedy, gdy użytkownik umieści wskaźnik myszy nad elementem menu nadrzędnym, który zawiera podmenu dynamiczne.A dynamic submenu appears only when the user positions the mouse pointer over the parent menu item that contains a dynamic submenu.

Gdy użytkownik kliknie element menu, Menu formant może przejść do połączonej strony sieci Web lub po prostu ogłosić na serwerze.When the user clicks a menu item, the Menu control can either navigate to a linked Web page or simply post back to the server. Jeśli właściwość elementu menu jest ustawiona Menu , formant przechodzi do połączonej strony; w przeciwnym razie strona zostanie odesłana do serwera w celu przetworzenia. NavigateUrlIf the NavigateUrl property of a menu item is set, the Menu control navigates to the linked page; otherwise, it posts the page back to the server for processing. Domyślnie połączona strona jest wyświetlana w tym samym oknie lub ramce co Menu formant.By default, a linked page is displayed in the same window or frame as the Menu control. Aby wyświetlić połączoną zawartość w innym oknie lub ramce, użyj Target właściwości Menu formantu.To display the linked content in a different window or frame, use the Target property of the Menu control.

Uwaga

Menu.Target Właściwość ma wpływ na każdy element menu w kontrolce.The Menu.Target property affects every menu item in the control. Aby określić okno lub ramkę dla pojedynczego elementu menu, ustaw Target Właściwość MenuItem obiektu bezpośrednio.To specify a window or frame for an individual menu item, set the Target property of the MenuItem object directly.

Każdy element menu ma Text Value Właściwość i.Each menu item has a Text and a Value property. Wartość Text właściwości jest wyświetlana Menu w kontrolce, podczas gdy Value właściwość jest używana do przechowywania wszelkich dodatkowych danych dotyczących elementu menu, takich jak dane przesłane do zdarzenia ogłaszania zwrotnego skojarzonego z elementem menu.The value of the Text property is displayed in the Menu control, while the Value property is used to store any additional data about the menu item, such as data passed to the postback event associated with the menu item. Jeśli ustawisz Text właściwość, ale Value pozostawić Właściwość bez ustawienia, Value właściwość zostanie Text automatycznie ustawiona z tą samą wartością co właściwość.If you set the Text property, but leave the Value property unset, the Value property is automatically set with the same value as the Text property. Jest to również prawdziwe w odwrotnym przypadku.The opposite is also true. Jeśli ustawisz Value właściwość, ale Text nie właściwość, Text właściwość zostanie Value automatycznie ustawiona z tą samą wartością co właściwość.If you set the Value property, but not the Text property, the Text property is automatically set with the same value as the Value property.

Uwaga

Elementy menu na tym samym poziomie menu muszą mieć unikatową wartość Value właściwości Menu . formant nie może rozróżnić różnych elementów menu na tym samym poziomie, które mają tę samą wartość.Menu items at the same menu level must each have a unique value for the Value property; the Menu control cannot distinguish between different menu items at the same level that have the same value. W tym scenariuszu, jeśli użytkownik kliknie element menu, który ma zduplikowaną wartość, zostanie wybrany element menu, który pojawia się po raz pierwszy w menu.In this scenario, if the user clicks a menu item that has a duplicate value, the menu item that appears first in the menu is selected.

Aby wyświetlić etykietkę narzędzia, gdy użytkownik umieści wskaźnik myszy nad elementem menu, ustaw ToolTip właściwość elementu.To display a ToolTip when the user positions the mouse pointer over a menu item, set the item's ToolTip property.

Menu Kontrolka ma kilka różnych typów elementów menu.A Menu control has several different types of menu items. Możesz kontrolować styl (na przykład rozmiar czcionki i kolor) dla różnych typów elementów menu, używając właściwości z poniższej tabeli.You can control the style (such as font size and color) for the different menu item types by using the properties in the following table.

Właściwość stylu elementu menuMenu item style property OpisDescription
DynamicHoverStyle Ustawienia stylu dynamicznego elementu menu, gdy wskaźnik myszy jest umieszczony nad nim.The style settings for a dynamic menu item when the mouse pointer is positioned over it.
DynamicMenuItemStyle Ustawienia stylu dla indywidualnego elementu menu dynamicznego.The style settings for an individual dynamic menu item.
DynamicMenuStyle Ustawienia stylu menu dynamicznego.The style settings for a dynamic menu.
DynamicSelectedStyle Ustawienia stylu aktualnie zaznaczonego elementu menu dynamicznego.The style settings for the currently selected dynamic menu item.
StaticHoverStyle Ustawienia stylu statycznego elementu menu po umieszczeniu na nim wskaźnika myszy.The style settings for a static menu item when the mouse pointer is positioned over it.
StaticMenuItemStyle Ustawienia stylu dla pojedynczego statycznego elementu menu.The style settings for an individual static menu item.
StaticMenuStyle Ustawienia stylu menu statycznego.The style settings for a static menu.
StaticSelectedStyle Ustawienia stylu dla aktualnie wybranego statycznego elementu menu.The style settings for the currently selected static menu item.

Zamiast ustawiania właściwości poszczególnych stylów, można określić style, które są stosowane do elementów menu na podstawie ich poziomu przy użyciu kolekcji stylów przedstawionych w poniższej tabeli.Instead of setting the individual style properties, you can specify styles that are applied to menu items based on their level by using the style collections shown in the following table.

Kolekcje stylów poziomuLevel style collections OpisDescription
LevelMenuItemStyles Kolekcja MenuItemStyle obiektów kontrolujących styl elementów menu w oparciu o ich poziom.A collection of MenuItemStyle objects that control the style of the menu items based on their level.
LevelSelectedStyles Kolekcja MenuItemStyle obiektów kontrolujących styl wybranych elementów menu w oparciu o ich poziom.A collection of MenuItemStyle objects that control the style of selected menu items based on their level.
LevelSubMenuStyles Kolekcja MenuItemStyle obiektów kontrolujących styl elementów podmenu w oparciu o ich poziom.A collection of MenuItemStyle objects that control the style of the submenu items based on their level.

Pierwszy styl w kolekcji odnosi się do stylu elementów menu na pierwszym poziomie głębokości drzewa menu.The first style in the collection corresponds to the style of the menu items at the first depth level in the menu tree. Drugi styl w kolekcji odnosi się do stylu elementów menu na drugim poziomie głębokości drzewa menu i tak dalej.The second style in the collection corresponds to the style of the menu items at the second depth level in the menu tree, and so on. Jest to najczęściej używane do generowania spisu menu nawigacji w stylu spisu, w którym elementy menu na określonej głębokości powinny mieć taki sam wygląd, niezależnie od tego, czy mają podmenu.This is most often used to generate table of contents-style navigation menus where menu items at a certain depth should have the same appearance, regardless of whether they have submenus.

Uwaga

Jeśli używasz dowolnej kolekcji stylów poziomu wymienionych w poprzedniej tabeli do definiowania stylu Menu kontrolki, te ustawienia stylu przesłaniają poszczególne właściwości stylu elementu menu.If you use any of the level style collections listed in the previous table to define the style for the Menu control, these style settings override the individual menu item style properties.

Oprócz dostosowywania stylu elementu menu można także dostosować jego wygląd.In addition to customizing a menu item's style, you can also customize its appearance. Możesz określić niestandardowe obrazy dla różnych części dla elementu menu, ustawiając właściwości w poniższej tabeli.You can specify custom images for the different parts for a menu item by setting the properties in the following table.

Właściwość obrazuImage property OpisDescription
ImageUrl Opcjonalny obraz wyświetlany obok tekstu elementu menu.An optional image displayed next to the text of a menu item.
PopOutImageUrl Opcjonalny obraz wyświetlany w elemencie menu, aby wskazać, że element menu ma podmenu dynamiczne.An optional image displayed in a menu item to indicate that the menu item has a dynamic submenu.
SeparatorImageUrl Opcjonalny obraz wyświetlany w dolnej części elementu menu, aby oddzielić go od innych elementów menu.An optional image displayed at the bottom of a menu item to separate it from other menu items.

Aby określić, czy element menu jest aktualnie zaznaczony w Menu kontrolce, Selected Użyj właściwości.To determine whether a menu item is currently selected in a Menu control, use the Selected property. Można również określić, czy element menu jest powiązany z danymi przy użyciu DataBound właściwości.You can also determine whether a menu item is bound to data by using the DataBound property. Jeśli element menu jest powiązany z danymi, można użyć DataItem właściwości, aby uzyskać dostęp do wartości elementu danych powiązanego z elementem menu.If a menu item is bound to data, you can use the DataItem property to access the values of the data item bound to the menu item.

Aby uzyskać listę początkowych wartości właściwości dla wystąpienia MenuItem klasy, MenuItem Zobacz Konstruktor.For a list of initial property values for an instance of the MenuItem class, see the MenuItem constructor.

Konstruktory

MenuItem() MenuItem() MenuItem() MenuItem()

Inicjuje nowe wystąpienie MenuItem klasy bez tekstu menu lub wartości.Initializes a new instance of the MenuItem class without menu text or a value.

MenuItem(String) MenuItem(String) MenuItem(String) MenuItem(String)

Inicjuje nowe wystąpienie MenuItem klasy przy użyciu określonego tekstu menu.Initializes a new instance of the MenuItem class using the specified menu text.

MenuItem(String, String) MenuItem(String, String) MenuItem(String, String) MenuItem(String, String)

Inicjuje nowe wystąpienie MenuItem klasy przy użyciu określonego tekstu menu i wartości.Initializes a new instance of the MenuItem class using the specified menu text and value.

MenuItem(String, String, String) MenuItem(String, String, String) MenuItem(String, String, String) MenuItem(String, String, String)

Inicjuje nowe wystąpienie MenuItem klasy przy użyciu określonego tekstu menu, wartości i adresu URL obrazu.Initializes a new instance of the MenuItem class using the specified menu text, value, and URL to an image.

MenuItem(String, String, String, String) MenuItem(String, String, String, String) MenuItem(String, String, String, String) MenuItem(String, String, String, String)

Inicjuje nowe wystąpienie MenuItem klasy przy użyciu określonego tekstu menu, wartości, adresu URL obrazu i adresu URL nawigacji.Initializes a new instance of the MenuItem class using the specified menu text, value, image URL, and navigation URL.

MenuItem(String, String, String, String, String) MenuItem(String, String, String, String, String) MenuItem(String, String, String, String, String) MenuItem(String, String, String, String, String)

Inicjuje nowe wystąpienie MenuItem klasy przy użyciu określonego tekstu menu, wartości, adresu URL obrazu, adresu URL nawigacji i obiektu docelowego.Initializes a new instance of the MenuItem class using the specified menu text, value, image URL, navigation URL, and target.

Właściwości

ChildItems ChildItems ChildItems ChildItems

MenuItemCollection Pobiera obiekt, który zawiera elementy podmenu bieżącego elementu menu.Gets a MenuItemCollection object that contains the submenu items of the current menu item.

DataBound DataBound DataBound DataBound

Pobiera wartość wskazującą, czy element menu został utworzony za pomocą powiązania danych.Gets a value indicating whether the menu item was created through data binding.

DataItem DataItem DataItem DataItem

Pobiera element danych, który jest powiązany z elementem menu.Gets the data item that is bound to the menu item.

DataPath DataPath DataPath DataPath

Pobiera ścieżkę do danych, które są powiązane z elementem menu.Gets the path to the data that is bound to the menu item.

Depth Depth Depth Depth

Pobiera poziom wyświetlania elementu menu.Gets the level at which a menu item is displayed.

Enabled Enabled Enabled Enabled

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy MenuItem obiekt jest włączony, umożliwiając elementowi wyświetlanie obrazu wyskakującego i wszystkich elementów menu podrzędnego.Gets or sets a value that indicates whether the MenuItem object is enabled, allowing the item to display a pop-out image and any child menu items.

ImageUrl ImageUrl ImageUrl ImageUrl

Pobiera lub ustawia adres URL obrazu, który jest wyświetlany obok tekstu w elemencie menu.Gets or sets the URL to an image that is displayed next to the text in a menu item.

NavigateUrl NavigateUrl NavigateUrl NavigateUrl

Pobiera lub ustawia adres URL, do którego ma nastąpić przejście po kliknięciu elementu menu.Gets or sets the URL to navigate to when the menu item is clicked.

Parent Parent Parent Parent

Pobiera element menu nadrzędny bieżącego elementu menu.Gets the parent menu item of the current menu item.

PopOutImageUrl PopOutImageUrl PopOutImageUrl PopOutImageUrl

Pobiera lub ustawia adres URL obrazu, który jest wyświetlany w elemencie menu, aby wskazać, że element menu ma podmenu dynamiczne.Gets or sets the URL to an image that is displayed in a menu item to indicate that the menu item has a dynamic submenu.

Selectable Selectable Selectable Selectable

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy MenuItem można wybrać obiekt, czy też jest "kliknięcia".Gets or sets a value that indicates whether the MenuItem object can be selected, or is "clickable."

Selected Selected Selected Selected

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy bieżący element menu jest zaznaczony w Menu kontrolce.Gets or sets a value indicating whether the current menu item is selected in a Menu control.

SeparatorImageUrl SeparatorImageUrl SeparatorImageUrl SeparatorImageUrl

Pobiera lub ustawia adres URL obrazu wyświetlanego u dołu elementu menu, aby oddzielić go od innych elementów menu.Gets or sets the URL to an image displayed at the bottom of a menu item to separate it from other menu items.

Target Target Target Target

Pobiera lub ustawia okno docelowe lub ramkę, w której ma zostać wyświetlona zawartość strony sieci Web skojarzona z elementem menu.Gets or sets the target window or frame in which to display the Web page content associated with a menu item.

Text Text Text Text

Pobiera lub ustawia tekst wyświetlany dla elementu menu w Menu kontrolce.Gets or sets the text displayed for the menu item in a Menu control.

ToolTip ToolTip ToolTip ToolTip

Pobiera lub ustawia tekst etykietki narzędzia dla elementu menu.Gets or sets the ToolTip text for the menu item.

Value Value Value Value

Pobiera lub ustawia wartość niewyświetlaną służącą do przechowywania wszelkich dodatkowych danych dotyczących elementu menu, takich jak dane używane do obsługi zdarzeń ogłaszania zwrotnego.Gets or sets a non-displayed value used to store any additional data about the menu item, such as data used for handling postback events.

ValuePath ValuePath ValuePath ValuePath

Pobiera ścieżkę z elementu menu głównego do bieżącego elementu menu.Gets the path from the root menu item to the current menu item.

Jawne implementacje interfejsu

ICloneable.Clone() ICloneable.Clone() ICloneable.Clone() ICloneable.Clone()

Tworzy kopię bieżącego MenuItem obiektu.Creates a copy of the current MenuItem object.

IStateManager.IsTrackingViewState IStateManager.IsTrackingViewState IStateManager.IsTrackingViewState IStateManager.IsTrackingViewState

Pobiera wartość wskazującą, czy MenuItem obiekt zapisuje zmiany w stanie widoku.Gets a value that indicates whether the MenuItem object is saving changes to its view state.

IStateManager.LoadViewState(Object) IStateManager.LoadViewState(Object) IStateManager.LoadViewState(Object) IStateManager.LoadViewState(Object)

Ładuje stan widoku poprzednio zapisanego elementu menu.Loads the menu item's previously saved view state.

IStateManager.SaveViewState() IStateManager.SaveViewState() IStateManager.SaveViewState() IStateManager.SaveViewState()

Zapisuje zmiany stanu widoku w Object.Saves the view-state changes to an Object.

IStateManager.TrackViewState() IStateManager.TrackViewState() IStateManager.TrackViewState() IStateManager.TrackViewState()

Powoduje, że MenuItem obiekt śledzi zmiany stanu widoku.Instructs the MenuItem object to track changes to its view state.

Metody

Equals(Object) Equals(Object) Equals(Object) Equals(Object)

Określa, czy określony obiekt jest równy bieżącemu obiektowi.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Inherited from Object)
GetHashCode() GetHashCode() GetHashCode() GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Inherited from Object)
GetType() GetType() GetType() GetType()

Type Pobiera bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Inherited from Object)
MemberwiseClone() MemberwiseClone() MemberwiseClone() MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego Objectelementu.Creates a shallow copy of the current Object.

(Inherited from Object)
ToString() ToString() ToString() ToString()

Zwraca ciąg, który reprezentuje bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Inherited from Object)

Dotyczy

Zobacz też