DataBoundControl.ValidateDataSource(Object) Metoda

Definicja

Sprawdza, czy obiekt, z którym powiązany jest formant powiązany z danymi, może współdziałać z.Verifies that the object a data-bound control binds to is one it can work with.

protected:
 override void ValidateDataSource(System::Object ^ dataSource);
protected override void ValidateDataSource (object dataSource);
override this.ValidateDataSource : obj -> unit
Protected Overrides Sub ValidateDataSource (dataSource As Object)

Parametry

dataSource
Object

Obiekt ustawiony na DataSource Właściwość.An object set to the DataSource property.

Wyjątki

Obiekt przesłany przez dataSource parametr nie jest null lub rozpoznanym typem.The object passed by the dataSource parameter is not null or a recognized type.

Uwagi

ValidateDataSourceMetoda jest wywoływana tylko w metodzie BaseDataBoundControl ustawiającej klasy ( set akcesor) dla DataSource właściwości.The ValidateDataSource method is only called in the BaseDataBoundControl class's mutator (set accessor) for the DataSource property. DataBoundControlKlasa sprawdza typ obiektu, który jest ustawiony dla DataSource właściwości, aby upewnić się, że jest to wystąpienie IDataSource IListSource interfejsu,, lub IEnumerable .The DataBoundControl class checks the type of the object that is set for the DataSource property to ensure that it is an instance of the IDataSource, IListSource, or IEnumerable interface.

Dotyczy

Zobacz też