Page.AsyncPageBeginProcessRequest(HttpContext, AsyncCallback, Object) Metoda

Definicja

Rozpoczyna przetwarzanie żądania strony asynchronicznej.Begins processing an asynchronous page request.

protected:
 IAsyncResult ^ AsyncPageBeginProcessRequest(System::Web::HttpContext ^ context, AsyncCallback ^ callback, System::Object ^ extraData);
protected IAsyncResult AsyncPageBeginProcessRequest (System.Web.HttpContext context, AsyncCallback callback, object extraData);
member this.AsyncPageBeginProcessRequest : System.Web.HttpContext * AsyncCallback * obj -> IAsyncResult
Protected Function AsyncPageBeginProcessRequest (context As HttpContext, callback As AsyncCallback, extraData As Object) As IAsyncResult

Parametry

context
HttpContext

Element HttpContext dla żądania.The HttpContext for the request.

callback
AsyncCallback

Metoda wywołania zwrotnego do powiadomienia po zakończeniu procesu.The callback method to notify when the process is complete.

extraData
Object

Dane stanu dla metody asynchronicznej.State data for the asynchronous method.

Zwraca

IAsyncResult

IAsyncResultOdwołanie do żądania asynchronicznego.An IAsyncResult that references the asynchronous request.

Dotyczy