MobileControl.BackColor Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia określony kolor tła dla stylu.Gets or sets the specified background color for the style. Wartość domyślna to Empty.The default value is Empty. Ten interfejs API jest nieaktualny.This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & sitess with ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public:
 virtual property System::Drawing::Color BackColor { System::Drawing::Color get(); void set(System::Drawing::Color value); };
[System.ComponentModel.Bindable(true)]
[System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.Web.UI.WebControls.WebColorConverter))]
public virtual System.Drawing.Color BackColor { get; set; }
[<System.ComponentModel.Bindable(true)>]
[<System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.Web.UI.WebControls.WebColorConverter))>]
member this.BackColor : System.Drawing.Color with get, set
Public Overridable Property BackColor As Color

Wartość właściwości

Color

Określony kolor tła stylu.The specified background color for the style.

Atrybuty

Uwagi

W przeciwieństwie do innych właściwości BackColor Właściwość nie jest dziedziczona od jej elementu nadrzędnego.Unlike the other properties, the BackColor property is not inherited from its parent. Jeśli na przykład ustawisz BackColor Właściwość na niebieskozielony w formancie nadrzędnym, formant podrzędny nie odziedziczy koloru tła niebieskozielonego; należy jawnie ustawić właściwość kontrolki podrzędnej BackColor na Błękitny lub ustawić BackColor Właściwość kontrolki nadrzędnej i zastosować arkusz stylów do formantu podrzędnego.For example, if you set the BackColor property to cyan on a parent control, a child control will not inherit a background color of cyan; you must explicitly set the child control's BackColor property to cyan, or you must set the BackColor property of the parent control and apply the style sheet to the child control. Jest to zgodne z zachowaniem kaskadowych arkuszy stylów.This is consistent with the behavior of cascading style sheets.

Dotyczy

Zobacz też