StyleSheet.ForeColor Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia określony kolor pierwszego planu dla stylu.Gets or sets the specified foreground color for the style. Zazwyczaj ta właściwość ustawia kolor tekstu.Typically, this property sets the color for the text. Wartością domyślną jest Empty.The default value is Empty. {1>Ten interfejs API jest przestarzały.<1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public:
 virtual property System::Drawing::Color ForeColor { System::Drawing::Color get(); void set(System::Drawing::Color value); };
[System.ComponentModel.Bindable(false)]
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public override System.Drawing.Color ForeColor { get; set; }
member this.ForeColor : System.Drawing.Color with get, set
Public Overrides Property ForeColor As Color

Wartość właściwości

Color

Color pierwszego planu formantu.The foreground Color of the control.

Atrybuty

Wyjątki

W czasie wykonywania uzyskano dostęp do właściwości ForeColor.The ForeColor property was accessed at run time.

— lub —-or- Podjęto próbę ustawienia właściwości.An attempt was made to set the property.

Uwagi

Możesz użyć właściwości ForeColor, aby wyświetlić tekst w innym kolorze.You can use the ForeColor property to display text in a different color. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz MobileControl.ForeColor.For more information, see MobileControl.ForeColor.

Dotyczy

Zobacz też