VerificationAttribute.GuidelineUrl Właściwość

Definicja

Pobiera adres URL, którego można użyć, aby uzyskać więcej informacji na temat wytycznych dotyczących dostępności podanych we Guideline właściwości.Gets the URL the can be used to get more information on the accessibility guidelines given in the Guideline property.

public:
 property System::String ^ GuidelineUrl { System::String ^ get(); };
public string GuidelineUrl { get; }
member this.GuidelineUrl : string
Public ReadOnly Property GuidelineUrl As String

Wartość właściwości

String

Wartością domyślną jest ciąg pusty ("").The default value is an empty string ("").

Uwagi

GuidelineUrlWłaściwość można ustawić VerificationAttribute , gdy wystąpienie zostanie utworzone, ale jest opcjonalne.The GuidelineUrl property can be set when the VerificationAttribute instance is created, but is optional. Jeśli używasz konstruktora, który nie przyjmuje guidelineUrl parametru, zostanie użyta wartość domyślna pustego ciągu ("").If you use a constructor that does not take a guidelineUrl parameter, the default value of an empty string ("") is used.

Ciąg wprowadzony dla GuidelineUrl właściwości nie jest sprawdzany pod kątem poprawności.The string entered for the GuidelineUrl property is not checked for correctness.

Dotyczy

Zobacz też