DataListItem.IDataItemContainer.DisplayIndex Właściwość

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz DisplayIndex .For a description of this member, see DisplayIndex.

property int System::Web::UI::IDataItemContainer::DisplayIndex { int get(); };
int System.Web.UI.IDataItemContainer.DisplayIndex { get; }
member this.System.Web.UI.IDataItemContainer.DisplayIndex : int
 ReadOnly Property DisplayIndex As Integer Implements IDataItemContainer.DisplayIndex

Wartość właściwości

Int32

Liczba całkowita reprezentująca położenie elementu danych wyświetlanego w kontrolce.An integer representing the position of the data item as displayed in a control.

Implementuje

Uwagi

Zazwyczaj należy użyć DataListItem.ItemIndex właściwości, aby pobrać indeks elementu danych dla DataListItem obiektu.Typically, you should use the DataListItem.ItemIndex property to retrieve the data-item index for a DataListItem object.

IDataItemContainer.DisplayIndexElement członkowski jest jawną implementacją elementu członkowskiego interfejsu.The IDataItemContainer.DisplayIndex member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy DataListItem wystąpienie jest rzutowane do IDataItemContainer interfejsu.It can be used only when the DataListItem instance is cast to an IDataItemContainer interface.

Dotyczy

Zobacz też