DataBoundControl.LoadViewState(Object) Metoda

Definicja

Przywraca informacje o stanie widoku z poprzedniego żądania strony, które zostało zapisane przez SaveViewState() metodę.Restores view-state information from a previous page request that was saved by the SaveViewState() method.

protected:
 override void LoadViewState(System::Object ^ savedState);
protected override void LoadViewState (object savedState);
override this.LoadViewState : obj -> unit
Protected Overrides Sub LoadViewState (savedState As Object)

Parametry

savedState
Object

Obiekt, który reprezentuje stan widoku do przywrócenia.An object that represents the view state to restore.

Dotyczy