AdRotator.AdCreated Zdarzenie

Definicja

Występuje raz na podróż do serwera po utworzeniu kontrolki, ale przed renderowaniem strony.Occurs once per round trip to the server after the creation of the control, but before the page is rendered.

public:
 event System::Web::UI::WebControls::AdCreatedEventHandler ^ AdCreated;
public event System.Web.UI.WebControls.AdCreatedEventHandler AdCreated;
member this.AdCreated : System.Web.UI.WebControls.AdCreatedEventHandler 
Public Custom Event AdCreated As AdCreatedEventHandler 

Typ zdarzenia

AdCreatedEventHandler

Przykłady

Poniższy przykład kodu pokazuje, jak określić i zakodować procedurę obsługi dla AdCreated zdarzenia.The following code example demonstrates how to specify and code a handler for the AdCreated event. Pobiera adres URL skojarzony z anonsem, po AdRotator utworzeniu kontrolki i wyświetla go pod kontrolką.It gets the URL associated with the advertisement, when the AdRotator control is created, and displays it below the control.

Uwaga

Poniższy przykład kodu używa modelu kodu jednoplikowego i może nie działa poprawnie, jeśli jest kopiowany bezpośrednio do pliku związanego z kodem.The following code sample uses the single-file code model and may not work correctly if copied directly into a code-behind file. Ten przykład kodu musi być skopiowany do pustego pliku tekstowego, który ma rozszerzenie. aspx.This code sample must be copied into an empty text file that has an .aspx extension. Aby uzyskać więcej informacji na temat modelu kodu formularzy sieci Web, zobacz ASP.NET Web Forms Code Model.For more information on the Web Forms code model, see ASP.NET Web Forms Page Code Model.

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="True" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>AdRotator Example</title>
</head>
 
  <script language="c#" runat="server">
    void AdCreated_Event(Object sender, AdCreatedEventArgs e) 
    {
     Message.Text=e.NavigateUrl;  
    }   
  </script>
 
 <body>
 
  <form id="form1" runat="server">
 
    <h3>AdRotator Example</h3>
 
    <asp:AdRotator id="test1" runat="server"
      AdvertisementFile = "~/App_Data/Ads.xml"
      Borderwidth="1"
      Target="_blank"
      OnAdCreated="AdCreated_Event"/><br /><br />
 
    <asp:label id="Message" runat="server"/>
 
  </form>
 
 </body>
 </html>
  
<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="True" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>AdRotator Example</title>
</head>
 
  <script language="vb" runat="server">
    Sub AdCreated_Event(sender As Object, e As AdCreatedEventArgs) 
     Message.Text=e.NavigateUrl
    End Sub
  </script>
 
 <body>
 
  <form id="form1" runat="server">
 
    <h3>AdRotator Example</h3>
 
    <asp:AdRotator id="test1" runat="server"
      AdvertisementFile = "~/App_Data/Ads.xml"
      Borderwidth="1"
      Target="_blank"
      OnAdCreated="AdCreated_Event"/><br /><br />
 
    <asp:label id="Message" runat="server"/>
 
  </form>
 
 </body>
 </html>
  

Poniższy przykład kodu demonstruje sposób formatowania pliku XML, który zawiera informacje o anonsie.The following code example demonstrates how to format the XML file that contains the advertisement information. Aby uzyskać więcej informacji na temat pliku XML, zobacz AdvertisementFile Właściwość.For more information on the XML file, see the AdvertisementFile property.

<Advertisements> 
 <Ad> 
  <ImageUrl>~/Images/image1.jpg</ImageUrl> 
  <Height>60</Height> 
  <Width>190</Width> 
  <NavigateUrl>http://www.microsoft.com</NavigateUrl> 
  <AlternateText>Microsoft Main Site</AlternateText> 
  <Impressions>80</Impressions> 
  <Keyword>Topic1</Keyword> 
  <Caption>This is the caption for Ad#1</Caption>  
 </Ad> 
 <Ad> 
  <ImageUrl>~/Images/image2.jpg</ImageUrl> 
  <Height>90</Height> 
  <Width>90</Width> 
  <NavigateUrl>http://www.wingtiptoys.com</NavigateUrl> 
  <AlternateText>Wingtip Toys</AlternateText> 
  <Impressions>80</Impressions> 
  <Keyword>Topic2</Keyword> 
  <Caption>This is the caption for Ad#2</Caption>  
 </Ad> 
</Advertisements> 

Uwaga

Poniższy przykład kodu używa modelu kodu jednoplikowego i może nie działa poprawnie, jeśli jest kopiowany bezpośrednio do pliku związanego z kodem.The following code sample uses the single-file code model and may not work correctly if copied directly into a code-behind file. Ten przykład kodu musi być skopiowany do pustego pliku tekstowego, który ma rozszerzenie. aspx.This code sample must be copied into an empty text file that has an .aspx extension. Aby uzyskać więcej informacji na temat modelu kodu formularzy sieci Web, zobacz ASP.NET Web Forms Code Model.For more information on the Web Forms code model, see ASP.NET Web Forms Page Code Model.


<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="True" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
  <title>AdRotator AdCreated Example</title>
</head>
 
  <script runat="server">

   void Page_Load(Object sender, EventArgs e)
   {

     // Create an EventHandler delegate for the method you want to handle the event
     // and then add it to the list of methods called when the event is raised.
     Ad.AdCreated += new System.Web.UI.WebControls.AdCreatedEventHandler(this.AdCreated_Event);

   }

   void AdCreated_Event(Object sender, AdCreatedEventArgs e) 
   {

     // Override the AlternateText value from the ads.xml file.
     e.AlternateText = "Visit this site!";  

   }   

  </script>
 
<body>
 
  <form id="form1" runat="server">
 
   <h3>AdRotator AdCreated Example</h3>

   Notice that the AlternateText property of the advertisement <br />
   has been programmatically modified from the value in the XML <br />
   file. 

   <br /><br />
 
   <asp:AdRotator id="Ad" runat="server"
      AdvertisementFile = "~/App_Data/Ads.xml"
      Borderwidth="1"
      Target="_blank"/>
 
  </form>
 
</body>
</html>


<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="True" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
  <title>AdRotator AdCreated Example</title>
</head>
 
  <script runat="server">

   Sub Page_Load(sender As Object, e As EventArgs)

     ' Create an EventHandler delegate for the method you want to handle the event
     ' and then add it to the list of methods called when the event is raised.
     AddHandler Ad.AdCreated, AddressOf AdCreated_Event

   End Sub

   Sub AdCreated_Event(sender As Object, e As AdCreatedEventArgs) 

     ' Override the AlternateText value from the ads.xml file.
     e.AlternateText = "Visit this site!"  

   End Sub   

  </script>
 
<body>
 
  <form id="form1" runat="server">
 
   <h3>AdRotator AdCreated Example</h3>

   Notice that the AlternateText property of the advertisement <br />
   has been programmatically modified from the value in the XML <br />
   file. 

   <br /><br />
 
   <asp:AdRotator id="Ad" runat="server"
      AdvertisementFile = "~/App_Data/Ads.xml"
      Borderwidth="1"
      Target="_blank"/>
 
  </form>
 
</body>
</html>

Uwagi

To zdarzenie jest zgłaszane jednokrotnie na drodze do serwera po utworzeniu kontrolki, ale przed renderowaniem strony.This event is raised once per round trip to the server after the creation of the control, but before the page is rendered. Gdy AdvertisementFile Właściwość jest ustawiona, to zdarzenie występuje po wybraniu anonsu z pliku.When the AdvertisementFile property is set, this event occurs after the advertisement has been selected from the file.

Możesz kontrolować sposób AdRotator wyświetlania kontrolki, modyfikując argumenty przekazane do procedury obsługi zdarzeń AdCreated zdarzenia.You can control how the AdRotator control is displayed by modifying the arguments passed to the event handler of the AdCreated event. Jeśli AdvertisementFile Właściwość nie jest ustawiona, umożliwia określenie bezpośrednio informacji o anonsie bez użycia oddzielnego pliku anonsu.If the AdvertisementFile property is not set, this allows you to specify the advertisement information directly, without using a separate advertisement file. Jeśli AdvertisementFile Właściwość jest ustawiona, pozwala to na zwiększenie zachowania AdRotator kontrolki, na przykład przekierowanie do innej strony.If the AdvertisementFile property is set, this allows you to extend the behavior of the AdRotator control, such as redirecting to another page.

Uwaga

Gdy buforowanie stron jest włączone, AdRotator formant nie jest buforowany.When page caching is enabled, an AdRotator control is not cached. Nowy anons jest wybierany za każdym razem, gdy odświeżana jest strona sieci Web.A new advertisement is selected whenever the Web page refreshes. Nie wybrano nowego anonsu, jednak jeśli podano procedurę obsługi zdarzeń dla AdCreated zdarzenia.A new advertisement is not selected, however, if you provide an event handler for the AdCreated event.

Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługi zdarzeń, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about handling events, see Handling and Raising Events.

Dotyczy

Zobacz też