Calendar.VisibleMonthChanged Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy użytkownik klika kontrolki nawigacji następnego lub poprzedniego miesiąca w nagłówku tytułu.Occurs when the user clicks the next or previous month navigation controls on the title heading.

public:
 event System::Web::UI::WebControls::MonthChangedEventHandler ^ VisibleMonthChanged;
public event System.Web.UI.WebControls.MonthChangedEventHandler VisibleMonthChanged;
member this.VisibleMonthChanged : System.Web.UI.WebControls.MonthChangedEventHandler 
Public Custom Event VisibleMonthChanged As MonthChangedEventHandler 

Typ zdarzenia

MonthChangedEventHandler

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak określić i zakodować procedurę obsługi VisibleMonthChanged zdarzenia w celu wyświetlenia, czy Calendar formant został przeniesiony do przodu lub do tyłu o jeden miesiąc.The following code example demonstrates how to specify and code a handler for the VisibleMonthChanged event to display whether the Calendar control has moved forward or backward one month.

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="True" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >

<head runat="server">
  <title> Calendar VisibleMonthChanged Example </title>
<script runat="server">

   void MonthChange(Object sender, MonthChangedEventArgs e) 
   {

     if (e.NewDate.Month > e.PreviousDate.Month)
     { 
      Message.Text = "You moved forward one month.";
     }
     else
     {
      Message.Text = "You moved backwards one month.";
     }

   }
     
  </script>
 
</head>
 
<body>
 
  <form id="form1" runat="server">

   <h3> Calendar VisibleMonthChanged Example </h3>
    
   Select a different month on the calendar. 
   <br /><br />
 
   <asp:Calendar id="Calendar1" runat="server"
      OnVisibleMonthChanged="MonthChange">

     <WeekendDayStyle BackColor="gray">
     </WeekendDayStyle>

   </asp:Calendar>

   <hr /> 

   <table border="1">

     <tr style="background-color:Silver">

      <th>

        Month navigation direction

      </th>
     </tr>

     <tr>

      <td>
      
        <asp:Label id="Message" 
          Text="Starting month." 
          runat="server"/>

      </td>

     </tr>

   </table>
          
  </form>
     
</body>

</html>
  
<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="True" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >

<head runat="server">
  <title> Calendar VisibleMonthChanged Example </title>
<script runat="server">

   Sub MonthChange(sender As Object, e As MonthChangedEventArgs) 

     If e.NewDate.Month > e.PreviousDate.Month Then
     
      Message.Text = "You moved forward one month."
     
     Else
     
      Message.Text = "You moved backwards one month."
    
     End If

   End Sub
     
  </script>
 
</head>
 
<body>
 
  <form id="form1" runat="server">

   <h3> Calendar VisibleMonthChanged Example </h3>
    
   Select a different month on the calendar. 
   <br /><br />
 
   <asp:Calendar id="Calendar1" runat="server"
      OnVisibleMonthChanged="MonthChange">

     <WeekendDayStyle BackColor="gray">
     </WeekendDayStyle>

   </asp:Calendar>

   <hr /> 

   <table border="1">

     <tr style="background-color:Silver">

      <th>

        Month navigation direction

      </th>
     </tr>

     <tr>

      <td>
      
        <asp:Label id="Message" 
          Text="Starting Month." 
          runat="server"/>

      </td>

     </tr>

   </table>
          
  </form>
     
</body>

</html>
  
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="True" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >

<head runat="server">
  <title> Calendar VisibleMonthChanged Example </title>
<script runat="server">

   void MonthChange(Object sender, MonthChangedEventArgs e) 
   {

     if (e.NewDate.Month > e.PreviousDate.Month)
     { 
      Message.Text = "You moved forward one month.";
     }
     else
     {
      Message.Text = "You moved backwards one month.";
     }

   }

   void Page_Load(Object sender, EventArgs e)
   {

     // Manually register the event-handling method for the 
     // VisibleMonthChanged event of the Calendar control.
     Calendar1.VisibleMonthChanged += 
      new MonthChangedEventHandler(this.MonthChange);

   }
     
  </script>
 
</head>
 
<body>
 
  <form id="form1" runat="server">

   <h3> Calendar VisibleMonthChanged Example </h3>
    
   Select a different month on the calendar. 
   <br /><br />
 
   <asp:Calendar id="Calendar1" runat="server">

     <WeekendDayStyle BackColor="gray">
     </WeekendDayStyle>

   </asp:Calendar>

   <hr /> 

   <table border="1">

     <tr style="background-color:Silver">

      <th>

        Month navigation direction

      </th>
     </tr>

     <tr>

      <td>
      
        <asp:Label id="Message" 
          Text="Starting month." 
          runat="server"/>

      </td>

     </tr>

   </table>
          
  </form>
     
</body>

</html>
  
<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="True" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >

<head runat="server">
  <title> Calendar VisibleMonthChanged Example </title>
<script runat="server">

   Sub MonthChange(sender As Object, e As MonthChangedEventArgs) 

     If e.NewDate.Month > e.PreviousDate.Month Then
     
      Message.Text = "You moved forward one month."
     
     Else
     
      Message.Text = "You moved backwards one month."
    
     End If

   End Sub

   Sub Page_Load(sender As Object, e As EventArgs)

     ' Manually register the event-handling method for the 
     ' VisibleMonthChanged event of the Calendar control.
     AddHandler Calendar1.VisibleMonthChanged, AddressOf MonthChange

   End Sub
     
  </script>
 
</head>
 
<body>
 
  <form id="form1" runat="server">

   <h3> Calendar VisibleMonthChanged Example </h3>
    
   Select a different month on the calendar. 
   <br /><br />
 
   <asp:Calendar id="Calendar1" runat="server">

     <WeekendDayStyle BackColor="gray">
     </WeekendDayStyle>

   </asp:Calendar>

   <hr /> 

   <table border="1">

     <tr style="background-color:Silver">

      <th>

        Month navigation direction

      </th>
     </tr>

     <tr>

      <td>
      
        <asp:Label id="Message" 
          Text="Starting Month." 
          runat="server"/>

      </td>

     </tr>

   </table>
          
  </form>
     
</body>

</html>
  

Uwagi

To zdarzenie jest zgłaszane, gdy użytkownik kliknie następne lub poprzednie miesiąca elementy nawigacyjne w nagłówku tytułu.This event is raised when the user clicks the next or previous month navigation elements on the title heading.

Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługi zdarzeń, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about handling events, see Handling and Raising Events.

Dotyczy

Zobacz też