DetailsViewUpdatedEventArgs.Exception Właściwość

Definicja

Pobiera wyjątek (jeśli istnieje), który został wywołany podczas operacji aktualizacji.Gets the exception (if any) that was raised during the update operation.

public:
 property Exception ^ Exception { Exception ^ get(); };
public Exception Exception { get; }
member this.Exception : Exception
Public ReadOnly Property Exception As Exception

Wartość właściwości

Exception

ExceptionReprezentuje wyjątek, który został wywołany podczas operacji aktualizacji.An Exception that represents the exception that was raised during the update operation.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak użyć właściwości, Exception Aby określić, czy wyjątek wystąpił podczas operacji aktualizacji.The following code example demonstrates how to use the Exception property to determine whether an exception occurred during an update operation.


<%@ Page language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">
 
 void CustomerDetailsView_ItemUpdated(Object sender, 
  DetailsViewUpdatedEventArgs e)
 {
  // Use the Exception property to determine whether an exception
  // occurred during the insert operation.
  if (e.Exception == null)
  {
   // Use the Values property to get the value entered by 
   // the user for the CompanyName field.
   String keyFieldValue = e.Keys["CustomerID"].ToString();

   // Display a confirmation message.
   MessageLabel.Text = "Record " + keyFieldValue + 
    " updated successfully. ";

   // Display the old and new values.
   DisplayValues(e);

   if (e.AffectedRows == 1)
   {
    MessageLabel.Text += e.AffectedRows.ToString() + 
     " record updated.";
   }
   else
   {
    MessageLabel.Text += e.AffectedRows.ToString() + 
     " records updated.";
   }
  }
  else
  {
   // Insert the code to handle the exception.
   MessageLabel.Text = e.Exception.Message;

   // Use the ExceptionHandled property to indicate that the 
   // exception is already handled.
   e.ExceptionHandled = true;

   // When an exception occurs, keep the DetailsView
   // control in edit mode.
   e.KeepInEditMode = true;
  }
 }

 void DisplayValues(DetailsViewUpdatedEventArgs e)
 {
  
  MessageLabel.Text += "<br/></br>";
  
  // Iterate through the OldValue and NewValues
  // properties and display the values.
  for (int i = 0; i < e.OldValues.Count; i++)
  {
   MessageLabel.Text += "Old Value=" + e.OldValues[i].ToString() +
    ", New Value=" + e.NewValues[i].ToString() + "<br/>";
  }

  MessageLabel.Text += "</br>";
  
 }
 
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >

 <head runat="server">
  <title>DetailsViewUpdatedEventArgs Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
    
   <h3>DetailsViewUpdatedEventArgs Example</h3>
            
    <asp:detailsview id="CustomerDetailsView"
     datasourceid="DetailsViewSource"
     autogeneraterows="true"
     autogenerateeditbutton="true" 
     allowpaging="true"
     datakeynames="CustomerID" 
     onitemupdated="CustomerDetailsView_ItemUpdated"
     runat="server">
      
     <pagersettings position="Bottom"/> 
          
    </asp:detailsview>
    
    <br/>
    
    <asp:label id="MessageLabel"
     forecolor="Red"
     runat="server"/>
      
    <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects -->
    <!-- to the Northwind sample database. Use an ASP.NET   -->
    <!-- expression to retrieve the connection string value  -->
    <!-- from the web.config file.              -->
    <asp:sqldatasource id="DetailsViewSource"
     selectcommand="Select [CustomerID], [CompanyName], [Address], 
      [City], [PostalCode], [Country] From [Customers]"
     updatecommand="Update [Customers] Set 
     [CompanyName]=@CompanyName, [Address]=@Address, 
     [City]=@City, [PostalCode]=@PostalCode, 
     [Country]=@Country 
     Where [CustomerID]=@CustomerID"
     connectionstring=
     "<%$ ConnectionStrings:NorthWindConnectionString%>" 
     runat="server"/>
      
   </form>
 </body>
</html>


<%@ Page language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">
 
 Sub CustomerDetailsView_ItemUpdated(ByVal sender As Object, ByVal e As DetailsViewUpdatedEventArgs)
 
  ' Use the Exception property to determine whether an exception
  ' occurred during the insert operation.
  If e.Exception Is Nothing Then
  
   ' Use the Values property to get the value entered by 
   ' the user for the CompanyName field.
   Dim keyFieldValue As String = e.Keys("CustomerID").ToString()

   ' Display a confirmation message.
   MessageLabel.Text = "Record " & keyFieldValue & _
    " updated successfully. "

   ' Display the old and new values.
   DisplayValues(e)

   If e.AffectedRows = 1 Then

    MessageLabel.Text &= e.AffectedRows.ToString() & _
     " record updated."
   
   Else
   
    MessageLabel.Text &= e.AffectedRows.ToString() & _
     " records updated."
   
   End If
  
  Else
  
   ' Insert the code to handle the exception.
   MessageLabel.Text = e.Exception.Message

   ' Use the ExceptionHandled property to indicate that the 
   ' exception is already handled.
   e.ExceptionHandled = True

   ' When an exception occurs, keep the DetailsView
   ' control in edit mode.
   e.KeepInEditMode = True
  
  End If
  
 End Sub

 Sub DisplayValues(ByVal e As DetailsViewUpdatedEventArgs)
  
  MessageLabel.Text &= "<br/></br>"
  
  ' Iterate through the OldValue and NewValues
  ' properties and display the values.
  Dim i As Integer
    
  For i = 0 To e.OldValues.Count - 1
  
   MessageLabel.Text &= "Old Value=" & e.OldValues(i).ToString() & _
    ", New Value=" & e.NewValues(i).ToString() & "<br/>"
  
  Next

  MessageLabel.Text &= "</br>"
  
 End Sub
 
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >

 <head runat="server">
  <title>DetailsViewUpdatedEventArgs Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
    
   <h3>DetailsViewUpdatedEventArgs Example</h3>
            
    <asp:detailsview id="CustomerDetailsView"
     datasourceid="DetailsViewSource"
     autogeneraterows="true"
     autogenerateeditbutton="true" 
     allowpaging="true"
     datakeynames="CustomerID" 
     onitemupdated="CustomerDetailsView_ItemUpdated"
     runat="server">
      
     <pagersettings position="Bottom"/> 
          
    </asp:detailsview>
    
    <br/>
    
    <asp:label id="MessageLabel"
     forecolor="Red"
     runat="server"/>
      
    <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects -->
    <!-- to the Northwind sample database. Use an ASP.NET   -->
    <!-- expression to retrieve the connection string value  -->
    <!-- from the web.config file.              -->
    <asp:sqldatasource id="DetailsViewSource"
     selectcommand="Select [CustomerID], [CompanyName], [Address], 
      [City], [PostalCode], [Country] From [Customers]"
     updatecommand="Update [Customers] Set 
     [CompanyName]=@CompanyName, [Address]=@Address, 
     [City]=@City, [PostalCode]=@PostalCode, 
     [Country]=@Country 
     Where [CustomerID]=@CustomerID"
     connectionstring=
     "<%$ ConnectionStrings:NorthWindConnectionString%>" 
     runat="server"/>
      
   </form>
 </body>
</html>

Uwagi

Użyj Exception właściwości, aby określić wyjątek (jeśli istnieje), który został wywołany podczas operacji aktualizacji.Use the Exception property to determine the exception (if any) that was raised during the update operation. Jeśli żadne wyjątki nie zostały zgłoszone, ta właściwość zwraca wartość null .If no exceptions were raised, this property returns null.

Uwaga

Jeśli wyjątek został zgłoszony i podjęto decyzję o obsłudze wyjątku w programie obsługi zdarzeń, należy ustawić ExceptionHandled Właściwość na wartość true ; w przeciwnym razie wyjątek jest przesyłany do następnej metody na stosie wywołań w celu obsługi.If an exception was raised and you decide to handle the exception in the event handler, be sure to set the ExceptionHandled property to true; otherwise, the exception is passed to the next method on the call stack for handling.

Dotyczy

Zobacz też