DetailsViewMode Wyliczenie

Definicja

Reprezentuje różne tryby wprowadzania danych DetailsView formantu.Represents the different data-entry modes of a DetailsView control.

public enum class DetailsViewMode
public enum DetailsViewMode
type DetailsViewMode = 
Public Enum DetailsViewMode
Dziedziczenie
DetailsViewMode

Pola

Edit 1

Tryb edycji, który umożliwia użytkownikowi aktualizowanie wartości istniejącego rekordu.An editing mode that allows the user to update the values of an existing record.

Insert 2

Tryb wstawiania, który umożliwia użytkownikowi wprowadzanie wartości dla nowego rekordu.An inserting mode that allows the user to enter the values for a new record.

ReadOnly 0

Tryb wyświetlania, który uniemożliwia użytkownikowi modyfikowanie wartości rekordu.A display mode that prevents the user from modifying the values of a record.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak zachować DetailsView formant w trybie edycji po operacji aktualizacji przez ustawienie DefaultMode właściwości na DetailsViewMode.Edit .The following code example demonstrates how to keep the DetailsView control in edit mode after an update operation by setting the DefaultMode property to DetailsViewMode.Edit.


<%@ Page language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>DetailsView DefaultMode Example</title>
</head>
<body>
  <form id="Form1" runat="server">
    
   <h3>DetailsView DefaultMode Example</h3>
        
    <asp:detailsview id="CustomerDetailView"
     datasourceid="DetailsViewSource"
     datakeynames="CustomerID"
     autogenerateeditbutton="true"  
     autogeneraterows="true"
     allowpaging="true"
     defaultmode="Edit"  
     runat="server">
        
     <headerstyle backcolor="Navy"
      forecolor="White"/>
          
    </asp:detailsview>
    
    <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects -->
    <!-- to the Northwind sample database. Use an ASP.NET   -->
    <!-- expression to retrieve the connection string value  -->
    <!-- from the web.config file.              -->
    <asp:SqlDataSource ID="DetailsViewSource" runat="server" 
     ConnectionString=
      "<%$ ConnectionStrings:NorthWindConnectionString%>"
     InsertCommand="INSERT INTO [Customers]([CustomerID],
      [CompanyName], [Address], [City], [PostalCode], [Country]) 
      VALUES (@CustomerID, @CompanyName, @Address, @City, 
      @PostalCode, @Country)"

     SelectCommand="Select [CustomerID], [CompanyName], 
      [Address], [City], [PostalCode], [Country] From 
      [Customers]">
    </asp:SqlDataSource>
  </form>
 </body>
</html>


<%@ Page language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>DetailsView DefaultMode Example</title>
</head>
<body>
  <form id="Form1" runat="server">
    
   <h3>DetailsView DefaultMode Example</h3>
        
    <asp:detailsview id="CustomerDetailView"
     datasourceid="DetailsViewSource"
     datakeynames="CustomerID"
     autogenerateeditbutton="true"  
     autogeneraterows="true"
     allowpaging="true"
     defaultmode="Edit"  
     runat="server">
        
     <headerstyle backcolor="Navy"
      forecolor="White"/>
          
    </asp:detailsview>
    
    <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects -->
    <!-- to the Northwind sample database. Use an ASP.NET   -->
    <!-- expression to retrieve the connection string value  -->
    <!-- from the web.config file.              -->
    <asp:SqlDataSource ID="DetailsViewSource" runat="server" 
     ConnectionString=
      "<%$ ConnectionStrings:NorthWindConnectionString%>"
     InsertCommand="INSERT INTO [Customers]([CustomerID],
      [CompanyName], [Address], [City], [PostalCode], [Country]) 
      VALUES (@CustomerID, @CompanyName, @Address, @City, 
      @PostalCode, @Country)"

     SelectCommand="Select [CustomerID], [CompanyName], 
      [Address], [City], [PostalCode], [Country] From 
      [Customers]">
    </asp:SqlDataSource>
  </form>
 </body>
</html>

Uwagi

DetailsViewModeWyliczenie służy do reprezentowania trybów wprowadzania danych w DetailsView kontrolce.The DetailsViewMode enumeration is used to represent the data-entry modes of a DetailsView control. Aby określić bieżący tryb kontrolki, użyj CurrentMode właściwości.To determine the current mode of the control, use the CurrentMode property. Po operacji INSERT lub Update DetailsView formant wraca do trybu określonego przez DefaultMode Właściwość.After an insert or update operation, the DetailsView control returns to the mode specified by the DefaultMode property. Domyślnie formant wraca do trybu tylko do odczytu.By default, the control returns to read-only mode. Możesz określić tryb alternatywny, aby powrócić przez ustawienie DefaultMode właściwości.You can specify an alternate mode to return to by setting the DefaultMode property. Aby zmienić tryb programowo, użyj ChangeMode metody.To change modes programmatically, use the ChangeMode method. Gdy DetailsView kontrolka zmienia tryb, są wywoływane zdarzenia z poniższej tabeli.When the DetailsView control changes modes, the events in the following table are raised.

ZdarzenieEvent OpisDescription
ModeChanging Występuje, gdy DetailsView kontrolka podejmie próbę zmiany między trybami Edytuj, Wstaw i tylko do odczytu, ale przed faktycznymi zmianami trybu.Occurs when a DetailsView control attempts to change between edit, insert, and read-only mode, but before the mode actually changes. To zdarzenie jest często używane do anulowania zmiany trybu.This event is often used to cancel a mode change.
ModeChanged Występuje po DetailsView zmianie formantu z trybu edycji, wstawiania lub tylko do odczytu na inny tryb.Occurs after a DetailsView control has changed from edit, insert, or read-only mode to another mode. To zdarzenie jest często używane do wykonywania zadania, gdy DetailsView kontrolka zmienia tryb.This event is often used to perform a task when the DetailsView control changes modes.

Dotyczy

Zobacz też