Button.Click Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy Button formant zostanie kliknięty.Occurs when the Button control is clicked.

public:
 event EventHandler ^ Click;
public:
 virtual event EventHandler ^ Click;
public event EventHandler Click;
member this.Click : EventHandler 
Public Custom Event Click As EventHandler 

Typ zdarzenia

EventHandler

Implementuje

Przykłady

Poniższy przykład kodu pokazuje, jak określić i zakodować procedurę obsługi zdarzeń dla Click zdarzenia w celu wyświetlenia komunikatu na stronie sieci Web po Button kliknięciu kontrolki.The following code example demonstrates how to specify and code an event handler for the Click event in order to display a message on the Web page when the Button control is clicked.

<%@ Page Language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">
  
  void Page_Load(Object sender, EventArgs e)
  {
    // Manually register the event-handling method for
    // the Click event of the Button control.
    Button1.Click += new EventHandler(this.GreetingBtn_Click);
  }

  void GreetingBtn_Click(Object sender,
              EventArgs e)
  {
    // When the button is clicked,
    // change the button text, and disable it.

    Button clickedButton = (Button)sender;
    clickedButton.Text = "...button clicked...";
    clickedButton.Enabled = false;
    
    // Display the greeting label text.
    GreetingLabel.Visible = true;
  }

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
  <title>Untitled Page</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
   <h3>Simple Button Example</h3>
   
   <asp:Button id="Button1"
      Text="Click here for greeting..."
      OnClick="GreetingBtn_Click" 
      runat="server"/>
   <br />
   <br />
   <asp:Label ID="GreetingLabel" runat="server" 
         Visible="false" Text="Hello World!" />
  </div>
  </form>
</body>
</html>
<%@ Page Language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">
  
  Sub GreetingBtn_Click(ByVal sender As Object, _
             ByVal e As EventArgs)
  
    ' When the button is clicked,
    ' change the button text, and disable it.
    
    Dim clickedButton As Button = sender
    clickedButton.Text = "...button clicked..."
    clickedButton.Enabled = False
 
    ' Display the greeting label text.
    GreetingLabel.Visible = True
  End Sub

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
  <title>Button Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
   <h3>Simple Button Example</h3>
   
   <asp:Button id="Button1"
      Text="Click here for greeting..."
      OnClick="GreetingBtn_Click" 
      runat="server"/>
   <br />
   <br />
   <asp:Label ID="GreetingLabel" runat="server" 
         Visible="false" Text="Hello World!" />
  </div>
  </form>
</body>
</html>

Uwagi

ClickZdarzenie jest wywoływane, gdy Button zostanie kliknięty formant.The Click event is raised when the Button control is clicked. To zdarzenie jest często używane, gdy nazwa polecenia nie jest skojarzona z Button kontrolką (na przykład za pomocą przycisku Prześlij).This event is commonly used when no command name is associated with the Button control (for instance, with a Submit button).

Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługi zdarzeń, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about handling events, see Handling and Raising Events.

Dotyczy

Zobacz też