ContentDirection Wyliczenie

Definicja

Reprezentuje kierunek wyświetlania formantów, które zawierają tekst w kontrolce kontenera.Represents the direction in which to display controls that include text in a container control.

public enum class ContentDirection
public enum ContentDirection
type ContentDirection = 
Public Enum ContentDirection
Dziedziczenie
ContentDirection

Pola

LeftToRight 1

Od lewej do prawej.Left to right.

NotSet 0

Nie ustawiono.Not set.

RightToLeft 2

Od prawej do lewej.Right to left.

Przykłady

Poniższy przykład ilustruje sposób używania ContentDirection wyliczenia do ustawiania Panel.Direction właściwości.The following example demonstrates how to use the ContentDirection enumeration to set the Panel.Direction property. ListBoxKontrolka jest wypełniana ContentDirection wartościami wyliczenia.A ListBox control is populated with the ContentDirection enumeration values. Kierunek wyświetlania etykiet i przycisków radiowych w panelu zmienia się w zależności od wartości, którą użytkownik wybiera w polu listy.The display direction of the label and radio buttons in the panel change based on the value that the user selects from the list box. Ponieważ w tym przykładzie używa tekstu w języku angielskim, po RightToLeft wybraniu wartości tekst jest wyrównany po prawej stronie Panel kontrolki, ale jest zachowywany porządek tekstu w języku angielskim od lewej do prawej.Because this example uses English text, when the RightToLeft value is selected, the text is justified on the right side of the Panel control, but the left-to-right order of the English text is maintained. W świecie rzeczywistym właściwość nie jest ustawiana Panel.Direction na RightToLeft wartość, jeśli podczas wyświetlania tekstu dla języka używa kolejności od lewej do prawej.In a real-world application, you would not set the Panel.Direction property to the RightToLeft value, if you were displaying text for a language that uses left-to-right order.

<%@ Page Language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
  <title>Panel.Direction Property Example</title>
<script runat="server">
     
    Sub ListBox1_SelectedIndexChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)

      ' Determine which list item was clicked.
      ' Change the display direction of content in the panel.
      Select Case (ListBox1.SelectedIndex)
        Case 0
          Panel1.Direction = ContentDirection.NotSet
        Case 1
          Panel1.Direction = ContentDirection.LeftToRight
        Case 2
          Panel1.Direction = ContentDirection.RightToLeft
        Case Else
          Throw New Exception("You did not select a valid list item.")
      End Select

    End Sub
   
  </script>
</head>
<body>
  <form id="Form1" runat="server">
    
    <h3>Panel.Direction Property Example</h3>
    
    <h4>Select the content display direction for the 
    controls in the panel.</h4>
    
    <asp:ListBox ID="ListBox1"
      Rows="3"
      AutoPostBack="True"
      SelectionMode="Single"
      OnSelectedIndexChanged="ListBox1_SelectedIndexChanged"
      runat="server">
        <asp:ListItem>NotSet</asp:ListItem>
      <asp:ListItem>LeftToRight</asp:ListItem> 
      <asp:ListItem>RightToLeft</asp:ListItem>                
    </asp:ListBox>
      
    <hr />       
    
    <asp:Panel ID="Panel1"
      Height="100px"
      Width="300px"
      BackColor="Aqua"      
      runat="server">      
      
      <asp:Label ID="Label1"
        Text = "Select a programming language"
        runat="server">       
      </asp:Label><br /><br />
      
      <asp:RadioButton id="Radio1"
        Text="C#" 
        Checked="False" 
        GroupName="RadioGroup1" 
        runat="server">
      </asp:RadioButton><br />

      <asp:RadioButton id="Radio2"
        Text="Visual Basic" 
        Checked="False" 
        GroupName="RadioGroup1" 
        runat="server">
      </asp:RadioButton><br />
          
      <asp:RadioButton id="Radio3"
        Text="C++" 
        Checked="False" 
        GroupName="RadioGroup1" 
        runat="server">
      </asp:RadioButton><br />      
      
    </asp:Panel>      
     
  </form>
</body>
</html>

Uwagi

ContentDirectionWyliczenie reprezentuje kierunek wyświetlania formantów, które zawierają tekst w kontrolce kontenera.The ContentDirection enumeration represents the direction in which to display controls that include text in a container control. Kontrolki, takie Panel jak WebPart formanty i, mają właściwości, które używają ContentDirection wartości wyliczenia, aby określić kierunek wyświetlania formantów podrzędnych zawierających tekst.Controls such as the Panel and WebPart controls have properties that use the ContentDirection enumeration values to specify the direction in which to display child controls that include text.

Jeśli określisz LeftToRight wartość, formanty podrzędne, które zawierają tekst wyświetlania tekstu od lewej do prawej i Justuje tekst po lewej stronie kontrolki kontenera.If you specify the LeftToRight value, child controls that include text display text from left to right and justify the text on the left side of the container control. Jeśli określisz RightToLeft wartość, formanty podrzędne, które zawierają tekst wyświetlania tekstu od prawej do lewej i Justuje tekst po prawej stronie kontrolki kontenera.If you specify the RightToLeft value, child controls that include text display text from right to left and justify the text on the right side of the container control. Użyj RightToLeft wartości, aby wyświetlić tekst dla języków pisanych od prawej do lewej, takich jak arabski i hebrajski.Use the RightToLeft value to display text for languages that are written from right to left, such as Arabic and Hebrew.

Dotyczy

Zobacz też