DetailsView.ItemCommand Zdarzenie

Definicja

Występuje po kliknięciu przycisku w DetailsView kontrolce.Occurs when a button within a DetailsView control is clicked.

public:
 event System::Web::UI::WebControls::DetailsViewCommandEventHandler ^ ItemCommand;
public event System.Web.UI.WebControls.DetailsViewCommandEventHandler ItemCommand;
member this.ItemCommand : System.Web.UI.WebControls.DetailsViewCommandEventHandler 
Public Custom Event ItemCommand As DetailsViewCommandEventHandler 

Typ zdarzenia

DetailsViewCommandEventHandler

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak użyć zdarzenia, aby obsłużyć przycisk ItemCommand kliknięcia w DetailsView kontrolce.The following code example demonstrates how to use the ItemCommand event to handle a button click in a DetailsView control. Gdy użytkownik kliknie przycisk Dodaj kontakt, element zostanie dodany do ListBox kontrolki.When the user clicks the Add Contact button, the item is added to a ListBox control.


<%@ Page Language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">

  void CustomerDetailView_ItemCommand(Object sender, DetailsViewCommandEventArgs e)
  {

    // Use the CommandName property to determine which button
    // was clicked. 
    if (e.CommandName == "Add")
    {

      // Add the current store to the contact list. 

      // Get the row that contains the store name. In this
      // example, the store name is in the second row (index 1) 
      // of the DetailsView control.
      DetailsViewRow row = CustomerDetailView.Rows[1];

      // Get the store's name from the appropriate cell.
      // In this example, the store name is in the second cell 
      // (index 1) of the row.
      String name = row.Cells[1].Text;

      // Create a ListItem object with the store's name.
      ListItem item = new ListItem(name);

      // Add the ListItem object to the ListBox, if the 
      // item doesn't already exist.
      if (!ContactListBox.Items.Contains(item))
      {
        ContactListBox.Items.Add(item);
      }

    }

  }

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
  <title>
      DetailsView ItemCommand Example</title>
</head>
<body>
  <form id="Form1" runat="server">
    <h3>
      DetailsView ItemCommand Example</h3>
    <asp:DetailsView ID="CustomerDetailView" 
      DataSourceID="DetailsViewSource"
      AutoGenerateRows="false" 
      DataKeyNames="CustomerID" 
      AllowPaging="true" 
      OnItemCommand="CustomerDetailView_ItemCommand"
      runat="server">
      
      <FieldHeaderStyle BackColor="Navy" ForeColor="White" />
      
      <Fields>
        <asp:BoundField DataField="CustomerID" HeaderText="Store ID" />
        <asp:BoundField DataField="CompanyName" HeaderText="Store Name" />
        <asp:BoundField DataField="City" HeaderText="City" />
        <asp:ButtonField CommandName="Add" Text="Add Contact" />
      </Fields>
    </asp:DetailsView>
    
    <hr />
    
    Contacts:<br />
    <asp:ListBox ID="ContactListBox" runat="server" />
    <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects -->
    <!-- to the Northwind sample database. Use an ASP.NET   -->
    <!-- expression to retrieve the connection string value  -->
    <!-- from the web.config file.              -->
    <asp:SqlDataSource ID="DetailsViewSource" runat="server" 
     ConnectionString=
      "<%$ ConnectionStrings:NorthWindConnectionString%>"
      InsertCommand="INSERT INTO [Customers]([CustomerID], [CompanyName], [Address], [City], [PostalCode], [Country]) VALUES (@CustomerID, @CompanyName, @Address, @City, @PostalCode, @Country)"
     SelectCommand="Select [CustomerID], [CompanyName], 
      [Address], [City], [PostalCode], [Country] From 
      [Customers]">
    </asp:SqlDataSource>
  </form>
</body>
</html>

<%@ Page Language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">

 Sub CustomerDetailView_ItemCommand(ByVal sender As Object, ByVal e As DetailsViewCommandEventArgs)
  
    ' Use the CommandName property to determine which button
    ' was clicked. 
    If e.CommandName = "Add" Then

      ' Add the current store to the contact list. 
   
      ' Get the row that contains the store name. In this
      ' example, the store name is in the second row (index 1) 
      ' of the DetailsView control.
      Dim row As DetailsViewRow = CustomerDetailView.Rows(1)
   
      ' Get the store's name from the appropriate cell.
      ' In this example, the store name is in the second cell 
      ' (index 1) of the row.
      Dim name As String = row.Cells(1).Text

      ' Create a ListItem object with the store's name.
      Dim item As New ListItem(name)

      ' Add the ListItem object to the ListBox, if the 
      ' item doesn't already exist.
      If Not ContactListBox.Items.Contains(item) Then
   
        ContactListBox.Items.Add(item)
   
      End If
    
    End If
  
  End Sub

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
  <title>
      DetailsView ItemCommand Example</title>
</head>
<body>
  <form id="Form1" runat="server">
    <h3>
      DetailsView ItemCommand Example</h3>
    <asp:DetailsView ID="CustomerDetailView" 
      DataSourceID="DetailsViewSource"
      AutoGenerateRows="false" 
      DataKeyNames="CustomerID" 
      AllowPaging="true" 
      OnItemCommand="CustomerDetailView_ItemCommand"
      runat="server">
      
      <FieldHeaderStyle BackColor="Navy" ForeColor="White" />
      
      <Fields>
        <asp:BoundField DataField="CustomerID" HeaderText="Store ID" />
        <asp:BoundField DataField="CompanyName" HeaderText="Store Name" />
        <asp:BoundField DataField="City" HeaderText="City" />
        <asp:ButtonField CommandName="Add" Text="Add Contact" />
      </Fields>
    </asp:DetailsView>
    
    <hr />
    
    Contacts:<br />
    <asp:ListBox ID="ContactListBox" runat="server" />
    <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects -->
    <!-- to the Northwind sample database. Use an ASP.NET   -->
    <!-- expression to retrieve the connection string value  -->
    <!-- from the web.config file.              -->
    <asp:SqlDataSource ID="DetailsViewSource" runat="server" 
     ConnectionString=
      "<%$ ConnectionStrings:NorthWindConnectionString%>"
      InsertCommand="INSERT INTO [Customers]([CustomerID], [CompanyName], [Address], [City], [PostalCode], [Country]) VALUES (@CustomerID, @CompanyName, @Address, @City, @PostalCode, @Country)"
     SelectCommand="Select [CustomerID], [CompanyName], 
      [Address], [City], [PostalCode], [Country] From 
      [Customers]">
    </asp:SqlDataSource>
  </form>
</body>
</html>

Uwagi

ItemCommandZdarzenie jest zgłaszane, gdy kliknięto przycisk w DetailsView kontrolce.The ItemCommand event is raised when a button within the DetailsView control is clicked. Pozwala to na dostarczenie procedury obsługi zdarzeń, która wykonuje procedurę niestandardową przy każdym wystąpieniu tego zdarzenia.This allows you to provide an event handler that performs a custom routine whenever this event occurs.

DetailsViewCommandEventArgsObiekt jest przesyłany do procedury obsługi zdarzeń, co umożliwia określenie nazwy polecenia i argumentu polecenia klikniętego przycisku.A DetailsViewCommandEventArgs object is passed to the event handler, which allows you to determine the command name and command argument of the button clicked. Aby określić indeks bieżącego rekordu, użyj PageIndex właściwości.To determine the index of the current record, use the PageIndex property.

Aby uzyskać więcej informacji o sposobie obsługi zdarzeń, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about how to handle events, see Handling and Raising Events.

Dotyczy

Zobacz też