Command.Format Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia styl renderowania dla Command.Gets or sets the render style for the Command. {1>Ten interfejs API jest przestarzały.<1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public:
 property System::Web::UI::MobileControls::CommandFormat Format { System::Web::UI::MobileControls::CommandFormat get(); void set(System::Web::UI::MobileControls::CommandFormat value); };
[System.ComponentModel.Bindable(true)]
public System.Web.UI.MobileControls.CommandFormat Format { get; set; }
member this.Format : System.Web.UI.MobileControls.CommandFormat with get, set
Public Property Format As CommandFormat

Wartość właściwości

CommandFormat

Wartość CommandFormat wskazująca styl renderowania dla Command.A CommandFormat value indicating the render style for the Command.

Atrybuty

Przykłady

Poniższy przykład ilustruje sposób użycia właściwości Format do renderowania polecenia jako linku lub przycisku.The following example demonstrates how to the use the Format property to render the command as a link or a button.

Uwaga

Poniższy przykład kodu używa modelu kodu jednoplikowego i może nie funkcjonować prawidłowo w przypadku kopiowania bezpośrednio do pliku związanego z kodem.The following code example uses the single-file code model and may not work correctly if copied directly into a code-behind file. Ten przykład kodu musi być skopiowany do pustego pliku tekstowego, który ma rozszerzenie. aspx.This code example must be copied into an empty text file that has an .aspx extension. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz model kodu stron ASP.NET Web Forms.For more information, see ASP.NET Web Forms Page Code Model.

<%@ Page Language="C#" 
  Inherits="System.Web.UI.MobileControls.MobilePage" %>
<%@ Register TagPrefix="mobile" 
  Namespace="System.Web.UI.MobileControls" 
  Assembly="System.Web.Mobile" %>

<script runat="server">
  void cmd_OnItemCommand(object sender, CommandEventArgs e)
  {
    // Create variables for data
    string txt1 = "Today's quote of {0} is {1}";
    string txt2 = "Yesterday's quote of {0} was {1}";
    int val = (Convert.ToInt32(e.CommandArgument) - 5);
    
    // Set the text values of the labels
    message1.Text = String.Format(txt1, e.CommandName, 
      e.CommandArgument);
    message2.Text = String.Format(txt2, e.CommandName, val);
  }
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<body>
  <mobile:form id="form1" runat="server">
    <p>
      <mobile:label id="message1" runat="server">
        Click the button for quotes
      </mobile:label>
      <mobile:label id="message2" runat="server" />
    </p>
    <mobile:command id="CmdA" Format="Link" 
      onItemCommand ="cmd_OnItemCommand" 
      CommandArgument="70" CommandName="ca" 
      runat="server" Text="Company A" />
    <mobile:command id="CmdB" Format="Link" 
      onItemCommand ="cmd_OnItemCommand" 
      CommandArgument="25" CommandName="cb" 
      runat="server" Text="Company B" />
    <mobile:command id="CmdC" Format="Button" 
      OnItemCommand ="cmd_OnItemCommand" 
      CommandArgument="110" CommandName="cc" 
      runat="server" Text= "Company C" />
  </mobile:form>
</body>
</html>
<%@ Page Language="VB" 
  Inherits="System.Web.UI.MobileControls.MobilePage" %>
<%@ Register TagPrefix="mobile" 
  Namespace="System.Web.UI.MobileControls" 
  Assembly="System.Web.Mobile" %>

<script runat="server">
  Private Sub cmd_OnItemCommand(ByVal sender As Object, ByVal e As CommandEventArgs)
    ' Create variables for data
    Dim txt1 As String = "Today's quote of {0} is {1}"
    Dim txt2 As String = "Yesterday's quote of {0} was {1}"
    Dim Val As Integer = (Convert.ToInt32(e.CommandArgument) - 5)
    
    ' Set the text values of the labels
    message1.Text = String.Format(txt1, e.CommandName, _
      e.CommandArgument)
    message2.Text = String.Format(txt2, e.CommandName, Val)
  End Sub
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<body>
  <mobile:form id="form1" runat="server">
    <p>
      <mobile:label id="message1" runat="server">
        Click the button for quotes
      </mobile:label>
      <mobile:label id="message2" runat="server" />
    </p>
    <mobile:command id="CmdA" Format="Link" 
      onItemCommand="cmd_OnItemCommand"
      CommandArgument="70" CommandName="ca" 
      runat="server" Text="Company A" />
    <mobile:command id="CmdB" Format="Link"
      onItemCommand ="cmd_OnItemCommand" 
      CommandArgument="25" CommandName="cb" 
      runat="server" Text="Company B" />
    <mobile:command id="CmdC" Format="Button" 
      OnItemCommand="cmd_OnItemCommand"
      CommandArgument="110" CommandName="cc" 
      runat="server" Text="Company C" />
  </mobile:form>
</body>
</html>

Uwagi

Uzyskaj dostęp do dwóch dostępnych typów poprzez Wyliczenie CommandFormat.Access the two available types through the CommandFormat enumeration.

CommandFormat.Button (wartość domyślna)CommandFormat.Button (default)
Polecenie jest renderowane jako przycisk.The command is rendered as a button.

CommandFormat.Link
Polecenie jest renderowane jako link.The command is rendered as a link.

Uwaga

Właściwość Format obsługuje wartość CommandFormat.Link tylko na urządzeniach obsługujących język JavaScript określony przez właściwość HttpCapabilitiesBase.JavaScript.The Format property supports the CommandFormat.Link value only on devices that support JavaScript as indicated by the HttpCapabilitiesBase.JavaScript property.

Dotyczy

Zobacz też